07.07.10 18:24 Alter: 11 yrs

خوشه های آواز دفتر اول - ماه خسته و کابوس ما از حسن حسام

Kategorie: Nachricht

 

                       ماه خسته و کابوس ما

 

کشان کشان خود را

به سایه ی خاکستری ماه رساندی

تا از ماه خسته بپرسی:

تاج گل و شور شباب,

کافی است تا

             از حسرتی          

                      به حسرت دیگر سفر کنم؟   

 

 

طنین هزار باره ی این پرسش

              جز پرسش هزار باره ی دیگر

                                چیزی به بار نیاورد

تنها غباری سرد

بر پیشانی پر اندوه ماه ساکت نشست

و زنبق های تاریک صدها ستاره ی کور

از هودج بی شکوه آسمان سربی

                                 به زیر افتادند

 

×××

بر سایه دراز شب

تنها همهمه ی بی پایان باد مانده بود

و طنین نعل پوتین های پاسبانان

که خواب های سبزمان را له می کرد

و آوازهای بومی ی مردمانی که

اسبان مرده شان را

                   در چراگاه های متروک

شماره می کردند !

 

دورتر از ما

در سایه ی ماه خسته,

                      در قرق جاده های تاریک

سربازانی گمنام

                سر می باختند,

                              در قماری ناشناخته

تا بازیگران

          در میدان های پر هیاهو

نشان خون

بر سینه پیروز خود

                    بیاویزند!

 

×××

و ما

در کابوس های هزارتوی خود

از قیراب مذاب کوهستان های تفته می گذشتیم,

تا آن دستی را پیدا کنیم

که شاخه گلی هدیه می کند,

نه خنجر خون آلود !

تا تو بیایی

          با نگاه عسلی ات  

به ما بگوئی چگونه

با کول باری از شور شباب

از حسرتی

          به حسرت دیگر

                         به سلامت گذشته ای !

×××

 

تو بیایی

 و با نگاه عسلی ات برای ما

ترانه های روشن ات را بخوانی

اما

به جز زمزمه ی آرام بادی که از جنگل های سوخته

می گذشت,

ماه بود که چون کرم شب تاب بی تاب

در دهان لال سکوت

تار تاریک خود را می تنید

×××

 

و ما همچنان مانده,

در صحرای بی پایان خمجر و خار کابوس خود

                                                    یک نفس

پای می کشیدیم

و در تلاشی صعب

خود را به پیش می بردیم,

تا آن دستی را پیدا کنیم

که به جای خنجر خون آلود

شاخه گلی هدیه می کند

تا تو بیایی

و ترانه های روشن ات را بخوانی

تا ...

و ما

       هم چنان

               پای می کشیدیم ...


Gozareshgar
info@gozareshgar.com