13.11.10 20:14 Alter: 10 yrs

در با تو بودن از خوشه های آواز حسن حسام - دفتر دوم

Kategorie: Nachricht

 

 

وقتی نگاهت خانه می سازد

اشکوبه در اشکوبه در اشکوبه ی شاد,

در سینه چیزی می تپد سرخ

فاتح تر از مرگ

                رنگین تر از باغ !  

من,

هر چه بادا باد می گویم

وز روزگاران می زنم بیرون

تا باز گردم خیس از باران

مثل بنفشه

          شسته

                 و رقصان

 

×××

 

ای در نگاهت

چشمه ساران بهاران جان گرفته,

                                  در قله های گرم دورادور

                                                             با شور

 

×××

 

ای در نگاه روشنت

                    هر چیز,

                            زیبا و فریبا

ای گل

         بنفشه

               صلح

                     زیبایی

من در نگاهت با خودم جفتم

و بی نگاهت

             با خودم تک !

وقتی نگاهت نیست,

                     جان زندگی نیست

هر چیز بی تو

               هر چیز

                       هر

                           چیز

         خاموش و دلگیر است و خالی است

یعنی به جز چشمان شوخ و شادمانت

تابی ندارد قلب بی تاب

تا بشکفد مثل گل صبح

                        در باغ هر روزان پر گل

بی تو نمی توفد دلم

                    ای دوست

                              ای دوست

بی تو خموش است

انگار مرده ست و فسرده ست

و مرگ,

         تاریک است

                     و خاموش است

                                    و زیبا نیست,

                                                  خاموشی

 

×××

 

من,

زندگی را دوست می دارم

ای در نگاهت زندگانی موج در موج !

یعنی که در بودن,

                   غنودن.

و با تو بودن

و با تو با هر چه بدی

                       هر چه پلیدی است,

                                           در جنگ بودن !

در جنگ با عاشق کش کشتارگه ساز

در جنگ با جان های شیدا را به خاک انداز

در جنگ,

         با جنگ.

در با تو بودن

و با تو بودن را

می خواهم آری

آری

    آری

می خواهم ای باد بهار زندگانی,

در با تو بودن را

 و با تو بودن را

 

×××

 

ای عشق

         ای معشوق

                     ای عاشق

ای روشن شب تاب بی تابی

در بارش تاریک غم های شبانه

                                  ای شادمانه

می خواهم اری

آری

    آری

در با تو بودن را

و با تو بودن را

 

×××

 

وقتی که چشمت می گشاید

چتر نگاهش را به رویم,

شب می شود چون صبح روشن

                                  شاد و شیرین.

رنگین کمانی می زند بر آسمانم

غرق بهاران می شوم من

خیس سرود شاد باران می شوم من

 

×××

 

ای که نگاهت

               در نگاهم

کشته زمستان سیه را

                       در بهاران

زیرا که همچون آفتاب صبح خیزان

گرم است

          و رقصان است

                          و شادان

ای در نگاهت زندگی در رقص و آواز !

چرخی بزن

           شعری بخوان

                         شوری برانگیز

از هر چه بی داد است و ناشاد,

                                  ما را رها کن !

ای زندگی در خنده ی چشمان شادت,

                                        آباد آباد

در قاه قاه خنده ی چشم جوانت,

رقصی بکن

            شعری بخوان

                           شوقی برانگیز

                                          ای دوست

                                                   ای دوست ...

 

 

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com