08.01.18 23:22 Alter: 3 yrs

فراخوان اعتراضی صدها تن از فعالین سیاسی اجتماعی و درخواست محاکمه هاشمی شاهرودی, به جرم جنایت علیه بشریت - همراه با ترجمه انگلیسی و آلمانی!

Kategorie: Nachricht

 

 

ما فعالین سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری مقیم در کشورهای اروپائی و خصوصا آلمان، ضمن ابراز اعتراض به دولت آلمان در بی توجهی به درخواست دادرسی ایرانیان پرشمار برای محاکمه هاشمی شاهرودی بعنوان یک جانی علیه بشریت، و بویژه محکومیت همکاری دولت و پلیس آلمان برای بازگرداندن این تبهکار به جمهوری اسلامی، از تمامی مراجع حقوقی مستقل و نهادهای حقوق بشری و رسانه ای در آلمان درخواست پیگیری پرونده چگونگی حضور و خروج این جنایتکار را داریم. در این میان چندین دادخواست نیز به دادستانی این کشور تحویل داده شده

*****

خطاب به نهادهای حقوق بشری و تمامی آزادیخواهان و مدافعان جایگاه و منزلت انسانی
سید محمود هاشمی شاهرودی, عضو مجلس خبرگان, شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی, بمدت ده سال ریاست قوه قضائیه را نیز بر عهده داشته است. روزنامه آلگماینه تسایتونگ - هانور درتاریخ چهارم ژانویه گزارش داد که وی در بنیاد علمی و بین المللی مرکز علوم مغز و اعصاب این شهر جهت معالجه بستری شده است. هاشمی شاهرودی در دوران ریاست قوه قضائیه و بدلیل موقعیت در ارکانهای اساسی این رژیم با فتواهای صادره از هیچ جنایتی فرو گذار نبوده و مسئول  مستقیم وسازمانده کشتار و ترور و سرکوب شهروندان و فعالین سیاسی و اجتماعی و کارگری بوده است. در دوران ریاست او بر قوه قضائیه, جنایات کهریزک صورت گرفته است و تعدادی از نوجوانان زیر هجده سال اعدام شده اند که این نکته در گزارش سازمان عفو بین الملل در سال 2008 منعکس شده است. همچنین اعدام  گسترده محکومین جرایم عادی بدون پیمودن روند قانونی موجود در جمهوری اسلامی و تنها با هدف ایجاد رعب و وحشت عمومی نیز در دوران ریاست وی انجام پذیرفته است. وی همراه محافظان خود در این بیمارستان بسر میبرد.

طی ده سال ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه ایران بازداشت مخالفان و منتقدین سیاسی و سرکوب آزادی بیان و مطبوعات بشدت ادامه یافته و همچنین تعداد زیادی از زندانیان سیاسی و مطبوعاتی در زندان های مخوف جمهوری اسلامی بطور مرموزی کشته شده اند که تنها جزئی از جنایات وی میباشد. از آنجمله است کشتار:

ولی الله فیض مهدوی فعال سیاسی

زهرا کاظمی عکاس ایرانی کانادائی

اکبر محمدی فعال سیاسی

زهرا بنی یعقوب – پزشک

امیر حسین حشمت ساران فعال سیاسی ملی

امید رضا میر صیافی وبلاگنویس

و ....

ما فعالین سیاسی، اجتماعی و حقوق بشری مقیم در کشورهای اروپائی و خصوصا آلمان، ضمن ابراز اعتراض به دولت آلمان در بی توجهی به درخواست دادرسی ایرانیان پرشمار برای محاکمه هاشمی شاهرودی بعنوان یک جانی علیه بشریت، و بویژه محکومیت همکاری دولت و پلیس آلمان برای بازگرداندن این تبهکار به جمهوری اسلامی، از تمامی مراجع حقوقی مستقل و نهادهای حقوق بشری و رسانه ای در آلمان درخواست پیگیری پرونده چگونگی حضور و خروج این جنایتکار را داریم. در این میان چندین دادخواست نیز به دادستانی این کشور تحویل داده شده، که اقدام سریع پیرامون آنها در امتداد تعهدات دولت آلمان به قوانین بین المللی ست؛ که واکنش بموقع مسئولین، میتوانست از فرار این قاضی مرگ پیشگیری کند.

