19.11.22 21:44 Alter: 10 days

مجلس شورای ملی موقت جمهوری ایران، یا تشکیل کنگره موقت جبهه ملی ایران - امین بیات

Kategorie: Meldungen Links

 

 

Amin.bayat@googlemai.com

https://facenook.com/amin.bayat.9

https://ragn-kaman.net

مقدمه:

در تاریخ ده  اکتبر 2022 پیشنهاد متنی توسط آقای فرهنگ قاسمی  از "حزب  سوسیال  دمکرات  و  لائیک  ایران همسازی ملی جمهوریخواها ن"در سایت  تلویزیون رنگین کمان تحت عنوان " مجلس شورای ملی موقت جمهوری ایران در دوران گذار" بعد  از جمهوری اسلامی انتشار یافت.1*

با انتشار این متن، درافکار عمومی مورد توجه بخشی از افراد و عناصر سیاسی سازمانهای  جمهوریخواه  قرا ر گرفت ازجمله اخیرا  متنی در این راستا در شماره 217 سرمقاله نشریه پیام  "جبهه ملی ایران " در  تاریخ 23  آبان 01 14  بعنوان  " "راه عبور ، تاسیس یک کنگره ملی از تمام گروههای جامعه"  انتشار یافته است.2*

این متن دارای نکات مثبت و همچنین دارای اشکالات میباشد که سعی خواهد شدبه نکات مورد اشگال اشاره شود و پیشنهاد تجدید نظر به آنها داده خواهد شد.

از جمله این مطالب:

در مورد سیاست داخلی و خارچی جمهوری اسلامی نظر دهی شده  و بدرستی حاکمیت جمهوری اسلامی را  مسبب همه نابسامانیهای درون و برون معرفی کرده است و همچنین در مورد  سیاست خارجی تنها  به خصومت ورزی و باج دادن به روسیه و چین و  واگذاری منابع  و امکانات در اختیار این  دو  کشور فریب کار و طماع  (سرمایه داری) نموده و هیچگونه برخورد به سرمایه داری جهانی (آمریکاو اتحادیه اروپا)  که در تمام  دوران چهل و چهار ساله از این حاکمیت ترور و خفقان حمایت کردند ،  اشاره ای عمدی، نشده است.

درمتن ازفراری دادن مغزها، خروح مقادیر عظیمیاز سرمایه کشور بخارج، از اعدامهای سال 67،جنگ تحمیلی 8 ساله، از اعتراضات دیماه 96، آبان 98 صحبت به میان آمده است  و کلیه این جنایات را فقط در یک کلمه  تحتعنوان "خلاف کاری" و حاکمیت جهل و جنون در چهل و چهار سال گذشته را تنها  خلافکار معرفی ،کرده است.

از اعتراضات مردم در 1401 شهر های ایران بعنوان "قیام ملی" صحبت میشود که تا بحال در هیچ گوشه از جهان چنین  اعتراضاتی را بجز نام گذاری  "انقلاب"  چیز  دیگری  به آن نمیگویند  حتی امروز  سران  کشور های  اتحادیه  اروپا ی سرمایه داری نام این اعتراضات را انقلاب  مردم نام گذاری کرده اند، "جبهه  ملی" با  این نام گذاری ادامه  راه گذشته و تغییرات روبنائی را طلب دارد و با تغییرات زیر بنائی مخالف است.

صحبت از "خشونت حکومت و راه اندازی سنگین ترین ماشین های سرکوب، این قیام و خیزش ملی بعد از نزدیک به دوماه ، فرو ننشسته و روز به روز گسترده تر گشته و طلیعه یک قیام همگانی را از خود نشان میدهد." تاکید بر روی قیام همگانی  نمیتواند چیزی جز ادامه  انقلاب 57 و دست یابی به  آزادی، دمکراسی و عدالت  اجتماعی باشد که مردم خواستار تغییرات زیر بنائی میباشند ، بر خلاف نظر "جبهه ملی " که راضی به تغییرات روبنادئی هست و آگاهانه از ابراز چنین نظری دوری میکند.

