07.03.18 23:26 Alter: 10 days

هیئت مافیایی جمهوری اسلامی سرمایه داری ایران باز وارد سوئد میشود

Kategorie: Meldung Rechts

 

روز پنج شنبه 8 مارس و جمعه 9 مارس هیئتی از ایران به همراهی وزیر امور خارجه و وزیر ارتباطات در اجلاس دو روزه در پارلمان سوئد شرکت میکنند.

جانیان اسلامی که با شروع خیزش و اعتراضات وسیع کارگران و مردم زحمتکش و جوانان به ترس و وحشت افتاده اند و هر روز به سرنگونی وقیحانه اشان نزدیک میشوند در تقلا هستند که با دیدار با سران دول مختلف و معامله گری، چابلوسی و دروغ عمر ننگین خود را طولانی تر کنند.

البته این را باید فراموش نکرد که با خیزش و اعتراضات سراسری که در راستای سرنگونی رژیم اسلامی سرمایه داری در ایران در دیماه شروع شده است، سرمایه داران و شرکتهای غربی که وارد معامله با این باند مافیای اسلامی در ایران شده اند، ترس از سرمایه شان که به باد رود پی در پی در تماس و دیدار هستند تا به حفظ سرمایه خود بپردازند.

شرم آور است که دولتهای اروپایی کماکان بدنبال دیدار با حاکمان ضد کارگر، ضد زن جواب مثبت داده و اجازه میدهند که در پارلمانهای آنها، سران شکنجه و اعدام به رژه بپردازند. البته از دولتهای سرمایه داری غربی و سوسیال دمکرات و احزاب پارلمانتاریستی بیش از این نمیتوان انتظار داشت که برای منافع اقتصادی خود با هر دولت خونخوار و دیکتاتوری به پای میز معامله بنشیند. مردم در ایران هیچ توهمی به دولتهای موجود ندارند که آنان حامیان و مدافعان منافعشان هستند. مردم ایران حامیان و مدافعان خود را در میان کارگران و مردم مترقی در خارج از ایران میدادند و توهمی به هیچ قدرت دیگری ندارند.

همگان را فرامیخوانیم که یکصدا و متحد در همراهی با اعتراضات مردم در ایران علیه جمهوری اسلامی سرمایه داری دراین دو روز در مقابل پارلمان سوئد گرد آمده و به افشاگری هرچه بیشتر علیه هیئت صادراتی جمهوری اسلامی و نیز دولت سوئد بپردازیم.

پنچ شنبه 8 مارس از ساعت 15 تا 17

جمعه 9 مارس از ساعت 11 تا 16

استکهلم در مقابل پارلمان سوئد

کمیته همبستگی کارگران ایران و سوئد

شورای هماهنگی علیه کشتار جمهوری اسلامی (فریاد خاوران)

مارس 2018
Gozareshgar
info@gozareshgar.com