20.02.15 00:25 Alter: 4 yrs

بهروز سورن:فاجعه اینبار در آسانسور اتفاق افتاد

Kategorie: Nachricht

 

هشت کارگر در اصفهان – بلوار کشاورزی  جان باختند. هشت کارگر که برای تحصیل لقمه ای نان برای خود و خانواده شان به سخت ترین و پر مشقت ترین کارها میپرداختند با سقوط آسانسور جان خود را از دست دادند. کارگران ساختمانی بیشترین آمار حوادث کاری را بخود اختصاص داده اند و آنطور که پیش تر ها نیز گفته شد آنها در هیچ آماری جای نمیگیرند و جای ندارند. اغلب آنها کارگرانی هستند که از روستاهای اطراف شهر ها و بطور فصلی و کسب درآمد مکمل بودجه ناچیز سالانه خود و خانواده شان به شهر ها می آیند و به سخت ترین مشاغل از جمله کارهای ساختمانی تن میدهند. برای دولت حامی سرمایه داران جان عزیز آنها پشیزی نمی ارزد و هیچ سرمقاله ای در نشریات حکومتی به این فجایع نمی پردازد. بخش بزرگی از کارگران ساختمانی تبعه افغانستان هستند یعنی همان کارگرانی که نه تنها تولیدگر و زحمتکش هستند که از سوی حکومت اسلامی ایران بارها تحت تعقیب و در معرض اخراج از ایران بوده و سایه دیپورت به افغانستان و از دست دادن کار و درآمد اندک خود را همواره بالای سر دارند. هشت قربانی سقوط آسانسور مشغول ساختن برجی شانزده طبقه بوده اند. برجی که ساخت آن تنها میتواند از سوی مالخواران و سرمایه داران تامین شود. ایمنی و حفاظت از جان کارگران در برابر حوادث کاری از نگاه حاکمین بیهوده و از دامنه مصاحبه ها فراتر نمیرود. حمایت از کارگران و زحمتکشان هیچ زمانی در برنامه آنها نبوده و همیشه در برابر آنان با ابزار سرکوب دولتی به پشتیبانی از سرمایه داران و قتل و غارت و دست اندازی به سفره حقیرشان همت گماشته اند. اعتراضات سرکوب میشوند و حق تشکل را غیرقانونی و مستحق مجازات دانسته اند. نمایندگان حقیقی آنان را به زندان انداخته شکنجه می کنند و سایه سرکوب و اعدام را بر سر آنها می گسترانند تا مبادا سرمایه باخطر مواجه شود, مبادا اختلاس های میلیاردی شرکایشان در حکومت برملا شود و مبادا پایه های سست استبداد شان بلرزد.

19.02.2015

 عکس از ایلنا
Gozareshgar
info@gozareshgar.com