16.11.22 21:39 Alter: 13 days

باز نشر شعر مرثیه برای محسن در سالگشت آبان خونین نود و هشت از حسن حسام

Kategorie: Nachricht

 

         برای محسن محمد پور ،کودک کار و نوجوانان جانباخته  

حسن حسام

ازروز مرگی ات

                       گل ِ من

                                        رها شده ای ؟!

هفده بهار ِ بی بار

بر شانه های خسته کشیدی

و بیش از این نکشیدی !؟

جانت به لب رسید وُ

                       رها شدی از خود؟

آواز روشنت اما

                 پیچان است ،

در آوازِدوزخیان ِله شده

درآوازِ مردمان ِ تهی دست

تاکودکان ِ کار،

                 بی کار شوند

ودرکلاس ِ درس بنشینند

تا ؛

رنگین کمان رویایت

آرزوی های  یخ زده را

                  گرما بخشد....

**

در اوج چهچه ِ بودی که ناگهان

گلوله سُربی

                  بادست دین پنا هان،

برسینه  ات نشست

و تو؛

    نرسُته ،

             پژمردی!

سهم تو،

         این چهارزمستان بود ؟

نه 

سهم تو این نبود

سهم تو این نبود

می دانم

         می دانم

                   می دانم

خون ِ تو پرچم ِ سرخ است

چون خون ِ بی شمار جوانان

بر شانه های کار گران و ستمکشان

بر دوش ِمردمان ،

 

                   فردا .

فردا که دور نیست !

بخواب محسن جان

بخواب

             فرزندم....

28/12/2020  پاریس

از دفتر شعر : سروده های خیابانی

نشر مهری لندن

                    
Gozareshgar
info@gozareshgar.com