07.08.18 23:12 Alter: 14 days

سوسن شهبازی:گر سنگ از این حدیث بنالد عجب مدار! با نام و خاطره تابناک جهانگیر .ج

Kategorie: Nachricht

 

چهره ها خاطره می شوند  
نام ها نیز  
در آینه  
سال های گم شده  
بی قرارت می کنند

"چهره ها خاطره می شوند  
نام ها نیز  
در آینه  
سال های گم شده  
بی قرارت می کنند "**
Gozareshgar
info@gozareshgar.com