04.12.17 21:57 Alter: 3 yrs

جنبش کارگری در ایران: ضعف ها و قوت ها - گفتگو با غلام عسگری

Kategorie: Meldungen Links

 

بازهم تاکید میکنم که من با کلمه فرقه گرایی کاملا ناآشنا هستم اما طی هفده سال تبعیدم آنچه مراسخت آزارداده عدم اتحاد فراگیر تمامی مخالفین رژیم آخوندی میباشد درصورتیکه درد وهدف ودشمن مشترک را بخوبی می شناسند ودراین زمینه متفق القول میباشند. من یقین دارم درصورت بالارفتن وزن اتحاد سازمانها واحزاب وگروه های خارج ازکشوربا داشتن یک مانیفست معقولانه ومورد قبول حداکثردرقالب یک اپوزسیون ترقیخواه آن انفجارمورد نظربوقوع خواهد پیوست اما متاسفانه امروزمن شاهد خلاف آن هستم وبارها درسخنرانیها ومصاحبه ها ونوشته هایم براین مهم تاکید کرده ام که تا من وتوما نشویم رژیم واپسگرای آخوندی به عمرننگین خود درکشورمان ادامه خواهد داد تا آنجاییکه بنابه ماموریتی که دارند ایران رابه سوریه ویمن وعراق ولیبی وافغانستان دیگری تبدیل خواهند کرد.

*****

 

دستگیری دوباره محمود صالحی فعال کارگری شناخته شده که سالیان دراز رنج و محرومیت و زندان و شکنجه را بر دوش کشید تا از حقوق محرومان و هم زنجیران خود دفاع کند, انگیزه این گفتگوهاست. روشنی افکندن بر نقاط کور و ضعف های جنبش میلیونی کارگران ایران برای دستیابی به  ابتدائی ترین حقوق انسانی خویش دلیل این تلاش اندک و نظرخواهی از فعالین کارگری و سیاسی از سوی گزارشگران است.

موج اعتراضات کارگری به بی عدالتی های موجود سالهاست بشکل فزاینده در جریان است. گاه همانند آتشفشان در مکانهای تولیدی و خدماتی غلیان میکند و فضای خبری و رسانه ای را بخود تعلق میدهد.زنجیر فقر و ستم نظام سرمایه داری برپایشان و بار گران تورم و هزینه های زندگی روزمر را بر گرده خویش میکشند.ظلم وتعدی و بی حرمتی به آنان از سوی مسئولین حاکم بدون مرز ادامه و جریان دارد. در این میان اما فعالان و نمایندگان کارگران بیش از همه در تیررس نابکاران و دشمنان کارگران و زحمتکشان قرار دارند. کارگران معترض به این بی عدالتی ها را می کشند. شلاق میزنند.به زندان می افکنند. شکنجه می کنند. اسیران زندانی را می کشند. محکوم به مرگ خاموش می کنند. آنان را بیکار و از حق زندگی شرافتمندانه محروم می کنند.صدای اعتراض و شکایات آنها در فضای خبری سرمایه زده داخل کشور بندرت بگوش کسی میرسد. همبستگی بین المللی کارگران خارج از کشور با کارگران ایران اگر چه قدرتمند است اما با بی اعتنایی مطلق دست اندرکاران حکومتی مواجه است. براستی برون رفت از این وضعیت چگونه میتواند باشد؟ هم از اینرو با فعالین کارگری و سیاسی گفتگو میکنیم.

 

معرفی: من غلام عسگری ازفعالین قدیمی کارگری ایران که افتخاردارم طی پنجاه سال انجام وظیفه درراستای دفاع ازحقوق همکارانم توسط گزمه های شاه وشیخ متحمل خسارتهای جبران ناپذیرشده ام اما هرگزباعث نشده اند تا ازمواضع خود عقب نشینی کنم.طی هفده سالی که درتبعید هستم همچنان به وظائفم ادامه میدهم.

