19.12.14 01:14 Alter: 6 yrs

محمود صالحی: کارگران مبارز،فعالين کارگری و مردم آزاديخواه!

Kategorie: Nachricht

 

 

همچنانکه ميدانيد از بدو پيدايش نظام طبقاتی تا کنون، مبارزه روزانه و غيرقابل انقطاع ميان طبقات اصلی جامعه، گاه به شکل پنهان و گاه بە صورت آشکار و رودررو هميشه در جريان بودە است . ‌در طول اين مبارزات اکثريت جامعه يعنی استثمار شوندگان به دليل پراکندگی و متشکل نبودن، توسط اقليت سازمانيافته و متشکل حاکم  و با استفادە از امکانات مادی و معنوی که حاصل کار و زحمت ستمکشان بودە که با اتکا  بە زور اسلحه ، کشتار و زندان آنرا غضب نمودەاند، زور و قهر سازمان يافتە و ضد انسانی خود را علیە محرومان به کار بردە و آنان را از امکانات زندگی و در موارد متعدد از حق حيات نيز محروم کردەاند.

 نظام ظالمانه سرمایەداری که به درست از آن بعنوان بردەداری مدرن نام بردە می شود، آخرين و در عين حال تکامل يافتە ترين نظام طبقاتی است. اين نظام که بر اساس مالکيت خصوصی و استثمار انسان توسط انسان(اکثريت توسط اقليت) و چپاول و دزديدن حاصل نيروی کار اکثريت جامعه که هزينه نيروهای سرکوبگر و ديگر ارگانهای مدافع سرمايه از جمله توليد و بازتوليد ايدئولوژی،فرهنگ ، آموزش ،حقوق و غيرە نيز از آن تآمين می شود ، به حيات خود آدامه می دهد. سرمایەداری برای بقاء و ادامه حيات خود تنها متکی به نيروی فردی سرمایەداران نيست ، بلکه قدرت سرمايه به  نيروی اجتماعی با استفادە و اتکا به سيستم بروکراتيک اداری ، نظامی و حقوقی ، سازماندهی ، ادارە  و محافظت می شود . دشمنان طبقاتی ما کارگران که اکثريت قاطع جامعە را تشکيل می دهيم، يعنی سرمايه داران و دولت های حامی آنان ، با به ميدان آوردن ميليونها مزدور، هزاران نوع سلاح مدرن که روزانه در حال مدرنتر کردن بيشتر آنها برای سرکوب ، کشتار و جنگ های تحميلی و ضدانسانی بر بشريت هستند، هزينه مادی و معنوی سيستم فاسد اداری و دولتی خود را از گردە ما کارگران و سفرە خالی اکثريت جامعه که روز به روز بيشتر به سوی فقر و بر لبه پرتگاه سوق می دهد، تآمين می کند .

 اکنون سرمايه داری جهانی و در رآس آن  امپرياليسم  آمريکا، در بيش از ١٠٠ کشور جهان پايگاه و قرارگاه نظامی داير و به زبان سادە اين کشورها را در اشغال و تحت سلطه خود دارد . اين دولت با زندانهای مخوف و شکنجەگاههای وحشتناک از قبل "گوانتانامو" و قتلگاههای ديگر که به تازەگی گزارش کارکرد سازمان جاسوسی آن (سی ای ئی) منتشر شد، صدها و هزاران جنايت را در کارنامه خود دارد . امپرياليسم آمريکا عامل بر پای دهها کودتای  نظامی در کشورهای مختلف جهان از جمله دو کودتای مهم در ايران و شيلی  را در کارنامه خود دارد . جنگ و کشتار در کشورهای  افغانستان، عراق، سوریە، بالکان، ليبی و سرکوب و تبعيض سيستماتيک عليه رنگين پوستان در داخل آن کشور و همچنين حمايت و پشتيبانی از دولت های ديکتاتور و حاکم در گوشە و کنار جهان که نان، مسکن، مايحتاج روزمره و حق حيات اکثريت ساکنين اين کرە خاکی را به گروگان گرفته اند، بخش اصلی از کارنامه خونبار اين دولت را تشکيل می دهد . سرمایەداران سودپرست ، شرکت ها و کارتل های عظيم مالی و نظامی دولتهای امپرياليستی تنها با استثمار طبقه کارگر کشورهای تحت حاکميت خود ارضا نمی شوند، بلکه آنها با نام سازمانها و نهادهای مختلف وابستە و مزدور و به بهانه حمايت و پشتيبانی از "حقوق بشر و دمکراسی" بدترين و زشت تری به حقوقی و سرکوب دمکراسی را اجرا می کنند. تمام کشورهای امپرياليستی چە در دوران جنگ سرد و چه بعد از آن ، جدا از جنگ و لشکر کشی و تصاحب کشورهای ديگر با نيروی نظامی ، از درون کشورهای ديگر نيز بطور دائم و هميشە در حال فاسد کردن و به بيراە بردن جنبش های کارگری ، اجتماعی و مبارزاتی با اتکا به کسب فوق سود امپرياليستی که حاصل دسترنج کارگران استثمارشدە کشورهای تحت سلطه و همچنين استثمار کارگران درون کشورهای امپرياليستی بودە ، هستند و  می باشند.

