24.11.22 00:45 Alter: 6 days

سرسخن کانون مدافعان حقوق کارگر: در چه شرایطی هستیم ؟چکار باید بکنیم؟

Kategorie: Nachricht

 

سوالی که اکنون پیش روی همه ما است

 

ما باید بتوانیم در این دوره با پیچیدگی هایش راهی پیدا کنیم که چگونه باید در شرایط موجود مبارزه را زندگی کنیم؟ و از طرفی دیگر نیز تمام شواهد حاکی از این است که دولتمردان ما هم دیگرمانند سابق توان اداره کشور را ندارندو این را تنها ما نمی گوییمو خود دولتمردان و وابستگان حکومت هم می گویند. این حرف حکومت گران را نیز کل حکومت گران جامعه جهانی  هم بارها و بارها آن را تکرار کرده اند.

 

تاریخ در حال ورق خوردن است، معمولا زمانی تاریخ ورق می خورد که درجامعه شرایط خاص اجتماعی حاکم باشد، بطور قطع آینده ما طور دیگری رقم زده خواهد.حتیخود جامعه جهانینیز پس از این تغییر جور دیگری رقم خواهد خورد.

 

بطور قطع با تغییراتی که در ایرانبوجود می آید منطقه خاورمیانه تغییر اساسی خواهد کرد٬ در صورتی که بنیادگرایی در ایران مجبور شود صحنه را ترک کند٬ این امر در کل منطقه تاثیر اساسی خواهد داشت. در کشورهای دیگر منطقه مانند عراق،سوریه حتی ترکیه، پاکستان، افغانستان نیز این تغییر تاثیر می گذارد.بنیادگرایی اساسا در این مبارزه رو به افول است. اگربنیادگرایی از جامعه سیاسی ایران حذف شود٬ خاورمیانه دیگر منطقه امنی  برایسودهای کلان کشورهای سرمایه داری هم نخواهد بود، به همین دلیل هم کشورهای بزرگ سرمایه داری خیلی هم در این مبارزه در حمایت از مردم ایران جدی نیستند٬ چون این احتمال را میدهندمنافع اشان در آیندهبه خطر بیفتد و همانند 60-70 سال گذشتهبقول حضرات انرژی ارزان را برای کشورهای بزرگ سرمایه داری تامین کند. چنین چشم اندازی نتیجهاش اینگونه است که در حمایت از مردم  ایران که واقعا به سختی دارند زندگی می کنند و واقعا دارند میجنگد تعلل می کنند. سیاست اشان این می شود کهنمی دانیم آیندهچه خواهد شد و مشخصه آیندهای که چه خواهد شد خاورمیانه آزاد خواهیم داشت بعدا منابع منطقه را نمی توانید براحتی غارت کنید.

 

ملت ایرانیک ملت پیشرو بوده است٬ اگر به تاریخ نگاه کنیم انقلاب مشروطه ایران زودتر از انقلاب اکتبر صورت گرفت این بدین معنا است یعنیدر سال های ۱۲۸۳ ( ۱۹۰۴و ۱۹۰۵) مردم در خیابانهای ایران برایآزادی و سوسیالبسم می جنگیدند٬اجتماعیون-عامیونیا همان سوبسیالدمکراتهای ایرانحیدرعمواوغلو و علیمسیو و امثالهم در راس مبارزات بودند٬یعنیعدالتخواهان ایران جلوتر از سوسیالیستهای روسیه دست به انقلاب زدند و خیلیها معتقدند بهرحال سوسیالیستهای ایراندرانقلاب روسیه نقش بسزایی داشتند٬ تنها اعتقاد یک عده نیست تاریخ هم این را نشان می دهد.جمهوری جنگل که یک جمهوری مترقی بود قبل از انقلاب اکتبر بود که باید در جای دیگری بدان پرداخت پس مردم ایران اولین کسانی بودندکه مبارزه ضد استعماری را درمنطقه آغاز کردند. جمال عبدلناصر رهبر خودش را محمدمصدق می داند که کانال سوئز را ملی اعلام کرد

با این وصف، تاثیر جنبش اجتماعی مردم ایران در منطقه خیلی زیاد است و اگر امروز می بینیم که کشورهای دیگرمنطقه تعلل میکنند در حالی که می دانند مردم ایرانمحق هستند که چنین مبارزاتی را به پیش ببرند واین مبارزه در جامعه امروزی جهان یک مبارزه واقعا مترقیخواهانه است، مبارزاتی که زنان در راس بسیاری ازاینحرکنها هستند.شجاعت زنان در ایران رانه تنها ما شاهد هستیم و می بینیم و مردم می بینند بلکه این شجاعت  زبانزد مردان ایران است، خب  این که یک انقلابی زنان با این شجاعت وارد می شوند وبه همین جهت هم می بینیم که بسیاری را شگفت زده کرده است٬ بله شجاعت زنان زبانزد همگان است و ما می دانیم هر انقلابی که زنان بیشتر در آن شرکت داشته باشند آن انقلاب مترقی تر از قبلی است نه در انقلاب اکتبر نه در بسیاری از انقلابهای دیگر زنان به این اندازه مشارکت نداشتند که الان اینجا مشارکت دارند٬ بسیاری از کشورهای پیشرفتهیعنی این مساله در زندگی جهانی امروز می تواند حتی سرمشقی برای خود آنها نیز باشد، سرمشقی برای کشورهای صنعتی باشد.

 

پس تاریخ دارد  ورق می خورد در این قضیه، منتهی اینکه تا چه حد بتوانیم پیروز شویم و چه مقدار دستاوردهایی داشته باشیم دقیقا بستگی به این دارد که جامعه جهانی و همچنین مردم خود ما چگونه با این قضیه برخورد بکنند. امیدواریم در چنین شرایطی که بهرحال مردم ما دارند با یکهیولای خاصی مقابله می کنند، هیولایی که بطور مشخص نظام سرمایه داری بر این مردم تحمیل کرده و الان خودشان متوجه شدند چه هیولایی است در مقابله با این هیولا امیدواریم که جامعه جهانی هم ما را کمک کند و همه از دستاوردهای این مبارزه در آینده بهتر برخوردار بشویم.

 

کانون مدافعان حقوق کارگر

۲ آذر ماه ۱۴۰۱

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com