رونوشت به زبانهای فارسی, آلمانی و انگلیسی به نهادها در کشور آلمان و در سطح بین المللی ضمیمه شده است

ترجمه آلمانی متن فراخوان در فورمت وورد را از اینجا بردارید

ترجمه به زبان انگلیسی متن فراخوان را در فورمت وورد از اینجا بردارید

متن فارسی در فورمت وورد را از اینجا بردارید

 

www.gozareshgar.com

gozareshgar1001@yahoo.de

bahram.rehmani@gmail.com

07.01.2018

 

 

*****

اسامی:

امین بیات – فعال سیاسی

انور میر ستاری – فعال حقوق بشر

احمد بخرد طبع – فعال کارگری

ازاد زمانی – فعال سیاسی

آمادور نویدی – فعال سیاسی و رسانه ای

اسکندر اسکندری – فعال سیاسی

امیرعلی متولی – فعال سیاسی

اسماعیل مولودی – فعال سیاسی چپ و وبلاگنویس

آزاده دراه – فعال سیاسی

امیر جواهری لنگرودی - فعال کارگری

اسماعیل فتاحی – فعال حقوق بشر

اصغر زین الدین – فعال سیاسی

ابراهیم پویان - فعال سیاسی

آرمان عزیزی – فعال سیاسی

ابراهیم الف ( اصغرنیا ) – فعال سیاسی

امیر میرزائیان - فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

الیوسات جمشیدی - فعال سیاسی

امیر معیری - فعال سیاسی

ایرج حیدری - فعال سیاسی

اقبال نظرآگاهی - فعال سیاسی

ابراهیم آوخ - فعال سیاسی و رسانه ای و زندانی سیاسی سابق

آریز دارابپور _ فعال سیاسی

احمد سلطانی - فعال سیاسی

اکبر دیلمی - کارگر کارخانه

اردوان زبیرم - فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

ارژنگ برهان ازاد - فعال حقوق بشر

آرش کمانگر - فعال سیاسی و رسانه ای

احمد مرتضائی - فعال سیاسی

احسان ثابت - فعال کارگری

ارام صالحی - فعال سیاسی

اسرین قادری - فعال سیاسی

ایرج فرجاد - کادر حزب کمونیست کارگری ایران و عضو کمیته کردستان ایران

اختر کمانگر - فعال سیاسی

اصغر نصرتی - فعال سیاسی

آلنبی آرام

آوات صادقی - فعال سیاسی

 

آزاد شریفی - فعال سیاسی

امید اورامی نژاد

امین ویسی - انترناسیونال سوسیالیست

آرام هاشمی

ارژنگ بامشاد

افشین شخجگری

احمد شکوهی

استیره فاتح - هلند

ابراهیم بک

احمد والی

ابراهيم برسن فعال سياسى

ایوب رحمانی - فعال کارگری

اردشیر نصرالله بیگی - فعال سیاسی

امیر هوشمند ممتاز - فعال سیاسی

احمد نوین

ابوبکر مهربانی(ابو گاگل ) فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

احمد باسامی فعال سیاسی

ابولحسن عظیمی

امید عبدالهی

امین قضائی

احمد سلطانی - فعال سیاسی

آریو سورن

ابراهیم دینخواه

اسۆ گۆران فعال سیاسی لەندەن

امیر توکلی مسئول سایت روزنه

افسر زیجی

آرش امجدی

 

 