با انقلاب سیاسی(روبنائی) در ایران بیک مفهوم میتوان ادعا کرد که انقلابی ناقص و کم دوام خواهد بود، و از اعتبار اکثریت مترقی مردم بر خوردار نیست،از دیدمنافع و اهداف تاریخی طبقه زحمتکش جامعه و از لحاظ اجتماعی نتیجه ای بنفع اکثریت مردم ندارد، پاسخی برای بر طرف کردن معضلات جامعه نمیتواند در بر داشت باشد، تنها میتواندبه بخشی از خواسته های صنفی مرحله ای کارگران جوابگو باشد،به انقلاب سیاسی میتوان به جرات گفت در حد تغییر قدرت سیاسی یعنی سرنگونی رژیم دد منش جمهوری اسلامی و اقدام به برخی رفرم ها،برای  آگاهی یافتن  از ماهیت انقلاب  سیاسی بیش از این باید مردم به آگاهی دست یابند، و اگر به پذیریم کهانقلاب اجتماعی علیه کلیت نظام سرمایه داری است،ودست آوردهای مبارزات طبقاتی را دنبال کنیم و از تجربیات گذشته بنفع زحمتکشان  استفاده کنیم، در حقیقت نتیجه انقلاب سیاسی(سه گام) اگر در متن روابط انقلاب اجتماعی نباشد چیزی جزجمهوری بورژوازی استثمار گر کارگران نخواهد بود، پس انقلاب اجتماعی انقلابی علیه کلیت نظام موجود است که در دستور کارزنان و جوانانآگاهو مترقی  امروزقرار گرفته،و تغییرات زیر بنائی را دردستورکارسیاست خود باید داشته باشدتا بتواند ناهمگونی مناسبات موجود را تغییر بنیادی دهد ورژیم را سرنگون کندو بچایش حکومت مردم را جایگزین  نماید  نه حکومت "جبهه ملی" همانند انقلاب 57 زیر پرچم اسلام.

 

در متن آورده شده:

"... بی سابقه ترین تجمعات و اعتراضات را به نمایش گذاشتند، این وقایع اعتراضی حد اقل در داخل کشوربطور خودجوش و بدون فراخوان از طرف احزاب و نهادهای مشخص روی میدهد زیرا احزاب و جمعیت هایسیاسیشناخته شده و با سابقه به علت تنگناههایموجود و استبداد و اختناقحاکم برجامعه دههها در فشار و مضیقه و ممنوعیت از فعالیت قرار داشته و قرار دارند."

در این پاراگراف از خود جوش بودن اعتراضات و بدون فراخوان از جانب احزاب و جمعیتها اشاره شده بدون اینکه دلیل این امر را بصورت مشخص وعلنی بیان کنند، سابقه مماشات این احزاب باجمهوری اسلامی و عملکرد ضدملی  آنها باعث این شده که مردم دیگر به احراب شناخته شده که دارای پرونده همکاری با  جمهوری  اسلامی  بوده اند متکی نباشند، چنانکه می بینیم در نبردی خون آلود  در مقابل سرکوبگران جمهوری  اسلامی ایستاده اند  و از  چیزی بجز سرنگونی تمام عیار کوتاه نمی آیند، و این در حالیست که احزاب شناخته شده تا دیروز  دارای مواضع قاطع و روشندرمقابل کل سیستم جمهوری اسلامی نبودند و امروز هم همچون "جبهه ملی ایران" با الفاظ بازی میکنند.

 

در ادامه میخوانیم:

"جبهه ملی ایران در مرداد ماه 97 یعنی چهار سال قبل به حکومت هشدار داد و نقشه راه جهت برون رفت از بحران های عمیق موجود در جامعه را در بر داشتن سه گام {رژیم} معرفی نمود."

گام اول :آزاد نمودن زندانیان سیاسی در سراسر کشور.

گام دوم : بر قرار نمودن و احترام  گذاشتن به  تمام آزادی های اولیه  و اساسی ملت  ایران  مانند آزادی احزاب و اجتماعات ، آزادی رسانه ها و آزادی انتخابات.

گام سوم: انجام یک انتخابات سالم و عادلانه برای تاسیسمجلس موسسان که نظم و ساختار آینده کشور، در آن ترسیمگردد.

