11.06.16 00:54 Alter: 5 yrs

پیام قدردانی گزارشگران از اتحادیه بین المللی کارگران معادن – بخش آلمان

Kategorie: Nachricht

 

مراتب سپاس و قدردانی ما را از همبستگی شما با کارگران ایران و بویژه کارگرانی که مجازات وحشیانه شلاق را متحمل شده اند, بپذیرید. ازحمایت و همگامی شما با فراخوان سایت گزارشگران , فعالین سیاسی کارگری و اجتماعی, نهادهای کارگری و سیاسی و رسانه های متعهد همراه این آکسیون,بسیار شاد شدیم. همچنین از ترجمه این فراخوان به زبان آلمانی و باز انتشار آن متشکر هستیم و از داشتن دوستان و رفقایی همانند شما به خود می بالیم. همانطور که مطلع هستید از آسمان کشورمان این روزها شلاق می بارد. شلاقی که بر پشت ستمدیدگان و فرهیختگان فرود می آید.زنان و مردان جوان, کارگران و دانشگاهیان از اهداف اصلی این نوع مجازات های قرون وسطائی هستند. کارگران معدن طلای آق دره و سپس معدن زغال سنگ بافق و اخیرا پرشمار فارق التحصیل دانشگاه در قزوین, این مجازات را تحمل کرده اند. پیشگیری از روند پر شتاب مجازات شلاق تنها و تنها با مقاومت و همبستگی عمومی اردوی کار و زحمت در ابعاد بین المللی امکان پذیر خواهد بود. از همینرو همبستگی و واکنش شما با فعالین و مدافعان حقوق کارگران ایران از مهمترین گام های مثبت در این جهت می باشد.

با امید به تحقق عدالت اجتماعی و دستیابی کارگران ایران به حقوق و مطالبات بر حق شان

دستتان را به گرمی می فشاریم

سایت گزارشگران

www.gozareshgar.com

gozareshgar1001@yahoo.de

11.06.2016

 

فراخوان اعتراضی گزارشگران: صدای پای بربریت و برده داری همچنان می آید - همراه با متن ترجمه انگلیسی و آلمانی برای ارسال به نهادها!
Gozareshgar
info@gozareshgar.com