08.09.18 23:44 Alter: 17 days

حسن رحمان پناه: بمباران مقرات "حدک" و "حدکا" و اعدام ٣زندانی سیاسی، حلقەای از یک سناریو

Kategorie: Nachricht

 

بنا به گزارشات منتشر شدە ساعت ١٠ و ٤٥ دقیقە صبح امروز مقرات "حزب دمکرات کردستان"و "حزب دمکرات کردستان ایران "در نزدیک شهر "کویە" در کردستان عراق توسط جمهوری اسلامی توپ باران و موشک باران زمینی شدە و گفتە می شود همزمان صدای هواپیمای بدون سرنشین هم شنیدە شدە است . مقرات رهبری "حدک" در حالی مورد بمباران قرار گرفتە کە رهبری این حزب در حال  برگزاری پلنوم بودەاند. طبق اطلاعات اولیە ١٤ تن جانباختە و ٣٩ نفر نیز مجروح هستند.

همزمان با آنجام این عملیات جنایتکارانە ، بنا به اظهار خانوادە و بستگان ٣ زندانی سیاسی دربند ، "لقمان و زانیار مردای و رامین حسین پناهی" کە برای اجرای حکم اعدام بە زندان رجائی شهر کرج و بند اعدام منتقل شدە بوند ، صبح امروز توسط جانیان اسلامی بە جوخە اعدام سپردە شدەاند.

همزمانی این دو جنایات توسط جمهوری اسلامی بی ارتباط با هم و اقدامی عادی نیست. سران جمهوری اسلامی اگاهانە حملە نظامی به مقرات "حدک" و اعدام ٣ زندانی سیاسی دربند را همزمان سازمان دادەاند. سران کوتەبین و جنایت پیشە اسلامی، با آنجام همزمان این دو جنایت، قصد نشان دادن ضرب شست بە مردم کردستان و ایران و دهن کجی با خواست و مطالبات برحق مردم علیە حکم جنایتکارانە اعدام با تعرض بە خارج از مرزها را دارند. آنان قصد دارند وانمود کنند کە حاکمان اسلامی گوششان کر و نسبت به نارضایتی های تودەای و مردمی در داخل و خارج کشور علیە اعدام زندانیان سیاسی بی منت هستند.

جمهوری اسلامی بعد از به آتش کشیدە شدن کنسولگریش در شهر بصرە در عراق در روز گذشتە، قصد دارد انتقام  این شکست و سرافکندگی را از زندانیان سیاسی بی دفاع ، از مردم جان بە لب رسیدە کردستان و ایران و از احزاب مخالف رژیم کە نیروی مسلح در خارج از مرزها دارند بگیرد.اما بی تردید این بار نیز سر رهبران جمهوری اسلامی بە سنگ خواهد خورد. مردم آزادیخواه و حق طلب کردستان و ایران ، افکار مترقی و انساندوست در خارج کشور این جنایات جمهوری اسلامی را بی جواب نخواهند گذاشت.اکنون زمان عمل و اقدام مشترک احزاب و سازمانهای سیاسی در داخل کردستان و در کل ایران ، مردم معترض و ناراضی در کردستان، ایران و خارج از کشور است. مردم کردستان تجربە دو اعتصاب عمومی گستردە علیە ترور "شوانە سیدقادری" در مهاباد " در ١٦ مرداد ١٣٨٤ بە فراخوان کومەلە (سازمان کردستان حزب کمونیست ایران) و اعتصاب عمومی ٢٣اردیبهشت ١٣٨٩در اعتراض به اعدام فرزاد کمانگر و ٤ همرزم زندانیش را دارند. امروز جنبش انقلابی در ایران و در کردستان، نسبت به گذشتە چند گام بە پیش رفتە است . خیزش دیماه ١٣٩٦ در سطح بسیار گستردەای زنگ مرگ جمهوری اسلامی را در بیش از ١٠٠شهر بە صدا در آورد و توازن نیرو را به نفع جبهە مردم تغییر داد.مبارزات کارگری ، اعتراضات خیابانی ، اعتصاب کامیونداران ، نارضایتی بازریان ، جنبش رادیکال و سرخ مریوان و سنندج در گرامیداشت یاد ٤ مدافع محیط زیست ، تنها گوشەهای از نفرت عمومی مردم از حاکمیت سرکوبگرانە جمهوری اسلامی طی ماههای گذشتە است .در برابر این جنایت نباید سکوت کرد.