پیروهدفم جهت احقاق حقوق جامعه کارگری درقالب جبهه متحد کارگران ایران درسال1359 اقدام به تاسیس اولین ودمکراتیکترین شوراهای کارگری درمجتمع فولاد اهوازوشرکتهای تابعه ووابسته کردم که پس ازچندماه فعالیت  طی یک یورش وحشیانه درتاریخ1.4.1360 توسط کمیته ها وسپاه پاسداران من و32 نماینده شورا دستگیروبه زندانهای شهراهوازمنتقل شدیم.

 

 

گزارشگران:
طی سالهای اخیر شاهد افزایش تصاعدی اعتراضات کارگری هستیم. شمارش آنها دیگر ممکن نیست. هر روزه بخشی از این وقایع در محیط های تولیدی و خدماتی انعکاس خبری مییابند و اینها تنها قسمتی از این اخبار هستند. ارزیابی شما از موقعیت جنبش کارگری در کشورمان چیست؟

غلام عسگری.

همچنان که درنوشته ها ومصاحبه ها همواره اشاره کرده ام پس ازپایان جنگ ضد میهنی خمینی وصدام که درآن توده های زیرین جامعه خاصا جامعه کارگران وزحمتکشان برای دفاع ازتمامیت ارضی کشورمان تقش بی بدیلی داشتند متاسفانه نیروهای اطلاعاتی وامنیتی وسپاهی وبسیجی دریک چرخش کودتاگونه اما به تدریج برصنایع بزرگ وکوچک کشورمسلط شدند وازسوی دیگربا امکانات مالی بی حساب ازغارت حاصل دسترنج کارگران وزحمتکشان بخش صادرات وواردات وبازاررا نیزتصرف کردند به همین لحاظ بصورت تصاعدی درمقابل واردات کالاهای بنجل ازکشورهای سرمایه داری موجب تعطیلی کارخانه ها وصنایع بزرگ وکوچک کشورشدند این امرباعث بیکاری میلیونها کارگرشد ودرصورت اعتراض نیروهای سرکوبگراقدام به دستگیری فعالین کارگری می کردند اما باتوجه به گذرزمان وبالارفتن آگاهی توده های زحمتکش ازماهیت ضد بشری رژیم آخوندی امروزشاهد جنبش های متعدد درسطح کشورمیباشیم به باورمن درصورت بهم پیوستن جنبش های کارگری ومدنی ومالباختگان وبازنشستگان وخانواده های جانباختگان وزندانیان سیاسی وعقیدتی ومعلمان وزنان ودانشجویان درآینده نه چندان دورشاهد تحولات بزرگی درکشورخواهیم بود.


 

گزارشگران:

از حکومت عدل علی گفته میشد و اینکه رهبران جمهوری اسلامی میخواستند دست پینه بسته کارگران را ببوسند و در گذر تاریخچه این حکومت دیدیم که چه بر سر کارگران و زحمتکشان رفت.هر جا اعتراضی هست نیروهای ضد شورش بسرعت در برابر شریف ترین انسانهای کشورمان صف میبندند و در اندیشه سرکوب وحشیانه آنها هستند و از هیچ جنایتی ابا ندارند.ریشه اینهمه خصومت وخشونت چیست؟

 

غلام عسگری:

البته بنا به گفته آخوندهای دینکارقبل ازکودتای22.بهمن1357 مکرراتاکید می کردند که پیامبربردست های پینه بسته کارگران بوسه می زد که همچون سایردروغ های خمینی جلاد وپیروانش این یک فریب وریا وتزویربه سبک ملایان بود که بارها شاهد بوده وهستیم که درمقابل اعتراضات صنفی کارگران دربیدادگاههای گوش بفرمان نیروهای اطلاعاتی وامنیتی حکم ناعادلانه وقرون وسطایی زندان وشلاق برای کارگران شرافتمند ایران صادروبه اجرادرآمده است.

همانگونه که قبلا اشاره کردم یورش به جمع کارگران زحمتکش درراستای منافع سران حکومت وباندهای تحت امرشان میباشد زیرا میدانند درصورتیکه پاسخ به خواست های بحق کارگران را بدهند بخش بزرگی ازغارتهای نجومی آنها حذف خواهد شد وازطرفی همواره سعی دارند برای بهره کشی بیشترتوده های زحمتکش رانیازمند وازاین ترفند درجهت تفرقه بین کارگران علیه هم استفاده کنند.

