20.06.18 00:18 Alter: 3 yrs

بهروز سورن: نیمه شب نوشته ها – 71 - محمد ثلاث اعدام شد, رامین را دریابیم!

Kategorie: Nachricht

 

خبر اعدام محمد ثلاث همه جا پیچید. پرونده وی سراسر ابهام بود و وکیل او نیز درباره نبود مدارک کافی برای اثبات اتهامات او بارها سخن گفته است. اعترافات محمد ثلاث زیر بازجویی و شکنجه همانطور که او بعدها اعلام کرد اعتباری نداشته است و بر طبق حقوق انسانی نمیتواند معیار قضاوت قرار گیرد. پرونده محمد ثلاث بی گمان هنوز باز خواهد ماند همانطور که وکیل وی اعلام نموده که بزودی مستندات بیگناهی اش را منتشر و علنی خواهد کرد.

اعدام قتل و جنایتی دولتی است اگر چه عقبماندگی فرهنگی – سنتی و مذهبی بخش هایی بزرگ از مردم را به پشتیبانی از این مجازات بگیرد. اینگونه حکومت ها همواره از این مجازات استفاده ابزاری می کنند. مجازات اعدام تنها هموار کردن مسیر حکومتهای توتالیتر, دیکتاتوری و استبداد برای ایجاد فشارهای وحشیانه سیاسی , اجتماعی و اقتصادی می باشد. سرکوب مخالفین سیاسی حکومت نیز از جمله محرک های مجریان آن است.

قاضی دادگاه محمد رضا محمدی کشکولی که سالهاست در مقام قضایی حکم به اعدام میدهد و در سرکوب ازادی بیان و اعتراضات مردمی ید طولائی دارد, با وجود تمامی ابهامات پرونده به سه بار اعدام محکوم کرد. ( عکس )

اجرای حکم اعدام محمد ثلاث در هیاهو و تب مسابقات جهانی فوتبال توانسته است که کمترین هزینه را برای حاکمان اسلامی بدنبال داشته باشد. هم از اینروبایستی بهوش بود و از تداوم این اعمال واجرای حکم اعدام رامین حسین پناهی که حکم اعدامش در دیوان عالی جمهوری اسلامی تائید شده است, جلو گرفت.

بخشی از نامه سرگشاده رامین:

امروز فکر می‌کنم این درس‌ها را پیش از هر کسی از مادر و پدرم یاد گرفتەام. چرا باید کارگران اینگونە زندگی کنند؟ چرا باید کودکان کار کنند و رنج بکشند؟ چرا باید زنان و مادرانمان این همە رنج و مرارت تبعیض را تحمل کنند؟ چرا مکانی کە در آن زندگی می‌کنیم و در آنجا بزرگ شدەایم آتش بگیرد و آلودە شود؟ و چرا نباید همەی ما آزاد باشیم و در کنار هم آزادی را تجربە کنیم؟

بهروز سورن

19.6.2018

sooren001@yahoo.de
Gozareshgar
info@gozareshgar.com