16.11.22 23:40 Alter: 13 days

خیزش انقلابی کنونی در ایران به کدام سمت و سو میرود؟ - آذر کیمیا 

Kategorie: Nachricht

 

 

اکنون که جامعه را اعتراض و اعتصاب عمومی فرا گرفته است و نفس آن‌گام مهمی به جلو‌ میباشد، اما بدون اعتصاب کارگری و توقف چرخ تولید در مراکز مهم کارگری ، خطر به بیراه رفتن این خیرش همچنان یک مخاطره جدی  تلقی خواهد شد!

 انقلاب کارگری ماهیتا با انقلابات همگانی و ملیگرایانه و خلق گرایانه مردم فریب بسیار متفاوت میباشد، از مطالبات تا اهداف نهای در پس سرنگونی رژیم اسلامی   و استقرار نظام سیاسی مورد نظر جنبش کارگری و مردم زحمتکش  در یک مسیرقرار ندارند! ما به دنبال استقرار نظام سوسیالیستی و شورائی هستیم، و همه آنها با موج سواری کردن و فریب “ همه با هم” اعتراضات به دنبال یک نظام سرمایه داری در پوشش خلقی و ملی گرایانه و  ‌استبداد  دیگری هستند!


 ما امیدوار هستیم جنبش و طبقه کارگر و زحمتکش که اکثریت جامعه را تشکیل میدهند با قدرت به میدان بیایند و کار رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی را یکسره کنند، و اینبار اجازه ندهند مانند سال ۵۷ انقلا بش را از نو به شکست بکشانند،. این اعتراضات در کل یک جنبش انقلابی و ازادیخواهانه است اما این به تنهایی کافی نیست، پاره ای شعار و به ویژه تاثیر گزاری مخرب نیروهای راست در اپوزسیون و  همراهی میدیای فارسی زبان همه دولتها و لانسه کردنشان به نوعی دارد تاثیر منفی میگذرد  این واقعیت ها را باید دید و متحدانه آنرا خنثی کرد!


اکنون در ایران میان مردم مبارز  و رژیم یک جنگ برقرار است  با صدها جنایات و قتل از سوی جمهوری اسلامی.  توجه باید کرد که از این به بعد برداشتن حجاب ‌‌  پارچه از سرما به تنهای کافی نیست! دردی از کودک کار  کارگران زباله گردها بیکاران زندانیان و مال باختگان و غیره دوا نمی کند ، این شرایط  فقر ‌فلاکت و استبداد هم در دوره شاه و هم امروز  در دوره جمهوری اسلامی یک معضل همیشگی ما بوده و هست.  در هر حال این رژیم به غایت فاسد و جنایت کار نباید بر جامعه ایران حاکم باشد و ما میتوانیم به سر آنجام خوبی این جنبش را هدایت و‌کمک کنیم.


ما نه میبخشیم و نه فراموش می کنیم !مردم در خیابان با شعار دادن گلوله می خورند و شکنجه می شوند و کشته می شوند .این کابوس باید پایان پذیرد. بله ما تحت سرکوب هستیم اما تا این لحظه متحدانه و قدرتمندانه مبارزه می کنیم و مطمئنن پیروز خواهیم شد، اگر نکات مهمی که در شروع اشاره کردم با قدرت به میدان بیاید، در چنین حالتی‌خصلت انقلابی ان جنبش  بیشتر شده و پاره ای شعار عقب مانده و دست راستی بیش از پیش در جامعه ایزوله تر خواهد گردید.


 رژیم خوب می داند که ما فقط علیه یکی دونفر نیستیم ما علیه یک سیستم و مناسبات

حاکم سرمایه داری و مذهبی  و علیه ‌کل سیستم سرکوب هستیم. همچنان که گفتیم آینده ایران  بعداز جمهوری اسلامی باید استقرار یک حکومت شورایی را در چشم انداز داشته باشد و آنرا  ‌محقق کند، بدون این چشم انداز و آینده دلیلی منطقی  وجود ندارد تا برای چه خود را در مقابل  گلوله های آدمکشان جمهوری اسلامی قرار  داد؟. حزب سوسیالیست انقلابی ایران همواره خود را  در کنار زنان و مردان مبارز و داغ دیده  تعریف کرده  و در این مسیر به مبارز خود ادامه خواهد داد.


به سوی اتحاد و همبستگی در راه پیروزی  جنبش شورایی و سوسیالیستی و صف آزادیخواهان  و‌مبارزین  در سراسر ایران !


نه ملا نه شاهی ، حکو مت شورایی

بیست و سوم آبان ۱۴۰۱

.

              www.simroz.org/index
Gozareshgar
info@gozareshgar.com