با اینکه این مواضع مثبت هستند اما در خواست از حکومتی که طی چهل و چهار سال حاکمیت ترور و خفقان ، زندان،شکنجه و اعدام و ممنوعیت احزاب ، کشتار 67 و...در پرونده جنایتکار خود دارد، و"جبهه ملی ایران"که توسط همین حاکمیت ضد ایرانی  مرتد نامیده  شده ، بسیار تعجب  انگیز و غیر سیاسی  و عقب مانده به  ادامه سیاست مماشات خود در دوران انقلاب 57 و بیعت با خمینی و بعد از آن ادامه میدهد و از مشتی قاتل تقاضای  آزادی زندانیان،احترام به  تمام آزادیهای ملت ایران، برگزاری  انتخابات آزاد مینماید، دلیلش رسیدن  به قدرت و ثروت است  و بس، البته این سه گام پیش بینی شده شما پوچ از آب درآمد،شمادر این "سه گام" خواستاراصلاح از داخل رژیم بودید،معلوم شدکه استراتژ نیستید،و چشم انداز درستی ازآینده نتوانستید ارائهبدهید،و متاسفانه باز هم روی آن تاکید، میکنید و خواهان سرنگونی کل سیستم نیستند.

بورژوازی ایران (جبهه ملی ایران) با بکار گیری سیاستی دوگانه و مردم فریب با تکیه به نا رضایتی مردم باردیگر قصددارد سیاست گذشته را برای کسب قدرت سیاسی بکار بسته تا طبقه کارگر و حامیان آنها را بفریبد و اهداف سرمایه داری را در ایران پیاده ،کند.

جبهه ملی ایران هنوز در نیافته که نه این که زندانیان سیاسی در این حاکمیت آزاد  نخواهند شد بلکه روز به  روز هر صدای آزادیخواهی را خفه کرده و بر تعداد زندانیان افزوده خواهد شد.

جبهه ملی  هنوز در نیافته که حاکمیت اسلامی زبان ترور ، زندان،  شکنجه  و اعدام را فقط میفهمد تا بتواند  در قدرت بماند، چگونه است که هنوز از این سیستم فاشیستی مذهبی آخوندها تقاضای برگزاری انتخابات  آزاد  و سالم ،عادلانه را میکنید ، اینگون سیاست ورزی ادامه مماشات با آخوندها نیست؟

در ادامه این متن میخوانیم:

"جبهه ملی ایران خانه سیاسی دکتر محمد مصدق، سازمانی که 73 سال برای آزادی،استقلال،عدالت و استقرار حاکمیت ملی در تلاش بوده و... اکنون در شرایط بحرانی برای اجرایی کردن طرح  سه گانه  خود  ضروری می بیند    که از همه احزاب و جمعیتها ی ملی و مستقل و...نماینده برای تاسیس یک کنگره ملی موقت و...ازمجموعه ای   از نمایندگان احزاب و... این کنگره موقت را تشکیل دهد."

از 73 سال برای آزادی،استقلال،عدالت،و استقرار حاکمیت ملی تلاش کرده ، صحبت بمیان  میآورد که  البته  تا حدودی مورد تائید من هم هست بخصوص عملکرد دکتر مصدق ، اما این سازمان تحت نام پر طمطراغ  "جبهه ملی ایران"چگونه سازمانی و با چه ایدئلوژی تا بحال  در خدمت عدالت بوده است را توضیح روشن  نمیدهد، بنظر من  مدافع حاکمیت سرمایه داری آنهم وابسته بوده است، ازعدالت صحبت بمیان میآورد، کدام عدالت، اگر منظورعدالت اجتماعی است، چطو ر"جبهه  ملی  ایران"میخواست این عدالت  اجتماعی را  زیر پوشش  اسلام  ارتجاعیبرای اکثریت زحمتکشان وکارگران توسطعناصر مرتجعیمانندخمینی کسب کند، هرخانه نیاز به نگهداری و تعمیرات دارد و گرنه میپوسد و می ریزد، شما مدافع  و مسئول افکاردکتر  مصدق نبودید به اندیشه های او از همان سالهای بعد از کودتا عمل نکردید و هر کس که تند روی کرد و گفت این خانه را باید تعمیر و پاک کرد را کنار زدید، و به او تهمت زدید.

از شرایط بحرانی صحبت میکند و برای اجرایی کردن سه طرح خود از احزاب دعوت مینماید، کدام احزاب، تاریخ چهل وچهار ساله گذشته نشان داد که احزاب شناخته شده در ایران بخش زیادی از آنها در کنار" جبهه ملی" در خدمت جمهوری اسلامی بوده اند  و سالها  در انتخاباتهای دروغین تحت  نام  انتصابات در آنها  شرکت  کرده اند  و به رژیم تروریستی اسلامی  مهر تایید  زدند، ملی مذهبیها، احزاب وابسته چپ، و غیره  که  دیگر در میان  مردم اعتباری ندارند.

