17.02.15 00:08 Alter: 4 yrs

بهروز سورن:اسب ها در سربالائی یکدیگر را گاز می گیرند!

Kategorie: Nachricht

 

محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد به پنج سال و سه ماه زندان و پرداخت رقمی نزدیک به سه میلیارد تومان محکوم  و راهی اوین شده است. بزبانی ساده ایشان جنایتکاری اقتصادی و مالخواری است که نتایج آن را غیرمستقیم میتوان قتل و غارت تنگدستان نامید. مرگ تدریجی کودکان خیابانی و کارتون خواب ها و گرسنگان را میتوان بخشا و به نام ایشان و همتاهای فاسد, غارتگر و سرمایه دار وی نوشت. مثلی دیگر میگوید در سربالائی اسب ها همدیگر را گاز می گیرند. وضعیت کنونی جناحهای مختلف حاکمیت را نیز میتوان به آن تشبیه کرد که در فرایند افزایش بحرانهای داخلی و بین المللی طیف های حاکم در دولت و مجلس و بیت رهبری  بجان هم افتاده اند و بعید نیست که دامنه این درگیری ها بزودی یقه خود احمدی نژاد و بسیاری دیگر از آنان را نیز بگیرد. قطعا این اقدام پاسخ هائی را نیز در پی خواهد داشت و در این منازعه پرده ها بیشتر بالا خواهد رفت و حکومتیانی که با تحمیق مردم اقدامات جنایتکارانه خود را منسوب به اسمان و دیدن ( نور و وحی الهی ) و امدادهای غیبی و ... میکردند چهره ها و نیات حقیقی شان هویدا خواهد شد. جالب اینجاست که این فرد فاسد چندی پیش از سوی احمدی نژاد ریاست ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی را بر عهده  و از سوی او مدال افتخار دریافت کرده  و آنچه که مهم است اینکه شکاف گسترش یابنده میان حکومتیان ناشی ازگسترش اعتراضات کارگران و زحمتکشان و آزادیخواهان کشورمان است و دیر نیست که پائینی ها ( بخوان غارت شدگان ) تاریخ خونین حکومت آنان را بپایان رسانند.
Gozareshgar
info@gozareshgar.com