15.11.22 21:00 Alter: 14 days

یادداشت روزانه( نمره بیست ودوم ) - امیرجواهری لنگرودی

Kategorie: Meldungen Links

 

amir_772@hotmail.com

درسالروز کشتار۲۴ آبان۹۸، درست۶۰ روزازجنبش سراسری انقلابی هردم فزاینده مردمان ایران ازشهری به شهری وازاستانی به استان دیگردرحال گسترش و گذار ومدام با شکل های نوینی باز تکثیر می شود.!

 آنچه دربین مردم و شبکه های مجازی جای افتاده وهمگانی شده، این استکه جنبش را سربازایستادن نیست! دراین مدت صدها تن کودک، نوجوان، جوان و بزرگسال با گلوله های ساچمه ای و جنگی و یا با ضربات باتوم نیروهای سرکوبگراعم از لباس شخصی ها- قوای ویژه سپاه و بسیج در اینجا و آنجا به قتل رسیده اندکه بیش از۵۰ تن ازآنان ازکودکان و نوجوانان زیر۱۷سال بوده اند. طی این مدت هزاران نفر نیز زخمی و بازداشت شده و هم اکنون زیرشدیدترین و ضد انسانی ترین شکنجه های جسمی و روحی قراردارند.

با گذشت دو ماه از پیشروی جنبش، مردم به جان آمده ، ثابت کرده اند که نهایت ددمنشی و جنایات سرکوبگران نتوانسته است خللی درعزم راسخشان برای رسیدن به خواست هایشان که نه گفتن به دیکتاتورحاکم است، ایجاد کند.

شعارعمومی"هریک نفرکشته شه/ هزارنفرپشتشه" امروزبه عزم راسخ یک واقعیت روشن درچشم انداز رویاررویی مبارزات مردم با رژیم خود را نشان داده است. حضورده ها هزارنفری مردم در مراسم چهلم های جانفشانان راه آزادی ،معتبرترین گواه براین ادعاست که مردم دیگر با سرکوب و کشتن و اعدام کردن توسط حکومت ،پا پس نمی نهند و دچارترس وعقب نشینی نمی شوند. می توان گفت : جنبش انقلابی مردم ایران برای آزادی به پیش می رود واکنون بیشترعرصه های جامعه ازجمله محلات شهرها،مجتمع های مسکونی شهرهای بزرگ، دانشگاهها،مدارس،کارخانه ها،شهرک های صنعتی،که باهمگامی بخش هایی ازبسته شدن بازارهمراه شده نشانه این ماندگاری مبارزه است . ازهمین روی با افزایش دستگیری ها، برخلاف اطاق های فکر نخود مغزان حاکمیت، زندان های ایران به سنگرآگاهی رسانی ومبارزه باحکومت پیشا تاریخی اسلامی تبدیل شده است.

سردادن شعارهای شبانه درمجتمع های تهران برزگ، می توان به نمونه بارزی که دردوشنبه شب تاریخ ۹آبان۱۴۰۱درمجتمع اکباتان رخ داد، توجه ویژه داشت.دراین شب یگان های ویژه سرکوب ضمن تیراندازی، پرتاب گازاشک‌آور، بمب صوتی، لیزر، شکستن شیشه‌ها و تخریب ورودیِ بلوک‌ها، و دستگیری این وآن ازمجتمع مسکونی، برای هراس افکنی،فردی که به احتمال زیاد فرماندۀ مهاجمان بودبا بلندگو وبیان رکیک‌ترین وکثیف‌ترین توهین‌ها وفحاشی‌ها به ساکنان مجتمع، که از داخل خانه‌های خود شعارمی‌دادند، ضمن تهاجم به مردم اینگونه گفت: «۴۰تا کشور به سوریه آمدند اما هیچ غلطی نتوانستند بکنند. گفتند ایران جلومان ایستاده است. برای مملکت خودمان جان‌مان و خون‌مان را هم میدهیم. به والله قسم اگر پاش برسه سرناموس و زن و بچه‌های خودمان راهم می‌بُریم، اما نمی‌گذاریم به این مملکت آسیبی برسد.» یگانه چیزی که می توان ازبیان این فرمانده ترسو و بزدل برداشت کرد، اینستکه؛ سخنان اش نه ازسربیان قدرت که ناشی از هراسی استکه خشم مردمان در  دل اینان افکنده اند . باید به این فرمانده نادان و فرمانده درمانده و سردمداران سرکوبگرش فهماند؛ که ایران سوریه نیست که مورد تجاوز قوای سرکوبگربیگانه قرار گرفته باشد .

چشم بازکن و به قولی بنگر که ز خشم خفته خلق ، ازگربه پلنگ سربرآورد!

