30.06.18 23:31 Alter: 3 yrs

بهروز سورن: نیمه شب نوشته ها - 74 - ایران آبستن تحولاتی تازه!

Kategorie: Nachricht

 

اقتصاد کشورمان در حال فروپاشی است و مسئولیت آن مستقیما بر دوش حکومتگرانی است که چهل سال با دروغ و حیله و عوامفریبی بر سر نیزه تکیه زدند و چوبه دار و شکنجه و زندان و جنگ و بحران به مردم کشورمان تحمیل کردند. امروز ایران همانند سرزمینی سراسر آتش و بغض نهفته ای است که شراره میکشد و سر باز میکند. امروز غلیان های اجتماعی حتی برای بهترین و ورزیده ترین تحلیل گران سیاسی و اجتماعی نیز قابل پیش بینی نیست. از جنبش دانشجویی و معلمان گرفته تا اعتصاب و اعتراضات رانندگان کامیون ها و تاکسی ها, از تشنگان و محرومان خوزستان تا اعتراضات قربانیان تجاوز در بلوچستان همه و همه وقایعی است که یکی پس از دیگری روی داده و رژیم نیز توانایی پاسخ که هیچ سرکوب آنرا هم ندارد.

اما جنبش کارگری که همانا جنبش محرومان است پای تابت این اعتراضات و وقایع است. هپکو, هفت تپه و گروه ملی فولاد و دهها مرکز تولیدی و خدماتی دیگر همواره صدای اعتراض شان به وضع موجود شنیده شده است. حاکمان اسلامی جز وعده های تکراری و, ملال آور و افشا شده نمیدهند و اصلاح طلبان همدست آنها نیز بر وزن از این ستون تا آن ستون به فریب معترضان می پردازند.

اینبار علی مطهری نماینده مجلس از معترضان به گرانی و سوء استفاده گران مالی خواسته است تا شش ماه دیگر در برابر اوضاع اسف بار اقتصادی موجود تاب بیاورند و هیچ نگویند!! لابد اینبار برای تدارک سرکوب معترضان نیازمند فرصت هستند کما اینکه مسئولین رژیم در مواجهه با اعتصابات واعتراَضات وسیع بازاریان و بویژه بازاریان تهران گفته اند که مطمئن هستند که عوامل این اغتشاش! بازاری نبوده اند و تهدید کرده اند که با دستگیرشدگان بعنوان مفسدان اقتصادی برخورد میکنند.

چوپان دروغگو, خامنه ای جنایتکار مکررا مردم را به تحمل و ریاضت اقتصادی دعوت میکند و از سوی دیگر دست اختلاس گران و دزدان منابع مالی و ملی را برای غارت و چپاول باز میگذارد. هم از اینرو مردم معترض به تورم روزافزون و نجومی که چیزی دیگر برای از دست دادن ندارند نه تنها خاموش نمیشوند که هر روزه بر اعتراضات خود میافزایند. شرایط سیاسی و اقتصادی کشورمان آبستن تحولاتی تازه است. در بارور شدن آن بکوشیم!

بهروز سورن

30.06.2018
Gozareshgar
info@gozareshgar.com