21.10.12 00:16 Alter: 8 yrs

نیمه شب نوشته ها – 14 - در مغز این مکار چه میگذرد؟

Kategorie: Meldung Rechts

 

احمدی نژاد در نامه ای به لاریجانی رئیس قوه قضائیه خواستار دیدار از زندان اوین شده است. ماجرا از این قرار است که برنامه قبلی دیدار او از زندان به خواست لاریجانی به تعویق افتاده است و او نگران است که پیش از انتخابات امکان عوامفریبی همیشگی اش و جلوس به جامه عدالت خواهی! از او سلب شود.زندان اوین که در پی سیاست های سرکوبگرانه و خصمانه احمدی نژاد و شرکایش در قوه قضائیه انباشته از آزادیخواهان است امروز به موضوعی تبلیغاتی - انتخاباتی تبدیل میشود و محور تصادمات سیاسی قرار گرفته است. نا گفته پیداست که یکی از معیارهای مهم مشروعیت حکومتی و سلامت سیاسی یک جامعه وضعیت زندان های سیاسی آن اجتماع است.

پیش از این نیز دیکتاتورها با موقعیت زندانیان سیاسی در آن کشور سنجش شده اند و همچنان می شوند. هدف این عوامفریبی جلب افکار عمومی شهروندان است و دلیلی است که امروزه زندانیان سیاسی گره گاه اصلی و گردنه عبور تحولات سیاسی اجتماعی آتی است. هیج واقعه سیاسی تکاندهنده و بنیادین بدون پاسخگوئی به این پدیده متصور نیست.

چنانچه سالها پیش احمدی نژاد با توسل به حیله و مردم فریبی و دروغ  از یک سو و سرکوب اعتراضات سیاسی اجتماعی خیابانی و جنبش کارگری و دانشجوئی و زنان و معلمان از سوی دیگر تعادل خود را در دستگاه حکومتی حفظ کرده بود اما امروز حنای او حتی برای شریکان حکومتی اش که تا آرنج در خون جوانان و آزادیخواهان کشورمان فرو رفته اند, رنگی ندارد و به سادگی در برابر تصمیمات وی جا خالی می دهند.

پیامد این بازدید احتمالی چه خواهد بود؟

آیا پس از این بازدید احمدی نژاد دمکرات مابانه! اعلام خواهد کرد که از اتفاقات و جنایات و شکنجه و اعدام در این زندان بی خبر بوده است و پرچم آزادی زندانیان سیاسی را در هوا به چپ و راست خواهد چرخاند؟  و در انتظار جلب حمایت بخشی از سبزهای حکومتی پیشین خواهد نشست؟

اگر چنین کند خود متهم است که در زمان تصدی امور از سوی او این جنایات رخ داده است و مجرم است؟

آیا زندانیانی را خواهد جست که همانند اکبر گنجی فرش عتیق زیر پایشان دارند و یا آن دیگران که  تلفن همراهشان را در قاب زرین به کمر بسته اند و از محاسن بزرگی سلول هایشان و غذای چرب و چیلی زندان در مقایسه با زندانهای اجنبی سخن میگویند؟

اگر چنین کند آب را در هاون کوبیده است و در برابر رقبای خود و همچنین لاریجانی برگ برنده ای رو نکرده است.

احمدی نژاد به دروغگوئی  مشهور است. این صفت را در کوران جنبش های خیابانی چند سال قبل بوی داده اند. چندی پیش نیز در گفتگوئی از هفت هزار سال قدمت تمدن کشورمان گفته است. این گفته از زبان فردی است که در مرتجع بودن و پایبندی به اسلام و تاریخ اسلامی شان و امام جلادش خمینی زبانزد است. امروز هم در پی جلب وجهه با طرح پدیده زندانیان سیاسی است و می خواهد زندان اوین این قتلگاه انان را ابزار تبلیغاتی خود کند.