باقر ابراهیم زاده – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

بهرام چوبینه – نویسنده و جامعه شناس - آلمان

بهروز فراهانی - فعال کارگری

بهرام رحمانی – نویسنده و تحلیلگر سیاسی

بابک مرادی – فعال سیاسی

بهزاد کریمی - فعال سیاسی

بهروز عارفی - فعال سیاسی و مترجم

بهنام چنگائی – فعال سیاسی

بهرام سلطانی – فعال حقوق بشر

بهرنگ زندانی – فعال سیاسی

بهزاد بارخدائی – فعال کارگری

بهمن مبشری - فعال سیاسی

بیژن سعیدپور - فعال سیاسی و رسانه ای

بابک باجلانی - فعال سیاسی

بیژن رنجبر

بختیار اتابک

بختیار مولودی

بهمن یوسفی

بهزاد نثاری

بهروز نظری

بهروز سورن – زندانی سیاسی سابق و فعال رسانه ای

پروین ریاحی – فعال جنبش زنان

پروانه قاسمی - فعال جنبش زنان

پریسا امجدی

پویا محمدی – فعال سیاسی

پویان انصاری - فعال سیاسی

پرویز میرمکری - شاعر

پیروز زورچنگ - فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

پرویز جواهری

پروانه بکاه - عضو هیئت رئیسه حزب چپ آلمان - هانور

پروین ناظمی - زندانی سیاسی سابق و فعال حقوق بشر پردل زارع - فعال سیاسی سوئد

پروانه مقدم

پروین توکلی

پری بخشی

پتی محمد بلوچ

توفیق فرجی - زندانی سیاسی سابق

توفیق محمدی - فعال سیاسی و اجتماعی

تونی افسر

تهمینه بقائی

ثریا فتاحی - فعال سیاسی

ثریا ورداسبی - زندانی سیاسی دو نظام

ثریا چیت ساز

جمشید صفاپور – فعال کارگری

جعفر حسین زاده – فعال سیاسی

جابر کلیبی - تحلیلگر سیاسی

جعفر صدیق – فعال سیاسی

جهانگیر قوربانی - فعال سیاسی

جمشید شیرزاد

جمال ولیدی

جمیلا آزادی - پیشمرگه سابق حزب کمونیست ایران کومه له

جمال كمانگر - فعال كمونيست- لندن

جمیله میرکی

جلال نادری

شنو احمدی فعال سیاسی

چيا محمدى فعال سياسى

چیا ویسیانی فعال سیاسی چپگرا

ح ریاحی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

حسن نایب هاشم – فعال حقوق بشر

حمید نوشادی – فعال کارگری

حسین نقی پور – فعال سیاسی و رسانه ای

حمید جهانبخش – فعال سیاسی

حسن سعیدی – وین اتریش

حسن بیات – فعال فرهنگی سیاسی

حسین افصحی - نویسنده و کارگردان

حسین دریانی - بازیگر

حسن عزیزی - فعال سیاسی

 

حسین مرادی - فعال سیاسی

حسن حسام - شاعر و فعال سیاسی

حسين احمدى نيا

حمید آذر

حسن محمدی

حبیبه رشیدی - فعال سیاسی

حشمت الله ورداسبی - زندانی سیاسی دو نظام

حسین فردوسی

حسین مقدم - مدافع جنبش رادیکال کارگری

حسین غلی پناه

حسین سعدی

حسین جانه ای فعال سیاسی

حمزه عظیمی

حمید رضا رحیمی - شاعر و طنزپرداز

خالد نودشه – فعال سیاسی

خبات کریمی - فعال سیاسی و دانشجویی

خسرو شهریاری - نویسنده و کارگردان

خالد لطف الهی

خضر سعیدنژاد - فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

خالد علی پناه فعال سیاسی

خالد بایزیدی( دلیر ) - شاعر

خبات بیساران - فعال سیاسی

خاور شلا حیدری

داریوش شیروانی – فعال سیاسی و فرهنگی

دارا نیرویی – فعال سیاسی

داوود رحیمی – فعال سیاسی

دشتی جمال - فعال سیاسی وکمۆنیست

دیانا نامی

دکتر امیرهوشمند ممتاز - فعال سیاسی ( جبهه ملی ایران در خارج از کشور )

