12.07.18 00:05 Alter: 9 days

لندن: آکسیون مبارزاتی در دفاع از خیزش گرسنگان

Kategorie: Meldung Rechts

 

 

ایرانیان مبارز و آزاده!

اکنون چند ماه از قیام کارگران و محرومین و توده های به جان آمده برای سرنگونی رژیم دار و شکنجه جمهوری اسلامی و نظام استثمارگرانه حاکم می گذرد و روزی نیست که مردم ستمدیده ما در گوشه ای از این سرزمین به پا نخاسته و فریاد کار ،نان و آزادی سر ندهند. مبارزات عادلانه ای که همواره با سرکوب وحشیانه مزدوران حکومت پاسخ داده شده است. در چنین شرایطی وظیفه تمامی انسانهای مبارز و شرافتمند است که در حمایت از قیام توده ها برای نابودی جمهوری اسلامی و همۀ جناح هایش و در دفاع از شعار توده ها یعنی  "نان، کار و آزادی" به پا خیزند و فریاد حق طلبانه آنها را به گوش جهانیان برسانند.

 

زمان: ساعت 2 تا 4 روز شنبه 14 جولای 2018

مکان: میدان ترافلگار اسکوئر در لندن

 

 

سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در لندن


Gozareshgar
info@gozareshgar.com