07.01.17 22:48 Alter: 17 days

کتاب کمیسیون حقیقت ‏یاب ایران تریبونال به فارسی منتشر شد

Kategorie: Nachricht

 

شهادت تکان دهنده‏ ی هفتاد و پنج تن از خانواده‏ های جان‏ سپردگان زندان‏ های رژیم در دهه‏ ی ١٣۶٠ و زندانیان سیاسی بازمانده از کشتار زندانیان سیاسی

 

کتاب در برگیرنده‏ ی گزارش و یافته‏ های کمیسیون حقیقت‏ یاب در رابطه با کشتار زندانیان زندانیان سیاسی در دهه ی ١٣۶٠، شهادت تکان دهنده ی هفتاد و پنج تن از خانواده‏ های جان‏ سپردگان زندان‏ های رژیم در دهه‏ ی ١٣۶٠ و زندانیان سیاسی بازمانده از کشتار زندانیان سیاسی در این دهه است. شاهدان که از تمام مناطق ایران بودند، از ١٨ تا ٢٢ ژوئن   ٢٠١٢(٢٩ خرداد- ٢ تیر ١٣٩١) در مقابل یک کمیسیون بین ‏المللی حقیقت یاب، متشکل از شش حقوقدان و کارشناس بین ‏اللمللی حاضر شدند و در باره‏ ی جنایات گسترده و تکان ‏دهنده ‏ای که جمهوری اسلامی در دهه‏ ی ١٣۶٠ در زندان هایش مرتکب شد، شهادت دادند. کتاب کمیسیون حقیقت یاب، سند ارزشمند و مهمی برای جنبش دادخواهی و عدالت خواهی مردم ایران است.


کتاب، با همکاری نینا طوبائی، توسط بابک عماد ترجمه وتدوین شده است. این کتاب ۵۵٠ صفحه ای، توسط انتشارات ایران تریبونال و نشر باران متشر شده است.

برای دریافت این کتاب با آدرس ای میل زیر تماس حاصل نمائید:

info@irantribunal.com

info@baran.se

 

سایت ایران تریبونال

www.irantribunal.com

سایت نشر باران

www.baran.se  

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com