12.03.18 23:32 Alter: 5 days

مادران پارک لاله: درباره ناقضان حقوق بشر در ایران

Kategorie: Meldung Rechts

 

 

ناقضان حقوق بشر در ایران، با بازداشت و پرونده سازی برای معترضان، پرونده خود را سنگین‌تر می کنند!

 


 روز هشتم مارس ۲۰۱۸ برابر با ۱ ۷ اسفند ۱۳۹۶، تعدادی از زنان و  مردانآزادی خواه و برابری طلب،  برای گرامی داشت روز جهانی زنا ن و در اعتراضبه تبعیض و بیعدا لتی جنسیتی در ایران، جلوی وزار ت کار گرد هم آمدند.

برخی نیز همان روز در دیگر نقاط  تهران در متروها و پارک ها، درباره تبعیضو بیعدالتی به  زنان، با دیگر زنان شهر به گفت  و گو پرداختند و با برداشتنروس ری از سر و خواندن «سرود زندگی» این حرکتهای خودجوش راسامان دا دند.

ماموران امنیتی و اطلاعاتی، با  لباس شخصی و لباس فرم، اطراف وز ارتکار را تحت کنترل خود در آور ده بودند و پیش از آنکه تجمعی ص ورت گیرد، باخشونت و ضرب و شتم شدید، با حاضران در آن محل برخو رد کرده و ۸۴ نفر(۵۹ زن و ۲۵ مر د) را بازداشت کردند.

بازداشت شدگان را ابتدا به کلان تری ۱۳۷ گیشا و سپس به زندان مو قتوزرا منتقل کردند. در آنجا تعدادی را با تهدید آزاد و تعدادی را به دادسرای شماره ۲۱ ارشاد منتقل و پرونده سازی برای آن‌ها را آغاز کردند. پس از بازجویی و اذیت و آزار آن ها، حدود ۱۴ نفر از زنان زندانی را برای تنبیه، بهزندان قرچک ور امین و تعدادی از مردان را به زندان فشافویه قم منتقلنمودند و پرونده های شان را به دادسرای اوین فرستادند.

مسوولان جمهوری اسلامی، اگر کمی  تیزهوشی داشتند، متوجه میشدند  که دیگر دهه شصت نیست که بتوان ند بابازداشت و تهدید و پرونده  سازی یا اعدام و قتل دولتی معتر ضان، جلوی حرکتهای مردمی را بگ یرند. مردمی که ۳۹ سالآزادی کشی و ناب رابری و بیعدالتی را با گوشت و  پوست شان لمس کردهاند و تمامی  ترفندهای لایههای مختلف قدرتج مهوری اسلامی را شاهد بودهاند،  دیگر طاقت شان تمام شده است و  عزم شان را جزم کردهاند که تا  رهایی کامل ازبیدادگری، توقف نک نند.

بی تردید در چنین شرایطی، افراد ی که تا به حال پای شان به بازد اشت گاه های جمهوری اسلامی باز  نشده بود نیز بااولین بازداشت،  ترسشان میریزد و مصمم تر ادام ه خواهند داد و هر چه جمهوری اس لامی خشونت خود را شدیدتر کند،ح رکتهای اعتراضی مردم بیشتر خواهد شد.

مردم ما در طی این سالهای خون  و جنون و فساد افسار گسیخته حاک مان اسلامی و انواع و اقسام بحر ان های ساختاری،در کنار مبارزه  پیوسته و آهسته با جمهوری اسلام ی؛ مدارا کردند، تاب آوردند، دن دان روی جگر گذاشتند و خود را ب ا شرایطموجود تطبیق دادند، فعال یتهای شان را با شرایط موجود س امان دادند، با این امید که شای د شرایط بهتر شود، ولی نه تنهاش رایط بهتر نشد، بلکه روز به روز  با زندگی سخت تر و تحقیرآمیز ت ری دست به گریبان شدیم و بحران ها روز به روز عمیق‌تر شد. فعالان ما تلاش کردند فعالیتها ی شان را در حوزه آگاهی بخشی و بهبود حقوق کودک، حقوق زنان،  حقوقدانشجویان، حقوق کارگران، ح قوق معلمان، دادخواهان، نویسندگان، شاعران، هنرمندان، و رزشکاران ادامه دهند و هم چنین برای بهبود محیط زیست، رفع بحران های آب، آلودگی هوا، بهداشت، تحصیل، آزادی اندیشه و بیان، رفع حجاب اجباری و رفع تبعیض های جنستی و قومی و نژادی تلاش‌های بسیاری صورت گرفت، ولی همه و همه این فعالان مورد هجوم حکومتقرار گرف تند، چون از بودن مردم با همدیگ ر می ترسیدند و نگران بودند که  بی لیاقتی مدیران جمهوری اسلامی  آشکار شود.

