18.11.22 21:50 Alter: 11 days

حسین اخوان توحیدی: مخالفت با ولایت فقیه!بخوانید :تجزیه طلبی!

Kategorie: Meldungen Links

 ماشین خانواده پیر فلک  را در ایذه برگبار بستید و کیان ده ساله را.کشتید..
هر کسی را می‌کشید می‌گویید" داعش" َ است.
فرمانده داعش خود خامنه ای است که گفت آتش به اختیار بزنید و بکشید. اینها تجزیه طلب هستند !
در سال ۱۳۶۵ دکتر سامی را در مطبش با چاقوی سلاخی به قتل رساندید! . دوران اصلاحات خاتمی،  قتل فجیع ، داریوش وپروانه فروهر ، محمد مختاری،  محمد حسین نقدی ،سعید سلطانپور   ابوذر ورداسبی ،  معصومه شادمانی ،  فاطمه مصباح چهارده ساله و هزاران شهید دیگر ، ...اینها که تجزیه طلب نبودند. زدن شیاف پتاسیم به زندانیان سياسی! و خلاصه  از هیچ جنایتی فرو گذار نکردید.

  حربه دیکتاتور

شاه میگفت :  اگر سقوط کند ایران،  ایرانستان می‌شود ! زن ومرد را می‌کشت ! وبالاخره دست نشاندگانش را تحویل خلخالی داد. و خودش فرار کرد .
ان زمان که  در اروپا بخاطر زبان و مذهب  همدیگر را میکشتند! گذشت!، 
در  جهان مدرن ، مرز  زبانها ومذاهب مختلف را برداشتنه اند و همه آزادند..
بیست وهفت کشور اروپایی، با بیست وهفت زبان. ومذهب ! کاتولیک ، پروتستان ،مسلمان ، و یا بدون مذهب..
.مبارزه  امروز مردم‌ ایران با  زبانها ومذاهب وعقاید گوناگون‌  ،  برای آزادی و زندگی  است .
..
هشیاری می‌خواهد،  دراین نبرد سرنوشت ساز حربه تجزیه طلبی را ازدست خامنه ای بگیریم.
. این روزها ایران ،غرق در خون آزادیخواهان است. َ
شغل پاسدارها کشتن مردم  است.!  اطلاعاتیها  ولباس شخصی هاو..،گمان‌ نبرید ، میکشید  وتمام می‌شود .
در هیچ نقطه ای از جهان به ادمکشان ، جایزه ادمکشی نمیدهند .دادگاه و زندان در انتظار همه ادمکشان خامنه ای است
.دوران " المامور معذور" گذشته!سرنوشتتان را به این آخوندها گره نزنید.  اینها برای فرار از مرگ حتمی شما را جلو می‌اندازند .
این گلهای پرپر شده مثل کیان ده ساله، نتیجه تیراندازی  پاسداران وبسیجیها و  لباس شخصی ها وآتش به اختیار هاست ،

.خانواده ای را برای همیشه داغدار کردید! برای قاتلان سبد گل نمی‌آورند
تا دیر نشده به مردم بپیوندید.

حسین اخوان توحیدی
پاریس
جمعه ۲۷ آبانماه  ۱۴۰۱
Gozareshgar
info@gozareshgar.com