07.07.18 00:09 Alter: 15 days

کانون کنشگران - هانور: امروز خوزستان، دیروز کازرون، فردا مزدوران رژیم به چه کسانی شلیک خواهند کرد؟

Kategorie: Meldung Rechts

 

 

نزدیک  به چهار دهه از به قدرت رسیدن حکومت جهل وجنایت می‌گذرد، بحران سیاسی، اجتماعی واقتصادی نظام ترور ونکبت حکومت اسلامی ابعاد بی‌سابقه‌ای پیدا کرده است. سرکوب،فقر، فساد،تبعیض،بیکاری گسترده،اعتیاد و اختلاس‌های نجومی، فاصله فقروثروت در جامعه ابعاددهشتناکیپیداکرده، ودرکنار بی‌آبی و فاجعه زیست محیطی که عمدتا محصول برنامه‌ریزی‌هاي نظامی وامنیتی باندهای سیاه حکومت اند، زندگی مردم رادرایرانامروز با مشکلاتجدیمواجه کرده است. خروجامریکاازبرجامودرپیآنتحریمگستردهامریکاومتحدانش اسرائیل و عربستان قبلازاین‌کهفضارابرنظامنکبت تنگوتنگ‌ترکندایرانیان را از آینده خود بیمناک کرده، وبه مهاجرت‌های گروهی دامن زده است. هم‌چنين درخیزش دی ماه، فرودستان شهری در بیش ازصد شهر کوچک وبزرگ اقتدار نظام را به زیر کشیدند. در ايران هر روز شاهد مبارزات واعتصابات گسترده مردم هستیم، از کارخانه‌تا دانشگاه از کوچهوبازارتادخترانخیابانانقلاب، دراویش گنابادی، کشاورزان اصفهان تا زلزله‌زدگان کرمانشاه مردم یک صدا خواهان تغییرات بنيادي هستند، و تمامی جناحهای ریز ودرشت نظام اسلامي را نفی می‌کنند.

 مبارزات مردم دلیر خوزستان عليه بی‌آبی باز هم نشان داد که نظام اسلامی هر مبارزه مدنی را فقط وفقط با گلوله پاسخ میدهد.برای پایان دادن به حکومت ترور،وحشت، زندان،شکنجه واعدام وبرای آزادی زندانیان سیاسی متحدانه از مبارزات مردم حمایت کنیم.

رهایی جامعه ما فقط به‌دست توانای مردم آگاهومتشکلمیسراست،مخالفتباهرگونه"رهبری"فردی چه از نوع سياسي - مذهبي و چه از جنسموروثی-سلطنتی از وظايف امروز اپوزيسيون مترقي است.

امروزه اعتصابات کارگری در کنار مبارزات زنان، معلمان،دانشجویان، جوانان برای نظامی دموکراتیک، خودسامان و خودگردان عاري از هر گونه سلطهکهشانومقامانسانبر‌سرنوشتخویشراارجنهد،در زمره‌ی با اهمیت‌ترین مسائل محسوب می‌شود. شعار نان،رهایی،برابریوآزادیخواستاساسیمردماستو برای رسیدن به آن می‌روند که طومار  نظامنکبتوتروراسلامیرادرهم بپیچند وپرچم آزادی را در فلات ایران برافرازند.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران                                                 

زنده باد آزادی و برابری

کانون کنشگران دموکرات و سوسیالیست هانوفر 

تلفن تماس:  00491778416132

Kannon.hannover@gmail.com

WWW.facebook.com

 

محل برگزاری تظاهرات:

روبروی بانهوف

شنبه ۱۴یولی ساعت ۱۳- ۱۱:۳۰

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com