دیبا بوکانی

داریوش نیکنام

داود رحیمی - فعال کارگری

دکتر جواد قدسی

دلبر مرادی

داود احمدلو

دی ساوالان - زندانی سیاسی دهه 60

دارا اسکندری

داریوش ارجمندی

رضا بی شتاب - شاعر

رئوف افسایی – فعال سیاسی

رضا رئیس دانا

ره و ه ز عبدالهی – فعال سیاسی

 

رسول شوکتی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

رویا صادقی - فعال سیاسی

رحیم سلطانپور ( رضا دانش) - فعال سیاسی

رضا سپید رودی

رضا کمانگر- فعال سیاسی

رامیار رضایی - فعال سیاسی

رزگار علی پناه

رشید علیزاده - فعال سیاسی

رضا چیت ساز

رضا پایا - فعال کارگری آلمان

رحمان قادری

رحیم لستخری

رضا لطفی - فعال سیاسی

رایت پرفکتینگ فعال اجتماعی

رخشنده حسین پور

زهره مهرجو - شاعر

زینب ایلخانیزاده - فعال زنان

رسول صفریانی - مترجم

رفعت رنجبران لنگرودی

رزا لوتفی حزب کۆملە زحمتکشان کوردستان

ره حیم فیض الهى

رحمان باربری

رزا دیاز

ريبوار عارف - فعال سیاسی

رویا شمسی فعال سیاسی

رضا پورکریمی - فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

روبن مارکاریان

زاهد دایربیگی

ژاله سهند - فعال سیاسی

ژوبین مردوخی - فعال سیاسی

ژوبین خضری - فعال سیاسی

سیروس بینا – اقتصاد دان

سیما ریاحی لنگرودی

سوسن شهبازی – فعال کارگری

سلام زیجی – فعال و تحلیلگر سیاسی سوسیالیست

سیامک موید زاده – فعال کارگری

سروش قازاریان

سیامک مهر ( پورشجری ) – وبلاگنویس و زندانی سیاسی سابق

سینا نیاکان – کنشگر سیاسی

سیاوش میرزایی

سیاوش عبقری – استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر

سعید خلیلی – فعال سیاسی

سیرانوش مرادیان

سودابه صالحی

سحر صبا – فعال کارگری

سوما رادمنش - فعال سیاسی

سلیمان خرمی - فعال سیاسی

سیامک جهانبخش - فعال سیاسی

سروناز سینایی

سيوان كريمي- فعال كمونيست

سارا مرادی - فعال رهایی زن

سیروان منصوری - فعال سیاسی و روزنامه نگار, ترکیه

سامان دیوندری - فعال سیاسی

ستار نوریزاد - فعال سیاسی

سعید بهرامی - فعال سیاسی

سام شریفی، فعال سیاسی

سناپیرخضرانیان سه نفر از عزیزانم بدست جنایتکاران جمهوری اسلامی اعدام شده

سعدون كاكه باوه فعال سیاسی كشوره نروژ

سهراب فیض

سیروان احمدی

سیاوش شریعتی

سوما س.

سانا شجاعی - کارمند

سیامند هوزان

ستار اویهنگ فعال سیاسی

سمکو نوری -فعال سیاسی

سنور عبدالهى پور

سليمان امين زاده (فعال سياسى)