من به هیچوجه برای "جبهه ملی ایران" و راه حلهای پر طمطراق آنها که همگی تو خالی و غیر واقعی بودهو هست اعتبار و رسالتی قائل نیستم،و معتقدم طبقه زحمتکش که اکثریت جامغه را تشکیل داده است باضمام زنان مبارزو جوانان پر شور و مترقی ،دانشجویان و دانش آموزان که امروز در خیابانها علیه کل سیستم در حال مبارزه اند و در فقر وفلاکت ، بیکاریغوطه ورند، اما دارای آگاهی و ازذهنی مترقی بر خوردارند،و دریک فرصت مناسب با سازمان و تشکیلات مترقی خود وارد صحنه انتخابات آزاد و درفاز تشکیل یک مجلس شورای ملی موقت جمهوری ایران را تشکیل خواهند داد، امروز نشان داده اند که با مناسبات تولید سرمایه داری عقب مانده در تضاد منافع قرار دارند و در مسیر هدایت کل جامعه با قبول مسئولیت در حرکتند.

 شما هنوز نتوانسته اید در درون جبهه ملی اتحاد و همبستگی ایجاد کنید ، چندین سازمان تحت نام جبهه  ملی در خارج از کشور اظهار هویت میکنند شما بهتر است بجای دعوت از نمایندگان احزاب مختلف اول جبهه ملی ها را زیر یک سقف اگردمکرات هستید جمع کنید، بعد ادعای رهبری وبرگزاری کنگره با نمایندگان اقشار مختلف  جامعه  کنید.

از حکومت و کردارش صحبت به میان میآورید  که پس از چهل و  چهار سال کارنامه ی قبولی در دست  ندارد، و خواستار این هستید که ، باید قدرت را بمردم و ملت ایران واگذار کند، اولا این حکومت نه اینکه  کارنامه  قبولی ندارد بلکه دریائی از خون و جنایت طی دوران 44 ساله گذشته بین حاکمیت اسلامی و مردمان ایران  ایجاد  کرده است و مردمدر صدد سرنگون کردن کلیت آن هستند و قدرت را خود مردم درخیابانها خواهند گرفت و احتیاجی  به بر گزاری کنگره شما ندارند ، زیرا شما هم کارنامه قبولی ندارید بلکه در درس سیاست تجدید  شده اید و  باید دوباره امتحان پس بدهید.

تجدیدی سران"جبهه ملی ایران" که یک خیانت بمردم ایران بود توسط مزدوری بنام دکتر سنجابی درپاریس اتفاق افتاد، زمانیکه رهبری مرتجع "جبهه ملی ایران"در پاریس با خمینی دست نشانده سرمایه داری جهانیبیعت کرد این خیانت در تاریخ ثبت شد و هم زمان دکتر بختیار با خیانتش به آرمانهای مصدق دست شاه  نماینده سرمایه داری جهانی را بوسید،اگر این سیاستها خیانت نبوده پس چه بودندو حالا افراد معلولحالی مانند مهمنشو برادران قائم مقام درخارج از کشور اشگ تمساح میریزند واین خیانت را انکار میکنند با تهمت و افترا زدن، با خوش خدمتی به عوامل سرمایه در ایران و خارج از کشور نوکری خود را نسبت به بختیار و غیره ثابت کنند.

بهتر است که در کنار سوسیال دمکراتها بمانید و تجربه کسب کنید و کنگره در برابر مجلس ملی بر گزار نکنید،

خود محوری  و فردگرائی ر ا کنار بگذارید و بسمت و سوی هم فکری  و رایزنی آ گاهانه  با مردم باشید،  از  انقلاب مردم و خواستهایشان پشتیبانی کنیم،و در خدمت رسیدن به اهداف مردم قرار بگیریم و دامن به اعتصابات عمومی زده و  در سرنگون کردن  رژیم در کنار مردم  قرار بگیریم، و به سیاست های  تفرقه  افکنانه ی جمهوری  اسلامی و دستگاههای امنیتی آنها در میان اپوزیسیون آگاهانه رفتار کنیم، کشورهای سرمایه داری جهان خواهان ایرانی آ باد ، آزاد  و حکومتی دمکرات و آزادیخواه و عدالت محور نیستند و سیاستهائی با دخالتهای منفی علیه منافع مردم ایران و بنفع منافع کشورهای خود میکنند، مشکل عمده ما ایرانیان  تا بحال بعد از سرنگونی  جمهوری اسلامی بود، زیرا نتوانستیم برای آینده برنامه مشترک  تدارک  ببینیم و این مهم امروز بعهده نسل جوان حاضر در خیابان  گذاشته شده است، "جبهه ملی" بجای ارائه سه گام به جمهوری اسلامی و دعوت از نمایندگان سازمانهای مختلف و اقشار و طبقات ناهمگون بیاید و دامن به گسترش مجلس ملی بزند و تبلیغ کند تا خود مردم این مجلس را برپا کنند بعد از سرنگونی، دامن زدن به شعار همه با هم به  فاجعه 57  تبدیل خواهد شد، هدف ما باید مشخص باشد که چه میخواهیم و چه نمیخواهیم:

ما باید از حکومت دینی گذر کنیم،طرفدار آزادی،دمکراسی و عدالت  اجتماعی باشیم ، وظیفه اصلی ما  در سرعت بخشیدن به سرنگونی توسط مردمان ایران در کوتاه مدت ، سعادت ملت ایران در گرو بر قراری عدالت اجتماعی و اقتصادی همه شهروندان است، ما چمهوری خواهیم و باید درمواضع خود قاطع و از امروز  مرز بندی  روشن  با سلطنت موروثی و سرمایه داری جهانی  داشته باشیم  تا فردا دچار ضعف سهیم  شدن در قدرت نشویم، لائسیته محور برنامه ما بشود، احترام متقابل با همه کشور ها دردستور کارما قراربگیرد ، ارج گذاری به زنان ایران  در برابری کامل حقوق زن و مرد هدف ما چایگزین کردن  جمهوری اسلامی با جمهوری ایرا ن متکی بر عدالت  اجتماعی،  زیرا ایرا ن متعلق به همه ایرانی ها است وهمه باید دربرابر قانون حق وحقوق مساوی بدون حق ویژه و تبعیض،داشته باشند، تغییرات بنیادین در راه است  فردا چوابگو باید باشید که چه نوشته اید و چکار کرده اید ، مردم خیانتها را هیچگاه از هرجناحی باشد هر گز فراموش نخواهند کرد، اپوزیسیونی که مبارزه ی مردم علیه جمهوری اسلامی را با مبارزه علیه امپریالیسم و سرمایه داری جهانی پیوند نزند، دشمن آزادی و عدالت اجتماعی و  استقلال است، هر چند برای گول زدن مردم در نوشته هایش از این کلمات استفاده بکند ،طرفدار استثمار گران است.

20.11.2022

 

1*

 

http://ragin-kaman.met/سامانهدوران براندازی و اداره کشور در دوران گذار   "مجلس شورای ملی موقت" 10 اکتبر 2022  سرمقاله         فرهنگ قاسمی

https://rangin-kaman.net/%d8%b3%d8%a7%d9%85%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%88-%d8%a7%d8%af%d8%a7%d8%b1%d9%87-%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%af/

 

 

2*

http://ragin-kaman.net/سر

مقاله نشریه پیام جبهه ملی ایران شماره 217 مورخ 23 آبان

1401

 

https://rangin-kaman.net/%d8%b3%d8%b1%d9%85%d9%82%d8%a7%d9%84%d9%87-%d9%86%d8%b4%d8%b1%db%8c%d9%87-%d9%be%db%8c%d8%a7%d9%85-%d8%ac%d8%a8%d9%87%d9%87-%d9%85%d9%84%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1/

 

https://rangin-kaman.net/%d8%af%d9%88-%d9%be%db%8c%d8%b4%d9%86%d9%87%d8%a7%d8%af-%d8%af%d9%88%d9%84%d8%aa-%d9%85%d9%88%d9%82%d8%aa-%db%8c%d8%a7-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%84/

در ارتباط با این مطلب   امین بیات

 

 

 

پیوست یکم به پروژه تشکیل مجلس شورای ملی موقت جمهوری ایران

·         بیانیه های همسازی ملی

·         نوامبر 18, 2022

·          

 

 

 

https://rangin-kaman.net/%d9%be%db%8c%d9%88%d8%b3%d8%aa-%db%8c%da%a9%d9%85-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87-%d8%aa%d8%b4%da%a9%db%8c%d9%84-%d9%85%d8%ac%d9%84%d8%b3-%d8%b4%d9%88%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d9%85%d9%84%db%8c/
Gozareshgar
info@gozareshgar.com