17.02.18 23:48 Alter: 3 yrs

مرگ ماه از محمود درویش: ترجمه از حسن عزیزی

Kategorie: Nachricht

 

                        

            

        « مرگ ماه » *                                     از : محمود درویش                                                                   

 

             در سینه اش گلِ نیلوفری یافتند...

             و قرص ماهی...

            بر تخته سنگی افتاده بود... و مرده .

            در جیب اش چند سکه یا فتند. ..

           قوطی کبریتی، و برگه ی اجازه ی سفر ...

           و بر بازوان زیبا یش ، نقش ونگاری .

 

                                   ******

             مادر او را بوسید...و سالی بر او گریست .

از آن پس ، تمشکی در چشمانش روئید ..

و همه جا را تاریکی گرفت .

 

                                 ******

            برادرجوان اش را ،

که در بازار شهر، به دنبالِ کار بود ،

گرفتند ...

 چون برگه ی اجازه ی سفر نداشت ...

            در خیابان ، تابوت حمل می کرد ...

و جعبه های دگر.

 

                               *******

             آه ! ای کودکان میهن من...

 

                    این چنین بود ٌ مرگ ٌ ماه .

 

            ----------------------------------------

     * - زیرعنوان ٌ القتیل رقم 48 ٌاز مجموعه ی شعر ٌ ازهارالدم ٌ آمده.

          ترجمه : حسن عزیزی . 

           
Gozareshgar
info@gozareshgar.com