سهند حسینی - فعال سیاسی

سلیمان قاسمیانی - فعال سیاسی

سعید محمدی - زندانی سیاسی سابق

شهلا عبقری – استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر

شهاب شکوهی - فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

شهلا حیدری  - حزب کمونیست ایران

شاهین کاظمی

شروین رها – فعال کارگری

شارمین آبیدر

شورش سلطانی - فعال سیاسی

شهناز مرتب - فعال سیاسی

شهلا حیدری - فعال سیاسی

شهین حیدری

شایسته محمدیانی

شیروان ابراهیم

شب بو نورە - فعال سیاسی

شهلا سعیدی

شاوبو محمدی

شنو احمدی فعال سیاسی

شهناز غلامی - فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

شورش کریمی، فعال سیاسی

شهباز مدنی زندانی سیاسی و از خانوادهای اعدامی سال ۱۳۶۲

شراره رضائی - فعال حقوق زنان و کودکان

صدیق جهانی – فعال سیاسی چپ و مدیر سایت اتحاد کارگری

صابر نوری - فعال سیاسی

صابر رحیمی - فعال سیاسی

صدرالدین حسین - فعال سیاسی صالح وثوقی - معلول جنگی

صلاح ایراندوست

صابر لطفی

صباح مرادی(شەماڵ) روزنامه نگار و فعال سیاسی هلند

صلاح کفاشی

صدیق کریمی . زندانی فراری و فعال سیاسی

صادق افروز

علی پیچگاه – فعال کارگری

علی مبارکی – فعال کارگری

عمر مینایی - فعال کارگری

علی اصغر فرداد - مترجم, شاعر و زندانی سیاسی سابق

علی مهرآسا – فعال سیاسی

عصمت طالعی

علی یوسفی – فعال رسانه ای

عاطفه اقبال – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

عباس فیروز بخش – فعال سیاسی

علی بلوچ

علی زیدونی – فعال سیاسی

علی صمد - کنشگر سیاسی

عباس رحمتی - فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

علی ندیمی - تحلیلگر سیاسی

عسگر شیرین بلاغی

علی دروازه غاری - زنندانی سیاسی سابق و استاد دانشگاه

علیرضا درویشی سه تلانی - فعال سیاسی

عیدی نعمتی

عرفان کریمی

علی رسولی - فعال کارگری

علی فیاض

عمر معروفی

علی دماوندی - فعال سیاسی و رسانه ای

عارف ئاریا

علی آشناگر فعال سیاسی

عمر محمودی

عثمان خلیلی

عباس ایاغ

علی بزرگپناه

علی احمدی فعال سیاسی در استرالیا

عباس لرستانی مبارز سیاسی

عثمان رحمانی مبارز سیاسی، ساکن نروژ، زندانی سیاسی سال١٣٦٠

غلام عسگری - فعال کارگری درتبعید

غفور عباس نژاد - فعال سیاسی

غفور زرین

فرخ قهرمانی

غلامرضا مرشدیان - موزیسین در تبعید

طارین عرفان

فرهاد بشارت – فعال سیاسی

فریدا آفاری – اتحاد سوسیالیست های خاور میانه

فرهنگ قاسمی - نویسنده و فعال سیاسی رسانه ای

فاطمه رضایی – فعال سیاسی

فرید محمدی – فعال سیاسی

فریبا ثابت - فعال جنبش زنان و زندانی سیاسی سابق

فرشید یاسایی – فعال سیاسی

فرشید آهی - فعال مدنی و حقوق بشر

فرج آلیاری - فعال سیاسی

فرشته محمدی

فواد زمانی عضو کومه له سازمان کوردستان حزب کمونیست ایران

فرید دانایی

فرهمند محمود کلایه

فرهاد زندی

فرهاد حاجی میرزائی

فه رزاد شریفی

فواد آقابگزاده

فرشته توکلی

فائق لاله

فریار اسدیان - شاعر

فواد محمودی

فریدا سهرابیان

قادر رحیمی

قادر محمودپور

 