اینکه در مغز این مکار چه میگذرد را میتوان در روزهای آینده بهتربررسی کرد.

sooren001@yahoo.de

20.10.2012

 آرشیو نیمه شب نوشته ها

 

 


مهرداد - بقیه مطلب |

به وجود آورده تا هم خاطره ی تقلب در انتخابات ١٣٨٨ به سود احمدی نژاد و سرکوب و کشتار بعد از آن انتخابات رسوا را از اذهان بزداید ، و هم زمینه را برای یک تقلب گسترده تر در انتخابات آینده ی ریاست جمهوری آماده نماید .
بر ماست که این توهم پراکنی ها و عوامفریبی های سپاه و وزارت اطلاعات ، و کارگزاران ِ باجیره و بی جیره و مواجب اش را افشا نماییم ، و اجازه ندهیم رژیم یکدست جنایتکار ، بخشی از حاکمیت اش را اپوزیسیون خود جا بزند .

Hamid Poorian |

Welcome back
You start to ask questions &...
You start to see & underestand,...
Well down
Best whishes

مهرداد |

بهروز عزیز
متاسفانه دستگاه تبلیغاتی ورسانه ای رژیم که زیر نظر مستقیم
سپاه پاسداران اداره میشود،توانسته دو دیدگاه نادرست رادرمیان
«مخالفان» طرفدار حکومت جا بیاندازد:
دیدگاه نخست،در همسویی با رفسنجانی وباند کارگزاران- که دارای نشریات متعدد و پر تیراژی نظیر مجله ی مهرنامه به سردبیری محمد
قوچانی هم هست- احمدی نژاد را مسئول تمام مشکلات ومصیبتها ی کشورمعرفی میکند ودیگرمسئولان مخصوصا شخص رهبررا ازهرگونه دخالت در
مسائل مبرا میسازد.
دیدگاه دوم، با تفکیک سه قوه ی قضاییه ومقننه به علاوه ی رهبر در مقابل احمدی نژاد و قوه ی مجریه اش ، جانب احمدی نژاد را می گیرد و او را شخصیتی مردمی و ضد امپریالیست معرفی می نماید . بخصوص که او در سیاست خارجی از پشتیبانی چاوز و کاسترو هم برخوردار است .
دیدگاه نخست متعلق به جنبش معروف به سبز و بخشی از اصلاح طلبان ، و دیدگاه دوم از آن گرایش های توده ای است که توسط چند فعال و نویسنده ی توده ای در ایران نمایندگی و اشاعه می گردد .
روی هم رفته سپاه و وزارت اطلاعات رژیم توانسته یک اپوزیسیون دروغین ، به رهبری احمدی نژاد و دارودسته ی دزد و جنایتکارش در درون حاکمیت...

مهرداد |

بهروز عزیز
متاسفانه دستگاه تبلیغاتی ورسانه ای رژیم که زیر نظر مستقیم
سپاه پاسداران اداره میشود،توانسته دو دیدگاه نادرست رادرمیان
«مخالفان» طرفدار حکومت جا بیاندازد:
دیدگاه نخست،در همسویی با رفسنجانی وباند کارگزاران- که دارای نشریات متعدد و پر تیراژی نظیر مجله ی مهرنامه به سردبیری محمد
قوچانی هم هست- احمدی نژاد را مسئول تمام مشکلات ومصیبتها ی کشورمعرفی میکند ودیگرمسئولان مخصوصا شخص رهبررا ازهرگونه دخالت در
مسائل مبرا میسازد.
دیدگاه دوم، با تفکیک سه قوه ی قضاییه ومقننه به علاوه ی رهبر در مقابل احمدی نژاد و قوه ی مجریه اش ، جانب احمدی نژاد را می گیرد و او را شخصیتی مردمی و ضد امپریالیست معرفی می نماید . بخصوص که او در سیاست خارجی از پشتیبانی چاوز و کاسترو هم برخوردار است .
دیدگاه نخست متعلق به جنبش معروف به سبز و بخشی از اصلاح طلبان ، و دیدگاه دوم از آن گرایش های توده ای است که توسط چند فعال و نویسنده ی توده ای در ایران نمایندگی و اشاعه می گردد .
روی هم رفته سپاه و وزارت اطلاعات رژیم توانسته یک اپوزیسیون دروغین ، به رهبری احمدی نژاد و دارودسته ی دزد و جنایتکارش در درون حاکمیت...

بهروز سورن |

مهرداد گرامی ممنون از نظر روشنگرانه ات
متاسفانه بخش نظرات گنجایش متون طولانی را ندارد
خواش دارم که باقیمانده مطلب را نیز جداگانه بفرستGozareshgar
info@gozareshgar.com