21.05.16 22:43 Alter: 5 yrs

ماهی شدی بچه ؟ شعری ازحسن حسام: به آیلان و بیشمار کودکان قربانی در جنگ کثیفی که ربطی به مردمانش ندارد

Kategorie: Nachricht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدیدترین سروده: حسن حسام 
پاریس 24/04/2016 
-----------------------------------
رفتی به اعماق


تر گشته و بر گشته ای باز

 
ای بچه ی تُخس؟


پس خواهرت کو


آیلان شیطان!

!

با هم مگر آنشب نرفتید


در آنشب تار


خیزاب بازی


بر پشت طوفان؟

 
جا قحط بود آخر


پسر جان
!


از کوسه و عفریته های آب


و از نهنگ ودیو جادوگر


از باد وتاریکی و دریای هراس آور


نترسیدید؟!

*

از بمب ترسیدیم آقا


از یکسر و دو گوش ها
*


از بچه خواران


از خون و ازآوارترسیدیم

 
آقا
ماهی شدیم ودر پناه آب


رفتیم بی تاب

 
تا کهکشان های پُراز آبی


تا موج ها واوج ها


در بازی خیزاب

،
گشتیم درخواب

 
و خواهرم


در این میان گُم شد


من ماندم و این ماسه زاران


لالایی ِ یکریزباران

 
دریای آرام


و ساحل ِ رام

------------------------------------- 
یکسرو دوگوش کنایه به انسان است و برای ترساندن بچه ها بکار می رود 
خاک بسم بچه بهوش آمده: بخواب ننه یه سرو دو گوش آمده..
از شعر زیبا ی « روسا و ملت » اثر دهخدا..

24/04/2016
Gozareshgar
info@gozareshgar.com