کاوه دادگری – فعال سیاسی

ک. الوند – فعال سیاسی

کالی جدیدالاسلامی - فعال سیاسی

کالی آتشی

كاوه بزرگ پناه

کاوه رحیمی زندانی سیاسی در سنندج و از جان بدر بردگان اعدامهای سال ۶۷

کاروان میراوی - فعال سیاسی ادبی

کریم ماولودی - فعال سیاسی

كيوان پيش بين

کمال عزیزی فعال سیاسی

کامران علیزاده - فعال سیاسی

کویستان امینی

کمال خضری فعال سیاسی

گیسو شاکری - هنرمند معترض تبعیدی و فعال سیاسی

گلباغ سلیمی زندانی سیاسی سابق و فعال سیاسی

گلاویژ رستمی فعال سیاسی

گلناز غبرایی

لیلی سیف الهی - فعال سیاسی

لیلا جدیدی - فعال سیاسی

لطف اله محمدی

نوگوڵ مورادی فعاڵ سیاسی

محبوبه مشکین – فعال سیاسی

محمد رضا شالگونی

محمد زاستی

مهدی کشاورز – فعال سیاسی

منوچهر رادین

مهرداد آهنگر – فعال سیاسی

مانوئل اسماعیلی - فعال با سابقه سندیکایی

مهری زند – فعال جنبش زنان

مینو همیلی – فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

مسعود فروزش راد – فعال و زندانی سیاسی سابق

منوچهر تقوی بیات – فعال سیاسی

محمود عسکری – فعال سیاسی

مازیار واحدی

محسن رضوانی – فعال سیاسی

محمد عذیری – فعال سیاسی

محمد تجلی جو لنگرودی

محمود عاشوری - فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

محمد داوود نیا - فعال سیاسی

محمد رضا روحانی - وکیل دادگستری

مریم محسنی

مجید بیدار - فعال حقوق بشر

مهدی مجتهدپور - فعال سیاسی و فرهنگی

مریم عظیمی

محمد آسنگران - تحلیلگر سیاسی

محمد محمدی - فعال کارگری

مجید دارابیگی - تحلیلگر سیاسی و زندانی سیاسی سابق

محمد قدیری

محمود محمدی آخکند

مریم اسکوئی

مسعود شفایی

مجید حمیدیان

مریم امانی

محمود محمدی آخکند

محمد بیگ زاده سوئد

محمد خسروی

محمد علی نژاد - فعال سیاسی و قاضی دادگستری سابق

محمد ترابی - فعال سیاسی

محمد سعید نادری

مینا افشار

محمد سعید نادری - عضو حزب کمونیست کارگری

مریم میرهادی

مسعود آرارات

مجيد نعلي فعال سياسي چپ

مستە فا محمدی

مریم بنایی - فعال سیاسی

مینو ایرانی فعال سیاسی

مهین مالک

مصطفی معماران - فعال سیاسی

محمود رضا کاظمی فر - فعال سیاسی

منوچهر مقصودنیا

مهربان بمانی - نویسنده و آزادی خواه

مینا رسول نژاد

مهوش گلپریان

محمود نجفی - فعال سیاسی

محمدرضا پویا فعال سیاسی و زندانی سیاسی

محمد غفور (حەمە غەفور) - فعال سیاسی - هلند

محسن حسيني فعال سياسي و زنداني سابق

مجید آذری

منصور ترکاشوند

مهین کابلی

مینا احدی ـ کمپین محاکمه شاهرودی

هوشيار سروش فعال سياسي

منصور علوی فعال سیاسی و همکار کومەلە TV

مراد شیخی - فعال سیاسی

نسرین محمودی آذر – فعال سیاسی

ناهید ناظمی - فعال سیاسی

نادر ثانی – فعال سیاسی

نجف روحی

ناصر بابامیری – فعال سیاسی

ندا نوآور – فعال حقوق بشر

نادر افضلی - فعال سیاسی

نگار محسنی

نادر احسنی - فعال سیاسی

نرگس شریفی

نبی صمیمی - معلم تبعیدی

نظما شریفی - فعال سیاسی

نوید مومنی

نسرین احمدی - فعال اتحادیه پرستاران

نسرین ابراهیمی - فعال سیاسی

ناصر مهابادی - فعال مدنی

ناصر کشکولی - فعال حق زن

نصرالله قاضی

ناصر نسیمی - فعال سیاسی

نوید محمدی - فعال سیاسی

نسرین رمضانعلی - عضو کمپین پیگرد سران جمهوری اسلامی

نبی کریمی

نسرین امیری

ناصر سبحانی

ناصر حق پرست روزنامەنگار و فعال سیاسی

وحید بدیعی - مدیر و موسس رادیو پویا

وسیم وسیانی - فعال سیاسی

