09.11.10 11:05 Alter: 10 yrs

بهاران باران: خوشه های آواز از حسن حسام – دفتر دوم

Kategorie: Nachricht

 

 

در بهاران باران

 

 

آمد

    آمد

       خرامان

              خرامان

تا گدازان کند,

جان خاموش این بیشه زاران.

تا بسوزد

          چو آتش به جنگل

جان یخ بسته را در شراران,

                           زیر باران شاد بهاران

تا که نقبی زند تار در تار,

بر سویدای این خار در خار.

 

از ستیغ کدامین کهستان

عشق سر ریز شد بسوی بستان

کز موستان خود جام پر کرد

نیش نوشی شد و خیره تر کرد,

                                 خیره سر را !

 

آمد

    آمد

ناگهانی !

مثل شور و شرار جوانی

تا کند یکسره پاره پاره

هر چه درمان و درد است و چاره

خیزد و توفد و پیش تازد,

شور را بشکفد رودواره.

بر سراب کویران تشنه,

تر کند خاک را مادرانه !

از وجودش,

             خاک را می درد عاشقانه.

کوه و ماهون

            غرقه گردد

                        در جوانه.

با وجودش,

دشت بی بر شود سبزه زاران,

در بهاران باران گیلان

 

 

از ستیغ کدامین کهستان

بهمن عشق پیچیده در من.

کز زمستان این خشکسالان,

آب های بهاران روان است؟

راستی را

از ستیغ کدامین کهستان

از کدامین بهار است کین گل,

در زمستان جان و جهانم,

                          چون نهالی سمج

                                            چست و چالاک,

می کشد قامت خود به بالا؟

فرصت تازه را از چه دارد

فرصت تازه را از که دارد

شوره زاران این سینه سرد,

از بهاران شوق که روید؟

کاین چنین پرده در

                   شور در سر

دف زنان

         شوخ و شیطان و رقصان

می خورد

         تاب,

می خورد

         پیچ !

پیچ

    در پیچ !

از کران

        تا کران

               با ترانه؟

شور و شعر است؟

شعر و شور است,

                   آنچه بینم

                           در درونم؟

باورم نیست

            کانچه بینم

                     خواب تر نیست

خواب در خواب این خوابگرد است,

یا که بیداری بامدادان؟

بامداد است.

آری

     آری

قوس رنگین کمان بر کرانه.

آسمان آبی و افتابی است.

عاشقی می رسد چاوشانه !

نه غریبه,

         که جز دل نباشد

                         همدم من

                                 توی خانه

 

 

غم نباشد؟!

غم چه باشد !

این جنون است !

این جنون جنون جنون است

                            کاهلانه!

 

 

در زمستان بی داد این روزگاران

من دریچه

          برگشودم

                   سوی باران,

در بهاران شوقی دوباره,

                          خیره

                               خیره !

تا بنفشه به سنبل بگوید:

ای دل من

ای دل من, دل من دل من ...

ای دل من

ای دل من

ای دل من دل من دل من دل من

ای دل من

ای دل من

ای دل من

            ای دل من دل من دل من دل من ....

 

 

های ...

         ای دوست

                   ای شور در بند

من صدایی شنیدم !

تک صدایی شنیدم.

من صدایی شنیدم.

من شنیدم.

من,

        شنیدم.

من صدای نسیمی شنیدم

باورم کن

من شنیدم صدای نسیمی,

آتش افروز بود و گدازان

                           کوه تفتان !

شعله در شعله در شعله می کاشت,

عاشقانه.

درد در جان,

             غمگنانه.

زار می زد

           زار می زد

                       زار می زد

                                  زار می زد

زخمه را سخت بر تار می زد.

ساز, فریاد.

          سیم پاره

عشق را چون سرودی

                          که می آید از آبشاران رخشانتن کوهساران,

موج می کرد.

چون کبوتر,

           اوج می داد:

ای دل من

          ای دل من

                   ای دل من

ای دل من  دل من  دل من  دل من

ای دل من  دل من  دل من  دل من

ای دل من

          ای دل من

ای دل من  دل من  دل من ....

ای دل من

در بهاران

         با بهاران

                 زیر باران

×××

 

من شنیدم

من صدای غریبی شنیدم

باورم کن !

تک صدایی شنیدم.

من,

        صدای غریبی

من

       صدایی ...

زخمه و ساز و آواز,

                     در یکی نت

ای دل من

ای دل من

           ای دل من  دل من  دل من     

                                      ای دل من ... 

 

خواند نیمای کوهی و من هم,

در همه کوی و برزن بخوانم

کهنه دردی چنین غمگنانه

(( ای فسانه, فسانه, فسانه

ای خدنگ تورا من نشانه

ای علاج دل ای داروی درد

همره گریه های شبانه))

ای دل من

          ای دل من

                     ای دل من

ای دل من دل من دل من دل من

ای دل من

         ای

             دل  

               من

                  ای

                     دل

                        من

                            دل

                                من

                                   دل

                                       من ....

 

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com