_ بمباران مقرات "حدکا" و " حدک" در مدار ٣٦درجە صورت گرفتە کە از سال ١٩٩١ مسئولیت حفاظت از آن برعهدە نیروهای ایالات متحد آمریکا و متحدینش است. لذا آنها مسئول و جوابگو هستند.

_  حکومت محلی اقلیم کردستان و دو حزب اصلی حاکم در این منطقە "حزب دمکرات کردستان عراق" و "اتحادیە میهنی کردستان عراق " مسئولیت مستقیم در برابر جان ، محل زندگی و مکانهای استقرار احزاب سیاسی و نیروهای مسلحآنان در کردستان عراق برعهدە دارند . باید آنها را تحت فشار و اعتراض عمومی و مردمی گذاشت کە نسبت به جنایات بمباران امروز مقرات "حدک" و "حدکا " و جنایات مشابە حاکمان اسلامی ایران کە بە قول خودشان "دوست و متحدشان" هستند، از این بیشتر سکوت نکنند و این جنایات را محکوم نمایند.

_ در کردستان عراق کە رویداد بمباران مقرات دو جناع حزب دمکرات کردستان در آن آنجام گرفتە ، باید مردم نارازضی را مورد خطاب قرار داد و بە همت و همکاری نیروهای مترقی و انساندوست اعتراض و نارضایتی گستردە خیابانی سازمان داد و خواستار تعطیلی فوری کنسولگریهای جمهوری اسلامی در شهرهای کردستان بعنوان مکان جاسوسی و سازماندهی جرم جنایت رژیم در این منطقە شد.

_ باید اقدامات هماهنگی در داخل کردستان جهت مقابلە با جنایت اعدام زندانیان سیاسی ، رامین حسین پناهی ، زانیار و لقمان مرادی در دستور کار فوری مردم کردستان قرار گیرد. تجربه اعتصاب عمومی دو دورە گذشتە در کردستان مسیر اقدام متقابل و متحدکنندە را نشان دادە است.

_ در خارج کشور باید اقدامات عملی از جملە سازماندهی تجمع و اعتراض در مقابل سفارتخانەهای رژیم ، در میادین شهرها و مکان های عمومی ، در برابر نهادهای مدافع حقوق بشر و انساندوست ، چپ و کارگری را سازمان داد و خواهان اقدامات عملی در تقابل با جنایات رژیم در اعدام زندانیان سیاسی و بمباران مقرات "حدک" شد.

جمهوری اسلامی با جنایات اعدام ٣ زندانی سیاسی و بمباران مقرات حدک و حدکا و کشتە و مجروح کردن ٥٠ تن از نیروهای این حزب، صفحە ننگین دیگری بر صفحات تاریخ پر از جرم و جنایت خود افزود. این جنایات در همان حال ، حلقەای از یک سناریوی واحد در زندانها و در خارج از مرزهای ایران در خدمت به هدفی واحد است . سناریوی زدن قفل سکوت بر دهان جامعە . سناریوی ایجاد ترس و وحشت در دل مردم . سناریوی زهرچشم گرفتن از تودەهای ناراضی . ٣ زندانی اعدامی امروز از شهرهای مریوان و سنندج هستند. دو شهری کە طی چند روز گذشتە  مبارزین فداکارش در دفاع از ٤ طرفداران جانباختە محیط زیست ، برگ های زرینی بر جنبش انقلابی کردستان افزودند. این جنایت را نباید بی پاسخ گذاشت . نباید سکوت کرد. نباید نظارەگر بود. نباید دست روی دست گذاشت و تنها تآسف خورد . باید متحد شد و  اقدام نمود . متحدانە و درهر گوشە دنیا کە هستیم به پا خیزم . تنها با مبارزە و سازمانیابی است کە رژیم ناچار به عقب نشینی خواهد شد . جریانات چپ ، سوسیالیست و کارگری رسالت ویژەای بر دوش دارند، آنرا درک کنیم . درنگ نکنیم . تاریخ ما را نخواهد بخشید.

شنبە ٨ سپتامبر ٢٠١٨

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com