30.07.18 21:40 Alter: 22 days

بهروز سورن : نیمه شب نوشته ها 77 - شعله ای دوباره در خرمن استبداد

Kategorie: Nachricht

 

 دور دوم اعتراضات سراسری رانندگان کامیون در جریان است و نشان میدهد که اعتصاب سراسری و همبسته کارگران و زحمتکشان میتواند بطور بالقوه راه در هم شکستن استبداد حاکم باشد. سقوط پرشتاب و تصاعدی سطح زندگی مردم در شرایطی که میزان درآمد کارگران٬ کارمندان و حقوق بگیران تغییری نیافته است گویای وضعیتی استثنایی است و احتمال انفجارهای اجتماعی را محتمل تر از همیشه کرده است. فروپاشی اقتصادی در پی سقوط ارزش پولی کشور در برابر ارزهای خارجی محرک جدیدی است که موجبات اعتراضات گسترده اخیر را فراهم آورده است. اعتصاب کارکنان راه آهن در سلماس، تبریز، صوفیان، عجب شیر، مرند و شفاخانه و اعتراضات سایر کارکنان راه آهن در نیشابور، سبزوار، کاشمر اسلامشهر، کرج، سمنان، شاهرود، دامغان، دورود و اندیمشک و عطار نیز نشان داد که اعتراضات عمومی تری در پیش است که نوید همبستگی فراتر از پیش را میدهد و عنصر آگاهی و سازمانیابی را در خود دارد. این در حالیست که دهها اعتصاب دیگر کارگری و خدماتی نیز هم اکنون در جریان است.

خصلت ویژه فاز جدید مبارزات مردمی همانگونه که هویداست٬ خصلت خودسازماندهی اعتراضات و اعتصابات است که در حضور امکانات ارتباطی پیشرفته و خارج از کنترل حکومتیان آنرا ممکن کرده است.آنچه این مبارزات سراسری برای نان و آزادی را اهمیت و برجستگی بیشتری میدهد٬ تجارب ودرسهایی است که معترضان از مبارزات و پیروزی و شکست های پیشین خود میگیرند. امروزه سطح آگاهی آنان برای مقابله با دستگاه عریض و طویل سرکوب حاکمان به آن حد و درجه رسیده است که نه تنها سازماندهندگان اعتراضات را در پوشش گرفته است بلکه بر ضرورت همبستگی تمامی طبقات و اقشار معترض و اعتصابی تاکید می کنند.حمل پلاکاردهایی نظیر کارگر٬ معلم٬ زحمتکش ٬ حمایت٬ حمایت و یا پیروزی ما در گرو حمایت شماست٬ نشاندهنده اهمیت و ضرورت نیل به همبستگی عمومی در مقابل رژیمی تا به دندان مسلح و سرکوبگر است.

در حقیقت اعتصاب سراسری و فراحوزه ای اخیر رانندگان کامیون و کارکنان راه آهن تداوم جنبش های اعتراضی دی ماه در سطحی گسترده و آگاهانه تر هستند که نشان میدهند جنبش و قیام سراسری دیماه هنوز زنده است علیرغم آنکه با سرکوب گسترده مواجه شد و هنوز بسیاری از معترضان در زندان هستند.

اعتصاب سراسری هزاران راننده کامیون و کارکنان راه آهن را میتوان جوانه های اعتصاب عمومی و سیاسی شده ای یافت که در پیوند با مولفه های دیگر از جمله حمایت های بین المللی ٬ میتواند شالوده جمهوری فساد و سرکوب را درهم ریزد

 بهروز سورن

31.07.2018

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com