درمورد ریشه خصومت حاکمان حکومت فاشیسم دینی با توده های کارگری باید به ساختارفکری متحجرملایان توجه کرد که همواره ازنقش تاثیرگذارجامعه کارگری درتحولات بزرگ وحشت دارند به همین لحاظ سعی درتضعیف موقعیت کارگران دارند.

 

گزارشگران:
فعالین کارگری همیشه خود و خانواده هایشان در خطر دستگیری و زندان و شکنجه، تهدید و آزار بوده اند. دفاع از حقوق هم قطاران تحت ستم در جمهور اسلامی یعنی هزینه سنگین دادن و در این شرایط برخی از آنها همانند شاهرخ زمانی و کورش بخشنده و محمد جراحی به اشکال متفاوت بقتل رسیدند. امروزه نیز رضا شهابی و محمود صالحی در خطر جدی هستند. علت زوم شدن مسئولان جمهوری اسلامی بر آنها چیست؟غلام عسگری

قبلا اشاره کردم طی سی وهشت سال ظهورحکومت فاشیسم دینی که دریک توطعه ازپیش طراحی شده دول استعماری وسرمایه داری قشرانگلی ومفتخورآخوندی رابه رهبری خمینی بیسواد وبی احساس درراستای اهداف شوم درازمدت خود به قدرت رساندند با تاریخچه توان وجنبش های کارگری خاصا درجریان انقلاب هایی چون انقلاب اکتبراتحادجماهیرشوروی وانقلاب چین ولهستان ودیگرکشورها آشنا بودند مخصوصا نقش

 کارگران ایران درسرنگونی حکومت شاه درسال1357 به همین لحاظ دشمن شماره یک خودراآگاهی توده های زیرین جامعه وجامعه کارگری وداشتن رهبران وپیشتازان وفعالین مدافع حقوق انها میدانند که ازسال1358 این جنگ نابرابرآغازشده وانسانهای بزرگوارووارسته ای چون زنده یاران شاهرخ زمانی وکورش بخشنده ومحمد جراحی وافشین اسانلو توسط گزمه های ولی فقیه حذف فیزیکی شدند وفعالین سرشناسی چون محمود صالحی ورضا شهابی وبهنام ابراهیم زاده وعلی نجاتی ودیگرفعالین کارگری بارها دستگیروپس ازتحمل شکنجه های جسمی وروحی بهترین سالهای عمرخودرا درزندان گذرانده اند واکنون با انواع بیماریهای لاعلاج درمعرض خطرمرگ قراردارند.

اما ازآنجاییکه دول سرمایه داری همچنان به وجود رژیم ضدبشری آخوندی درمنطقه خاورمیانه تاشمال افریقا نیازدارندبا وجود محکومیت شصت وچهارباره درمجامع بین المللی بخاطرنقض اشکارحقوق بشروجنایت علیه بشریت وسرکوب آزادیهای شهروندی واعدام های فله ای وقطع اعضاء بدن متهمین با داشتن حق ناعادلانه وتوازالزام آوری آنها جلوگیری میکنند.

 

گزارشگران:
تاریخچه جنبش کارگری پیوسته با مقوله ای بنام فرقه گرایی روبرو بوده است. از سوی رهبران فکری سوسیالیسم هم مذمت و سرزنش شده و مقابله با آن ضروری ارزیابی شده است. ارجحیت دادن منافع و تمایلات گروهی، سازمانی و حزبی بر منافع کل طبقه کارگر نمودی از این انحراف بوده است.آیا امروزه و در ارتباطات با جنبش کارگری در کشورمان حضور آن را محسوس میدانید؟


غلام عسگری

من با بکاربردن واژه فرقه گرایی درجامعه کارگری مخالفم اما باید تاکید کنم که ساختارجامعه کارگری ایران ازدیربازیک سیستم سنتی داشته که درهرنقطه ازکشورمان کارگران تعلقات عریان به قوم ورسومات وخانواده ودین ومذهب داشته ودارند.