همایون مهمنش – فعال و تحلیلگر سیاسی

هدایت سلطانزاده - تحلیلگر سیاسی

هوشنگ اسدیان - فعال سیاسی

هیوا سهامی (ناسو) - فعال سیاسی و زندانی سیاسی سابق

همایون گدازگر

هنر غسالی

هیرش مجیدنیا.فعال سیاسی

هاوری یوسفی ... روزنامەنگار و فعال سیاسی

هیوا اسماعیلی

هوشیار سروش - فعال سیاسی

هادی جواهری لنگرودی

ئه حمد بازگر

ئاراس ڕەشید حككك

یونس خلیل آقایی - فعال سیاسی کمونیست

یاسمین میظر

یدی عزیزی - فعال کارگری و زندانی سیاسی سابق

یداله باقری - کارگر

یونس سلطانی

یوسف آبخون

 

 

 

نهادها:

 

جنبش چگوارا

دبیر خانه حزب سوسیالیست انقلابی ایران

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران ـ پاریس

اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران

رادیو پیام کانادا

انجمن دفاع از زندانیان سیاسی و حقوق بشر ایران

بنیاد ازادی بیان و اندیشه

کانون فرهنگی خیام – مونیخ

بنیاد اسماعیل خوئی

انجمن فرهنگی ایران سوئیس – ژنو

فدراسیون اروپرس

انجمن پناهندگان ایرانی - گوتنبرگ

 

 

رسانه ها:

 

سایت خبر یک

http://khabar1.com

سایت کارگران ایران

http://kargaran-iran.com

سایت عصر آنارشیسم

https://asranarshism.com

سایت آزادی بیان

http://www.azadi-b.com

سایت سوسیالیسم امروز

http://www.simroz.org

سایت لجور

http://www.lajvar.se

سایت اتحاد کارگری

http://etehad-k.com

سایت رنگین کمان

http://rangin-kaman.net

وبلاگ کارگری جنبش در تبعید

https://jonbeshdartabeed.blogspot.ch

 

سایت اسماعیل مولودی

http://www.emoloudi.blogspot.com

اشتراک وورد پرس

https://eshtrak.wordpress.com

تارنمای کوشندگان اتحاد مردمان ایران برای دموکراسی

https://kooshandegan.org

وبلاگ اخگر

https://amadornavidi.wordpress.com

گزارش به خاک ایران

http://gozareshbekhakeiran.blogspot.com

سایت رضا بی شتاب

http://rezabishetab.blogfa.com

سایت رادیو پیام

http://radiopayam.ca

سایت عاطفه اقبال

http://neveshtehayatefeh.blogspot.co.at

بازآفرینی واقعیت ها

https://bazaferinieazad.blogspot.fr

البرز ما

https://wordpress.com/view/aleborzma.wordpress.com

سایت جابر کلیبی و پروانه قاسمی

http://www.djaber-ka-parvaneh-gh.com/

هزل دات کام

http://www.hazl.com

 

سایت گزارشگران

http://gozareshgar.com


شراره رضائی |

شراره رضائی فعال حقوق زنان و کودکان

با سلام و احترام خسته نباشید
لطفا اسم من را به لیست اضافه کنید

منوچهر تقوی بیات |

فراخوان

از فیس بوک رئوف افسائی |

- همچنین این حرکت باری دیگر نشان داد که دولتها و مقامات "دمکرات" و "حقوق بشری" اروپا و در این مورد آلمان، دورو، دروغگو و بخاطر منافع اقتصادی و سیاسی خود تحت نام "منافع ملی" حقوق بشر و قربانیان دولتهای دیکتاتور را لگدمال می کنند.
اما این حرکت اعتراضی و دخالت دستجمعی بسیار موفقیت آمیز بود و تاثیرات مثبت بالایی در روحیه مبارزاتی مردم در داخل ایران و افکار عمومی اروپا و دنیا به جا گذاشت.
در اینجا به سهم خودم که بیشتر از ۳۳۰ نفر از شما تنها در پست من امضاء گذاشتید، نهایت تشکر و قدردانی می کنم و دست همه شما را صمیمانه می فشارم.
به امید اتحاد مبارزاتی بیشتر و بزرگتر برای سرنگونی رژیم اسلامی و برقراری دنیای آزاد و برابر!
و آرزوی موفقیت و شادی برای تک تک شما عزیزان!

