01.11.18 21:06 Alter: 13 days

حسین اخوان توحیدی: برای آزادی هاشم خواستار تلاش کنیم

Kategorie: Meldungen Links

 

رضا پهلوی در مصاحبه با تلویزیون امریکا گفته بود به پاسدارها وبسیجیها نیاز دارد به انها میبالید یعنی به ادمکش ترین ومنفورترین موجودات نیاز دارد، 

پاسدار ها هم به رضا پهلوی نیاز  دارند،هردو لازم ملزوم یکدیگرند وقتی اطلاعاتی به هاشم خواستا ر میگوید بیا راه اینست مگر نمیخواهی مخالفت کنی، بیا دنبال  رضا پهلوی

یعنی باید تا اخر خط را بروید که چه چیزی در چنته دارند

اخوندبا نقشه بازی میدهد

در حقیقت میخواهد حکومت موروثی راجا بیاندازدتا عمامه سلطنتی رابر سر مجتبی خامنه ای بگذارند،مثل دوران  خاتمی

اصلاح طلب ها سوخته اند 

ازدر دیگری (رضاشاه روحت شاد)وارد شده اند در خارج هم نفراتشان حاضربه یراق هستند.

آش را بحساب خودشان پخته اند اما اخوند کور خوانده است.

شرایط امروز ملا یعنی فقر وفلاکت وکارتون خوابی ، ترور  وشکنجه روی میز است. مردم حکومت غیر انتخابی وموروثی نمیخواهند، دوران ژن برتر هم برای همیشه بپایان رسیده ، چه باعمامه که کسی خودش را صاحب ایران بداند و برای مردم تعیین تکلیف نمایدوچه بی عمامه

این هشیاری هاشم خواستار است که راز ملای خونریز را فاش کرد وهزینه آنرا هم اکنون میپردازد.

وظیفه همه قربانیان است که برای آزادی هاشم خواستار تلاش کنیم .
Gozareshgar
info@gozareshgar.com