مردم ما در طی این سالها به اش کال مختلف ایستادگی و تحمل کردن د تا بتواند شرایط را تغییر دهن د، با مبارزه پیوسته، باایستاد گی در برابر تحقیرها، با حرکته ای خیابانی، با زندان رفتن، با  اخراج شدن، با خود سازماندهی و  کمکهای مردمی، باتبعید و دوری  از خانه و خانواده، با افشاگری،  با نوشتن کتاب و داستان و شعر،  با ساختن فیلم، با شادی کردنه ای کوچک،با مبارزه منفی برای تن ندادن به حجاب اجباری و و مقاومت در برابر تبعیض، حتی  در سادهترین شکل آن و در تمام  اینسالها بعض شان را فرو خورد ند و تاب آوردند، ولی سادهترین  حرکت مردم نیز مورد هجوم حکومت  قرار گرفت و هر چه را کهتوانستند بر سر مردم آوار کرد ند. مردم باز تاب آوردند و به اشکال  مختلف به مسوولان جمهوری اسلام ی هشدار داده بودندکه اگر به خو استههای شان توجهی نشود، از جم هوری اسلامی گذر خواهند کرد و « خیزش دی ماه ۹۶»، چنین نقطهعطفی  بود که به روشنی به حاکمان نشا ن دادند که دیگر تحمل شان طاق ش ده است و از تمامی وابستگان به  جمهوریاسلامی گذر کردهاند و حر ف شان این است: «اصلاح طلب، اصول گرا دیگه تمام ه ماجرا» و این روند ساختار شکنی و مبارزه مستمر برای تغییر، به سرعت و به اشکال مختل ف در حوزه های مختلف و شهرها و روستاها ادامه دارد و مردم دیگر تصمیم خود را گرفته‌اند و میخواهند خواستههای خود مان ند خواستههای زیر را متحقق کنن د: 

۱- قانون مجازات اعدام و تمامی احک ام اعدام در دست اجرا لغو گردد.

۲- اسامی تمامی زندانیان سیاسی و ع ادی در زندان های تهران و شهرست انها شناسایی و به مردم اعلام  شود.

۳- اسامی تمامی زندان های کشور شنا سایی و به مردم اعلام شود. 

۴- تمامی زندانیان سیاسی که بر مبنای عقیده و مرام خود در تهران و شهرستانها و رو ستاها بازداشت شده اند، آزاد وپرونده سازی برای آنها باطل اعلام شده و وثیقه ها  و وسایل ضبط شده به آنها باز گ ردانده شود.

۵- نهادهایی مردمی برای نظارت بر ع ملکرد سیاسی مسوولان تاسیس شود  و به مردم گزارش  کار شفاف و مستندبدهند.  

۶- اسامی تمامی افرادی که در اذیت  و آزار مردم و در جنایت های دولتی ۳۹ ساله سهیم بوده اند، شناسایی و  به مردممعرفی شوند.

۷- تمامی حقوق های معوق و طلب ها،  به تضییع حق شدگان پرداخت شود.

۸- تمامی کارخانه های تعطیل شده، ب ازگشایی و بازسازی و فعال شوند.

۹- تمامی اخراج شدگان از محل های ک ار و تحصیل، به کارهای خود بازگ ردانده شوند.

۱۰- تمامی مزدبگیران، حقوقی مطابق ب ا استانداردهای زندگی و بالاتر  از خطر فقر داشته باشند.

۱۱- حق داشتن زندگی انسانی و با کرا مت و در اختیار داشتن مسکن، بهد اشت و تحصیل بدون تبعیض و استفا ده از منابعسالم آب، گاز، هوا د ر الویت قرار گیرد.  

۱۲- حق آزادی اندیشه و بیان و تشکل  و تجمع و اعتصاب محترم شناخته ش ود.

۱۳- حق کنترل بر بدن و پوشش اختیاری را به دست آورند.

۱۴- هر گونه تبعیض جنسیتی، قومی، نژ ادی، طبقاتی و دینی برچیده شود.

۱۵- قانون مجازات اسلامی برچیده و د ین از دولت جدا شود.

۱۶- مردم حق انتخاب شدن و انتخاب کر دن داشته باشند و هیچ نهاد قانو نی و شرعی، تصمیم گیر زندگی مرد م نباشد.

۱۷-  ...
و کشوری
 
آزاد، آباد، بدون تبعیض و  عادلانه بسازیم.

   

ما مادران پارک لاله ایران نیز همواره در کنار آزادی خواهان و جویندگان و پویندگان برابری و عدالت بوده و هستیم و تا لغوکامل قانون مجازات اعدا م، آزادی تمامی زندانیان سیاسی،  و محاکمه و مجازات تمامی آمران  و عاملان جنایت های سی ونه سال  گذشته از پای نخواهیم نشست و ب ه مبارزه خود برای دادخواهی و ب رقراری عدالت ادامه خواهیم داد.

مادران پارک لاله ایران

۲۰ اسفند ۱۳۹
Gozareshgar
info@gozareshgar.com