09.08.10 17:09 Alter: 11 yrs

خوشه های آواز حسن حسام: از دور .....

Kategorie: Nachricht

 

از دور ...

 

در نا تمامی خود

                زنگ می زند ساعت

باخاکستر سکوت

                 یا

                    آواز آتش.

زنگ می زند

              زنگ می زند

                           زنگ می زند

و از هیچ قلبی

             هیچ گاه نمی پرسد

خاموش است,

               یا

                هنوز می نوازد!

×××

 

تو باز گرد

تو باز گرد

جوانی ی برباد رفته ی مظلوم

در ضربآهنگ شماطه ی این چهار سوار.

تو باز گرد

مثل شمیم شبگرد

که از حصار چوبی این باغ می گذرد

مثل دانه

          که می ترکد

مثل مادیان

          که می زاید

مثل بهار نارنج

                که تلخی اش را می بارد

×××

 

زنگ بزن

          زنگ بزن

                   زنگ بزن

                            زنگ بزن

جوانی مظلوم!

 

 


Gozareshgar
info@gozareshgar.com