15.01.15 21:26 Alter: 6 yrs

تریبون زنان چپ:من شارلی‌ام، آتنا فرقدانی، ستار بهشتی، سهیل عربی‌ام

Kategorie: Nachricht

 

 

ژانویه 2015، پاریس، کشتار بی‌رحمانه 12 روزنامه نگار آزادی‌خواه، جرم‌شان شکستن دیوارهای خرافه و ریا.

آنان به عنوان "طنزپردازبه اصل لائیتیسه باور و "آزادی مطبوعاتاین دستاورد زیبای بشری را پاس می‌داشتند.

"شارلی هبدونشریه‌ای بود که نه فقط تابوهای دینی و بنیادگرایان یهودی، مسیحی و اسلامی را به سخره می‌کشید، بلکه، احزاب، سیاست‌مداران و دولتیان راست و لیبرال را از تیغ طنز خود بی‌بهره نمی‌گذاشتحمله به "شارلی هبدوصرفاٌ یک تراژدی گذرا و موقتی نیست، بلکه بخشی از استراتژی بزرگ‌تر نظام سرمایه‌داری جهانی استبحران‌های پی در پی اقتصادیاجتماعی در آمریکا و اروپا و بقیه نقاط جهان، شکاف طبقاتی عظیم و گسترش جنگ‌های خانمان سوز را به دنبال دارددر نبود و ضعف آلترناتیو چپ و بر ملا شدن ریاکاری و ناتوانی نئولیبرالیسم، زمینه عرض اندام فاشیسم و بنیادگرایی دینی فراهم شده است و بنیادگرایان اسلامی با تکیه بر کمک‌های مالی و تسلیحاتی نظام‌های سلطه‌گر و دیکتاتور، قادر شدند خود را با نمایشی از حقانیت، به در حاشیه ماندگان تحمیل کنند. 

یادمان نمی‌رود در سال 2009، طالبان در پاکستان، شورشی طبقاتی را که در یک طرف آن اقلیت زمین داران وابسته به قدرت سیاسی و طرف دیگرش کشاورزان فقیر و بی‌زمین بودند، با طرح شعارهای عوام فریبانه‌ای چون مبارزه با "ارزش‌های غربیو "حق و عدالتبه نفع خود مصادره کردتهیدستان، سیاهی لشکر بنیادگرایان اسلامی طالبان و سپس داعش شدند (آن چه در آمریکا و اروپا هم شاهدش هستیم) و این روند در لیبی، سوریه، نیجریه و ... ادامه داردحضور آمریکا در عراق، لشکرکشی فرانسه و ناتو در سال 2011 به لیبی، گسترش نیروی نظامی آلمان در ترکیه و حمایت از اخوان المسلمین و جریان‌های مذهبی دیگر به بهانه حفظ "ثباتو "نظم جهانی" (بخوانیم سود امپریالیست ‌ها)، سرپوش گذاشتن بر بحران‌های اقتصادیاجتماعی و جلوگیری از روند رو به رشد جنبش‌های رادیکال است و نه چیز دیگر.

فرهنگ سلطه با استفاده از قدرت رسانه‌ای سعی دارد مرزبندی‌های مصنوعی دست ساخت خود را در اذهان مردم ایجاد کندهم‌چنان‌که اسلام هراسی و ترس از تروریسم، ممکن است برای مدت کوتاهی بتواند ساختار سرمایه‌داری را که تنها در پی کسب سود است، از زیر ضرب مبارزات اجتماعی و اقتصادی مردم مصون نگاه دارد.

راه‌پیمایی چند میلیونی مردم فرانسه در محکومیت ترور آزادی‌خواهان‌، عزم راسخ‌شان برای ایستادگی در برابر آزادی‌کشی را نشان داد، اما آن چه واقعیتی مسخره ولی تلخ را رقم می‌‌زد، حضور سران جنگ افروز و ریاکار حامیان ابژه‌ها در صف اول تظاهرات بود که بازو به بازوی هم، در یک سنگر، اتحاد خود را به نمایش می‌گذاشتند، در‌حالی‌که در صف مقابل یعنی طالبان و القاعده و داعش جای دارند و تنها برای فریب مردم و رهانیدن خود از زیر بار مسئولیت این جنایت‌ها صف را اشتباهی برگزیده بودندمرکل‌ها، اولاندها و نتانیاهوها، به جبهه ضد مردم متعلق‌اند و چه نیکو گفتند یاران باقی مانده در شارلی هبدو": "ما به روی این سیاست‌مداران ریاکار استفراغ خواهیم کرد".

 

در پایان ما معتقدیم:

  • آزادی بیان حد و حدود و اما و اگر ندارد.

  • این ادیان یا هر نوع اندیشه‌ی دیگری است که باید اصل "آزادیرا بپذیرند، نه این‌که "آزادیاصول"دینیرا رعایت نماید.

  • ما آزادیم که هر عقیده‌ای را نقد، رد یا قبول کنیم، مفهوم "احترامبه معنای احترام گذاشتن به حق آزادانه بیان عقاید است، نه احترام به خود عقاید.

  • ترور زبان، ابتدا ترور اندیشه و سپس ترور انسان را هدف می‌گیردمحافظه کاری و توجیه‌هایلیبرالیستی و سیاست یکی به میخ، یکی به نعل، حاصلی جز ریشه واپس گرایی ندارد.

  • دستگیری، شکنجه و اعدام وبلاگ نویسان و روزنامه نگاران در ایران به جرم اهانت به پیامبر و محاربه با دین بخشی از سناریویی است که در پاریس شاهدش بودیمکسروی‌هاپوینده و مختاری‌ها و ...همگی شارلیهستند.

  • ما در هر دو سنگر مبارزه خواهیم کردعلیه سرمایه‌داری و علیه بنیادگرایان دینی و راه ما تا محو هر گونه ستم و تبعیض ادامه دارد.

زنده باد آزادی

 

تریبون زنان چپ

25 دی‌ماه 1393

Gozareshgar
info@gozareshgar.com