رئوف افسایی

از فیس بوک رئوف افسائی |

دوستان و مبارزان عزیز
شاهرودی یکی از مسئولین دستگاه جرم و جنایت اسلامی ایران به دلیل اعتراضات وسیع و دسته جمعی ایرانیان مبارز در خارج از کشور، همه شما و بویژه اعتراضات حضوری در آلمان بدون معالجه مجبور به فرار شد.
او علیرغم اینکه بخاطر جنایت علیه بشریت بازداشت و محاکمه نشد، اما این حرکت دسته جمعی تاثیرات و موفقیت بزرگی در دو زمینه به همراه داشت:
۱- افشاگری و پیام سیاسی بزرگی به رژیم اسلامی داد که علیرغم اینکه نزدیک به دو دهه با "اصلاح طلبی" در تلاش بود که چهره نرمتری از رژیم اسلامی به افکار عمومی خارج از کشور برساند، تمامن نقش بر آب شد و سران و مسئولان جنایتکار اسلامی همیشه باید منتظر دادگاهی خود برای جنایت علیه بشریت باشند.
۲

Heidar |

Sarnegon Bad Regime Manfoor Jomhori Eslami.

زندانی سیاسی دهه ۶۰(زندان تبریز ) |

به امید برپایی دادگاهی بین المللی برای دادخواهی و به محاکمه کشیدن جنایتکارانی که مدت چهل سال برومند ترین زنان و مردان این مرز وبوم را قتل عام کردند.

محمود رضا کاظمی فر -فعال سیاسی |

هزاران انسان آسیب دیده از تصمیمات آیت اله شاهرودی منتظر اجرای عدالت هستند. و میلیون ها انسان که دل در گرو آزادی دارند در انتظار رسوایی کسانی هستند که مست باده قدرت هر ندای حق طلبی را با گلوله و زندان پاسخ می دهند.

Mahin Malek |

Mahin Malek

هوشنگ اسديان (فعال سياسى) |

اميدوارم دولت المان مثل همانند گذشته با جناياكاران جمهورى اسلامى ايران در پس فرستادن يكى ديگر إز سر دستگان ادم كشان همكارى نكند. زنده باد اتحاد ايرانيان بر عليه نظام پليد جمهورى اسلامى ايران.

roya sadeghi |

My name is roya sadeghi i am farmaceut and liv in sweden and i am agree with vestigation of shahroodi he is mordere and he killed children in iran. He must be arrested befor.

roya sadeghi |

My name is roya sadeghi i am farmaceut and liv in sweden and i am agree with vestigation of shahroodi he is mordere and he killed children in iran. He must be arrested befor.

وحید بدیعی، مدیر و موسس رادیو پویا |

وحید بدیعی، مدیر و موسس رادیو پویا

https://kooshandegan.org/ |

تارنمای کوشندگان اتحاد مردمان ایران برای دموکراسی

سوما رادمنش |

من هم با امضای این کمپین پیوستن خود جهت به دادگاه کشاندن و محکوم نمودن قاتل و جلاد محمود هاشمی شاهرودی را به عنوان یکی از قانون گزاران و مجریان کشتار و جنایات علیه چند نسل از انسانهای بی تاوان در ایران اعلام می نمایم. به امید هموار کردن به زیر کشیدن کلیت این رژیم ضد انسانی

محمد داودنیا |

من هم به عنوان یک فعال سیاسی امضا خاهم کرد..Gozareshgar
info@gozareshgar.com