امروز يکی از ابزارهای سرمایەداری عليه کارگران در کنار سرکوب خشن آنان ، ايجاد نهاد و سازمانهای وابستە و مدافع سرمایەداران در جنبش کارگری با عناوين و آسامی مختلف و تحت لوای دفاع از کارگر است. اين نهادها  اشکار و پنهان از منافع و مصالح سرمایەداران و دولت های مدافع آنان در جنبش کارگری دفاع  و برضد کارگران ايجاد شدە و می شوند. متاسفانه بخشی از طبقە کارگر نيز به دلايل مختلف و بويژه نااگاهی به منافع طبقاتی خود و به دليل شناخت وارونه (اگاهی کاذب) کە روزانه توسط نهاد و ابزارهای تبليغاتی سرمایەداری به صفوف آن تزريق می شود ، به اين نهادها متوهم و به دور آنان جمع می شوند.  نهاد امپرياليستی و ارتجاعی"سوليداريتی سنتر" تنها يک نمونه از اين نوع سازمان و تشکيلات ضدکارگری است. اين نهاد ضدکارگری در گوشە و کنار جهان همراه و همگام با ديگر نهادهای نظامی، امنيتی و جاسوسی آمريکا ضمن سرکوب و کشتار، مشغول تزريق سم کشنده به شاه رگهای سالم اين جنبش و فاسد کردن آن و يا فعالين و رهبران اين جنبش است . جنبش کارگری لهستان و رهبر آن "لخوا ليسا" تنها يکی از نمونەهای جهانی و معرف حضور همه فعالين و دلسوزان جنبش کارگری در ايران و جهان است.

 

رفقای کارگر، فعالين و دلسوزان جنبش کارگری ايران:

 نهاد وابستە به امپرياليسم آمريکا "سوليداريتی سنتر" با استفاده از امکانات نا محدود مالی خود که حاصل خون کارگران در گوشە و کنار جهان است، تلاش دارد در تشکلات کارگری نفوذ کرده تا طبقه کارگر را برای پيش برد اهداف ضد کارگری سازمانهای اطلاعاتی و جاسوسی دولت امپرياليستی آمريکا بە خدمت در آورد. اين نهاد هيچ ربطی به طيقە کارگر و تشکيلاتهای خودساختە اين طبقە در داخل آمريکا و هيچکدام از ديگر کشورهای جهان ندارد. وظيفه هر کارگر معترض ، اگاه و انقلابی است که با تمام توان با چنين سازمانهای مبارزه و ماهيت کثيف و ضد کارگری اين نهاد امپرياليستی و عوامل و همکاران آن در صفوف جنبش کارگری را افشا نمايد. طبقه کارگر تنها با اگاهی ، نيرو ، تشکيلات و سازمانهای مستقل و خودساخته در اتحاد طبقاتی کشوری و جهانی ميتواند به همه مطالبات اقتصادی ،  سياسی و اجتماعی خود دست يابد و با رهايی خود از قيد هرگونه ستم و استثماری ، بشريت را از چنگ نظام سرکوبگر و ضدانسانی سرمایەداری رها کند .

پيش به سوی خود سازماندهی و ايجاد تشکل های خودساخته و سراسری کارگری .

زنده باد اتحاد جهانی طبقه کارگر

محمود صالحی

24/آذرماه 93

 

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com