اما درمورد گرایشات سیاسی وسازمانی وحزبی وگروهی پس ازپیدایش نفت درزادگاهم شهراولینها مسجدسلیمان درسال1907 میلادی به تدریج روبه رشد داشته که تاثیرات کشورهای قدرتمند جهانی دربوجودآمدن تعدادی ازآنها مشهود بوده اما امروزدرجامعه کارگری ایران شاهد هستیم با صراحت میگویم که همگان دارای درد ودشمن وهدف مشترک هستند که درصورت اتحاد فعالین خارج نشین وکسب حمایت های بین المللی بدون شک رژیم ملایان را همچنان که ما درسال1357 انجام دادیم سرنگون خواهند کرد.

اما به باورمن با توجه به ساختاراجتماعی کشورمان درمقابل اعمال ضدبشری حاکمان خودکامه درصورتیکه آگاهی اجتماعی به پنجاه به اضافه یک برسد هیچ قدرت ویا انحرافات ودسیسه ها توان مقابله با سیل خروشان مردم رانخواهند داشت.

 

گزارشگران:
از همبستگی همه جا سخنی هست. تقریبا تمامی نهادها و فعالین شناخته شده کارگری در داخل و خارج از کشور از آن و اهمیتش میگویند. اما رد پای فرقه گرایی و مقاومت در برابر آن عریان و پنهان دیده میشود.همبستگی اما کمتر ملموس است.هنوز یک نمایش در دفاع از صفوف میلیونی کارگران ایران که انفجار رسانه ای در خارج از کشور در پی داشته باشد،دیده نشده است.علت را در چه می بینید؟

 

غلام عسگری

بازهم تاکید میکنم که من با کلمه فرقه گرایی کاملا ناآشنا هستم اما طی هفده سال تبعیدم آنچه مراسخت آزارداده عدم اتحاد فراگیر تمامی مخالفین رژیم آخوندی میباشد درصورتیکه درد وهدف ودشمن مشترک را بخوبی می شناسند ودراین زمینه متفق القول میباشند. من یقین دارم درصورت بالارفتن وزن اتحاد سازمانها واحزاب وگروه های خارج ازکشوربا داشتن یک مانیفست معقولانه ومورد قبول حداکثردرقالب یک اپوزسیون ترقیخواه آن انفجارمورد نظربوقوع خواهد پیوست اما متاسفانه امروزمن شاهد خلاف آن هستم وبارها درسخنرانیها ومصاحبه ها ونوشته هایم براین مهم تاکید کرده ام که تا من وتوما نشویم رژیم واپسگرای آخوندی به عمرننگین خود درکشورمان ادامه خواهد داد تا آنجاییکه بنابه ماموریتی که دارند ایران رابه سوریه ویمن وعراق ولیبی وافغانستان دیگری تبدیل خواهند کرد.

ماباید دست ازتضادهای کهنه برداریم وطرحی نودراندازیم وبنیادش براندازیم.

 

 

گزارشگران:

پیشنهاد شما برای گذر از موانع همبستگی صفوف حامیان کارگران کشورمان چیست؟


غلام عسگری

 

آگاهی اتحاد وهمبستگی ومقاومت درمقابل نیروهای سرکوبگروآغازنافرمانیهای مدنی وشرکت درتمامی جنبش های مدنی وصنفی وسیاسی وحمایت ازفعالین کارگری وخانواده های آنها درداخل کشور.

اتحادفرا گیرتمامی عاشقان رهایی ملک وملت ایران ازاسارت واشغال داعشیان حاکم برکشورمان فارغ ازهرمرام ومسلک وعقیده درخارج ازکشور.

به امیدفردای آزادی متحد وپیروزباشید.

 

 

 

با سپاس از شما و امید که کارگران و حامیان راستین کارگران ایران موفق باشند.

گزارشگران
Gozareshgar
info@gozareshgar.com