26.10.12 00:53 Alter: 8 yrs

نیمه شب نوشته ها – 16 – کارگران در راهند!

Kategorie: Meldung Rechts

 

پمپ بنزین های شهر اصفهان تعطیل شدند. این واقعه در پی اعتصاب تانکرهای سوخت در این شهر ایجاد شده است. چنانچه در نظر بگیریم که شهر اصفهان موقعیتی بسیار حساس در منطقه مرکزی ایران را داراست میتوانیم درجه حساسیت این حادثه را بسنجیم. قطعا این اتفاق پیامدهائی جدی در شاخه های شغلی و ارتباطات اجتماعی و اقتصادی در این منطقه بر جای خواهد گذاشت. با آغاز بحران ارزی و سقوط سرسام آور بهای ارز کشور و تورم تصاعدی قیمت ها کاملا قابل پیش بینی بود که فشارهای اقتصادی بر زندگی روزمره کارگران و زحمتکشان کشورمان دو چندان خواهد شد. از سوئی مزد و حقوق آنان برای خرید مایحتاج روزانه کفایت نمیدهد و از طرف دیگر فروش و عرضه تولیدات داخلی با روندی نزولی روبرو می شود.

سودجوئی حکومتیان و سرمایه داران اما انتهائی ندارد و این قانونمندی کارگران شاغل کشورمان را با موجی از بیکاری و بی سرنوشتی رویرو خواهد ساخت. این نکته قابل پیش بینی بود همچنانکه در کوتاه مدت اخبار بیکار سازی کارگران کارخانجات خودروسازی را در بخش های خبری رسانه ها خواندیم.

نکته آموزنده اینگونه حرکات اعتراضی و اعتصابات این است که جرقه زننده مبارزات کارگری صد البته مطالبات صنفی آنهاست.

ﺗﺎﻧﮑﺮداران ﺳﻮﺧﺖ در شهر اﺻفهان در اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺮاﯾﻪ ﺧﻮد ﺑﺮای ﺟﺎﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺳﻮﺧﺖ، از ﺷﺐ ﮔﺬﺷﺘﻪ دﺳﺖ از ﮐﺎر ﮐﺸﯿﺪه‌اﻧﺪ

مبارزه برای خواستهای صنفی کارگران معنی و مفهومش این نیست که کارگران در همین مرحله درجا خواهند زد. نارسائی های بسیاری در امور آنان موجود است که تنها با طرح خواست مبارزاتی اصلی روز آنان بپایان نخواهد رسید.

بعبارتی دیگر میتوان گفت:

این هنوز از نتایج سحر است!

 

در خبر دیگری آمده بود که حدود چهارصد کارگر کارخانه بینال دیزل تبریز نیز در اعتراض به جابجائی اجباری خود از سوی کارفرمایان دست به اعتصاب زده اند. آنها تهدید شده اند که چنانچه داوطلبانه منتقل نشوند!! اخراج خواهند شد.

 

تجمع اعتراضی کارگران مخابرات همدان نیز از جمله وقایع کارگری است که علت آن را کم شدن حقوق خود برای دومین بار و تهدید و تحمیل قرارداد پاره موقت از سوی کارفرمایان,  اعلام کرده اند.

ادامه اعتصاب کارگران سد آزاد( بنیر) بدلیل دریافت حقوق معوقه خود

 

تجمع اعتراضی کارگران شرکت پیمانکاری سازه صنعت کاران طبس مقابل اداره کار شهرستان طبس در اعتراض به عدم دریافت سه ماه مطالباتشان

    

اعتصاب رانندگان تاکسی در سنندج - خواستار اضافه نمودن کرایه و همچنین اختصاص دادن محلی به عنوان ایستگاه تاکسی برای خود شدند

 

اخراج 25 کارگران کارخانه توحید پلاستیک اردکان یزد - 25کارگراخراجی کارخانه توحید پلاستیک اردکان بدلیل شرایط ومحیط کارشان ازمشکلات ریوی رنج می برندودرانتظار بازنشسته شدن با استفاده از قانون مشاغل سخت‌ و زیان آوربودند

 

چنانچه بخواهیم از میان این اعتراضات و فصل مشترک های آن تصویری دقیق از مرحله مبارزاتی کارگران و زحمتکشان در کشورمان بدهیم برجسته بودن خواست های صنفی آنان نمایان است.

 

این خواستهای صنفی بدلائلی جند از جمله برخورد نیروهای سرکوب, پاسخگوئی مسئولین پارامتر اتحاد تشکل های کارگری و .....میتوانند تحت شرایطی بسرعت به مطالبات سیاسی ارتقا یابند.

 

25کارگراخراجی کارخانه توحید پلاستیک اردکان بدلیل شرایط ومحیط کارشان ازمشکلات ریوی رنج می برندودرانتظار بازنشسته شدن با استفاده از قانون مشاغل سخت‌ و زیان آوربودند

آرزوی موفقیت همه اعتصاب کنندگان و معترضان و حل مشکلات آنها.

بهروز سورن

 

25.10.2012
Gozareshgar
info@gozareshgar.com