06.10.11 11:30 Alter: 9 yrs

رهیاب: ما شعر ناب پاره پاره ایم

Kategorie: Meldungen Links

 

 

درنا...!

شب از فراز فاصله ها تند و راهوار گذر کن !

اینجا مایست !

برگیر بال زپشت بام فراخ وجود ما –این قلب –

                                  رهوار و پر شتاب !

 

ما شعر ِ تلخ ِ صادقانه ایم !

عشقی که در هجوم ضرورت

شاید برای همیشه به تعویق افتاد !

( دیدی که باز هم  شهیق

  گفتیم و هیچ نگفتیم ؟!)(1)

 

درنا...!

دیگر مپرس هیچ !

گاهی که در رسید فصل کوچ

سنگین و با وقار گذر کن

منشین به سفره ی  مرداب ! پیش رو!

ما زنده بگوران باتلاق ِجهل ِمسلّطیم !

 

ما عطر یاس منتشریم

مغلوب این تعفن ِغالب

دیدی که جنگ ِ چنگ ِ شهاب و سینه ی شب را چگونه باز :

                                « بحران » گفتند و هیچ نگفتند ؟!

 

درنا ...!

دیگر مپرس هیچ

اگر چه تو می دانی

پس از گذار اینهمه سال

کران آبی این دل خونین

هنوز آشیانه ی توست 

شب از فراز فاصله ها تند وپَر زنانه گذر کن !

هرگز مایست !

اینجا مکن درنگ !

ما ؛ نه آغاز زیستنیم

و نه پایان زندگی

ما ؛ شعر ِ ناب ِ پاره پاره ایم !

 

--------------------

                                            زندان اوین

                                              1370

پی نوشت :

1-    شهیق : گریه ی خفه در گلو ، ناله ای در حلقوم


Gozareshgar
info@gozareshgar.com