فرمانده ابله؛ مردمان جامعه ما درجایِ جایِ کشور، با دست خالی، بی سلاح، بی‌دفاع ، که با سازماندهی ویژه ای که جهان از فهم آن عاجر مانده، چه رسد به شما مانده درگلِ مردابید ، وبی شک و شبهه چیزی ازعمر حکومت جهل و جنون تان باقی نمانده است.با یک نگاه فشرده و دقیق می توان دریافت که  خلاصه شدن تمام بوروکراسی حاکمیت اسلامی درماشین سرکوب برای کشتارمخالفان درخیابان ها ، ربودن شان ازخانه ها ومحیط های کارشان، مصداق بارز زبونی حکومتی است که برای حفظ خود چاره‌ای جزهراس‌افکنی ازطریق کشتارِو بازداشت های فله ای ندارد. این جنبش هر روز با ابتکارهای تازه و بدیع و بی بدیل به میدان می آید و پهنه میدان مبارزه را درمی نوردد وبه تسخیرخود درمی آورد. این پیشروی هردم فزاینده، هشیاری فزون تری را، ازجانب نیروها درآوردگاه مبارزه می طلبد؛ زیرا که   رژیم برای به انحراف کشاندن سمت درست مبارزه دراطاق فکرهای امنیتی خود با بکارگیری شگردهای سوخته وبی معنی دربرابر زایش انقلاب مردم ازکران تا به کران دست به ترفند های میزنند که روسیاهی را با زغال برابر می نهد. نمونه ای ازاین شگردهای زشت و پلید و پلشت، بکارگیری پرستوهای دست پرورده نیروهای امنیتی با لباس های جلف و آرایش زننده، بدون کمترین گزندی ازجانب چماقداران بسیج به آنان، روانه متروها و بازارچه ها و مجتمع های تجاری می نمایند، که  خوشبختانه با بی توجهی آگاهانه مردم مواجهه می شوند وتا به امروز نتوانستند ، فضای گرم آغوش مهریانی که دخترکان جامعه ما آفریدند را زیر سئوال ببرند ، زهی خیال باطل! ترفند دیگر، فرستادن گماشتگان حکومتی به بهانه گفتگو برای فریب دانشجویان و ایجاد انحراف و دو دستگی درمیان آنان، دراستمرارپیشروی مبارزات دانشجویان بارها وعده کرده اند: حاضرند صدای معترضین را بشنوند ومیكروفون دراختیارهرمخالفی بگذارند،این حرکت مزبوحانه وازسراستیصال نیزبا همبستگی و هماوایی و درایت دانشجویان نقش بر آب شد. روزهای گذشته درخبرها آمد که درآستانه برپایی نمازجمعه وحمایت سراسری مردم ایران ازمبارزات مردم بلوچ وجان باختن "خدا نورلجه ای"با گلوله دشمن،رژیم با بردن نیروهای لباس شخصی وسرکوبگرضد شورش وبسیجی رابا لباس بلوچی ومسلح به میان راهپیمایان به خیال خود می خواست که با تفرقه افکنی بین شیعه وسنی، از انسجام و همبستگی مردم بکاهد اما با هشیاری مردم بلوچ ،این توطئه شیادانه وسوخته، ره به جایی نبرد و مانند همیشه تیرش به سنگ خورد وناکام ماند. درپی آیند این طرح، رژیم دست به حیله گری مشابه ای در کردستان زد، آنهم با آوردن نیروهای امینتی ، با سازوکارلباس احزاب کردی درکردستان ظاهرشوند تا بهانه ای برای سرکوب مردم ستم دیده کرد داشته باشند. احزاب کرد یکی پس از دیگری سریع جنبیدند و اعلان داشتند: مردم آگاه باشید این اشخاص هیچ ارتباطی با احزاب و گروههای کردی ندارند بلکه خود ماموران امنینی سپاه - بسیج وجاش های کُرد اند که باپوشش لباس کردی درحال اجرای نقشه شیطانی خود می باشند. آخرین ترفند اینکه رژیم قصد دارد با مستقرکردن معمم های تقلبی وفرستادن آنها  درخیابان‌های خلوت بصورت انفرادی،و البته کمین کردن نیروهای سرکوبگردرجاهای مخصوصی ازاین خیابان‌ها و کوچه ها ،بچه های عمامه پران را به دام بیاندازد باید به هوش بود تا این ترفند به مانند دیگر ترفند های رژیم نابهنگام اسلامی، خنثی شده وره به جایی نبرد. ایدون باد!              سه شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۱ برابر با ۱۵ نوامبر ۲۰۲۲

karegari.com
Gozareshgar
info@gozareshgar.com