20.11.22 20:47 Alter: 9 days

مزدک: دو دشمن و یک راه پیشرفت !

Kategorie: Meldungen Links

 

 

با درود فراوان به کارگران مبارز !

بیش از دو ماه است که از خیزش اجتماعی عمدتا زنان و جوانان در ابتدای امر در اعتراض به قتل دوشیزه مهسا امینی توسط رژیم جمهوری اسلامی با شعار زن زندگی آزادی میگذرد . خیزشی که منحصر به جوانان و زنان و فقط اعتراض به مهسا امینی نیست بلکه اعتراض توده ایی و مبارزه علیه انبوه انباشته شده ٤۳ سال ستم همه سویه جنسیتی و قومی و فساد همه جانبه اقتصادی سیاسی  و فقر تحمیل شده به توده های جامعه میباشد . 

دو ماهی که فرزندان توده های زحمتکش و بی آینده در دانشگاه ها و مدارس و خیابانها و امکان مختلف سرتاسر ایران به مبارزه رزمنده دست زده اند و نه تنها یخ نا امیدی از سرنگونی رژیم را آب نمودند امکان سرنگونی رژیم را شدنی کردند و بدون اغراق رژیم را هراسناک ساخته است . جنبشی که بصراحت از ابتدای امر سرنگونی کل نظام و کسب آزادی را شعار خود ساخته است .  جنبشی که نه در ایران بلکه در عرصه جهانی بازتابی انکار ناپذیر دارد و بروشنی دانشجویان نقش عقربه زمان سنج تحولات اجتماعی را به درخشانی به عمل در آوردند . 

اما این خیزش مبارزه گر که شبح قابل تحقق سرنگونی را بر سر رژیم به پرواز در آورده  بدون دودشمن نیست . چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی . 

۱ . اولین دشمن شناخته شده و بی اعتبار اما تا بن دندان مسلح خود جمهوری اسلامی است  که با تمام اعوان و انصار سرکوبگر و تبلیغات دروغ و تزویر کمر به منکوب کردن جنبش دارد  و برای بقای خود از برخی اقدامات مماشات طلبانه مزورانه استفاده میکند و از نظامیگری فزاینده سیاست توسط سپاه و ارتش کوتاهی نخواهد کرد .  رژیم با توجه با عقد قرارداد های اقتصادی سیاسی با دول چین و روسیه با پتانسیل حمایتی انها چشم داشت دارد .

۲ . دومین دشمن این جنبش دمکراتیک خواهانه توده های نجان آمده از رژیم دخالت های مزورانه دول غربی و مخالفین ضدانقلابی  وابسته به آنهاست . که با اشک تمساح " حقوق بشر "  دو هدف ممکن را دنبال میکنند . با حمایت مزورانه از جنبش بدنبال کسب امتیازات مورد نظر خود هستند از توافق برجام گرفته تا متعارف کردن رژیم در زمینه سیاستهای منطقه ایی و همچنین دور کردن رژیم از روسیه بویژه با درگیر شدن رژیم در جنگ اوکراین در کنار روسیه . از سوی دیگر با برپا کردن دستگاه های تبلیغاتی مختلف فارسی زبان و حمایت از برخی جریانهای ضدانقلابی و ارتجاعی مخالف رژیم جمهوری اسلامی در صدد سوار شدن بر موج اعتراضات بامید جایگزین شدن ارتجاعی به جای رژیم اسلامی هستند  . 

هر دو دشمن این خیزش تا کنون رزمنده در یک هدف مشخص علیه توده ها مشترک هستند . تحکیم رژیمی ضددمکراتیک و سرکوبگر . 

۳ . اما این خیزش مملو از انرژی یک فرصت حقیقی برای دست یابی به پیروزی شعاری که از ابتدا برای خود برگزیده  " زن  زندگی  آزادی " دارد و آن بپا خاستن گسترده و پیوسته و متحد کارگران قریب باتفاق صنایع تولیدی و خدماتی بویژه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی و فولاد و ماشین سازیها و خودرو سازیها و ..... زیر لوای شوراهای کارگری و تشکیل شورای مرکزی برای نه تنها حمایت بلکه هدایت هدفمند این خیزشی که جوانان آغاز کردند و با تکمیل شعار آنها " زن  زندگی  آزادی " با شعار " کار  رهایی  حاکمیت شورایی "  سرنگون سازی رژیم را ممکن و متحقق ساخته و با تحقق خواستهای دمکراتیک جنبش سمت گیری بسوی محو استثمار را در پیش گیرد . 

طی ٤۳ سال گذشته امکان برپایی حزب کارگری انقلابی با پایگاه توده ایی متحقق نشده که با تدارک کافی ٫ آموزش سیاسی و بینشی و سازماندهی طبقاتی کارگر ٫ در این طوفان پیش روی پیشاپیش توده ها باشد و مبارزات را رهبری کند . 

اما در شرایط کنونی خیزش که خود رژیم همچنان سردرگم است فرصت مناسبی است که رهبران و پیشروان و فعالین کارگری نه تنها با اطلاعیه های حمایتی بلکه با سازماندهی و تمرکز یابی شورا های کارگری و دست یابی به شورای مرکزی کارگران با شعار کار،  رهایی ،  حاکمیت شورایی  به تکمیل شعار زنان و جوانان بپردازند  و با خیل عظیم اعتصابات میلیونی کارگران به حمایت و هدایت جنبش در جریان بپردازند و ضمانتی باشند علیه هر دو دشمن این جنبش و ناجی باشند برای متحقق کردن انقلاب !

مزدک

۲۶ ابانماه ۱۴۰۱

Gozareshgar
info@gozareshgar.com