18.12.12 02:51 Alter: 8 yrs

نیمه شب نوشته ها - 33 - پور شجری را حمایت کنیم. تنهایش نگذاریم

Kategorie: Meldungen Links

 


پور شجری ( سیامک مهر) از جنس ماست

سکوت نکنیم و او را تنها نگذاریم

تاوان اندیشه ورزی و جسارتش در برابر استبداد حاکم و در سیاهچال های مخوفش را میدهد

سر ناسازگاری داشته است و بیشترین شکنجه ها و محدودیت ها را بجان خریده است

جانش در خطر است

فراموشش نکنیم.

آنها که داعیه دفاع از حقوق بشر دارند

آنها که مدعی هستند از زندانیان سیاسی در مفهوم عام آن دفاع میکنند و گردهمائی پشت گردهمائی و تریبون ترتیب می دهند سکوت نکنند.

زندانی سیاسی خودی وناخودی ندارد

پدیده ای است ناهنجار در کشورمان و محو این پدیده با روشن فکری و فاصله از سکتاریسم ذاتی مان نسبتی مستقیم دارد.

گامی به پیش و نه به پس برداریم و از حصارها و تنگ نظری هایمان فاصله بگیریم

آزادی حق مسلم اندیشه ورز است

 بهروز سورن
Gozareshgar
info@gozareshgar.com