14.09.10 08:55 Alter: 10 yrs

یاغی: از خوشه های آواز حسن حسام

Kategorie: Nachricht

 

 

یاغی

 

مثل خدا و شیطان هایش

                         گشتم

از روسپی سراها

              تا خواهران روحانی

از شاعران حاشیه پرداز

              تا دلقکان میدان ها,

رندانه و چموش

                 گذشتم

و پشت سر نهادم

                 یکسر

شیخ و غلام و خنجر و خاتون را

مرگ و نهنگ و کوسه و دریا را

 

 

از آب و از سرابش

                  سیراب خوردم

                                و رفتم

روح خراب و چرکم را

                        شستم

از خمره ی شراب

                        و لب یار.

و قاه قاه خندیدم

و های های گریدم

و در میان هر دوی این ها

                          خراب و مست

                                        خوابیدم,

تا خواب خواب دیدن خود را,

در خواب های تازه ببینم

و بر سراچه ای بنشینم

                    مثل هزار سال پیش تر از امروز

تا مصرع مکرر (( حافظ )) را

هزار باره بخوانم

                   که گفته است:

(( بنشین بر لب جوی

و گذر عمر ببین ))

و قاه قاه بخندم

و ایستاده بشاشم

بر جوی بی تپش لوس

                      و کاروان در گذر مرگ.

×××

 

من,

این چنین

          مطیع

                و ساکت

                        و ارزان,

تسلیم نخواهم شد.

باید که آتشی بفروزانم

همدست با تمامی یارانم

تا این جهان کهنه بسوزانم

باید....


Gozareshgar
info@gozareshgar.com