09.10.22 22:27 Alter: 236 days

ای انقلاب ... شعر تازه ای از حسن حسام

Kategorie: Nachricht

 

می آیی

لوند و آفتابی و جانبخش ؛

با شورِدختران ِخیابان                           

با مشت ِمنفجرازخشم ؟

ای انقلاب ...

              حسن حسام : شعر

 

پاورچین

           پاورچین

                    می آیی ؟

از کوچه های یخ زده

از دخمه های زندان  

تا شعله ی خیابان

                  و زخمزار ِمرگستان ؟

می آیی

لوند و آفتابی و جانبخش ؛

با شورِدختران ِخیابان

                          با مشت ِمنفجرازخشم ؟

می آیی

       با کف زدن ،

                   ترنم ،

گیسو فشان وُ

             رقصان

وعزم ِمشتعل ازآتش

                     در جشن روسری سوزان؟

با اعتصاب می آیی

در خشم ِپُر تلاطم ِمیدان

                              و پایکوبی ِطوفان ؟

می آیی

درسوت کارخانه های ظفرمند

با نان وُ کار وُ آزادی

                        حکومت شورایی ؟

می آیی؟

            چمان

                    چمان

                          رقصان

درگام های ِمردم ِدر بند

با خونچکان- درفش :

زن

     زندگی

              و آزادی ؟

آه...

ای شرار ِشیدایی

                    رویای ِخیره سر

ای یار ِبیقرار!

               در راهی؟

پاریس 8/10/2022

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com