03.06.20 22:43 Alter: 3 yrs

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین: خشم عمومی و سراسری علیه نژادپرستی در آمریکا و مبارزه برای دنیایی بهتر و انسانی‌تر!

Kategorie: Nachricht

 

 

روز ۲۵ مه جرج فلوید زیر فشار زانوی افسر پلیس آمریکائی شهر مینیاپولیس نژادپرست آمریکایی در حالی که میگفت نمیتوانم نفس بکشم،جان داد. با انتشار فیلم این قتل در رسانههای ارتباط جمعی بلافاصله خشم فروخفتهی وجدانهای بیدار در این کشور علیه نژادپرستی شعله ور شد و به اعتراضات سراسری خیابانی در بیش از ۱۴۰ شهر فراروئید. اعتراضاتی که در ادامهی خود به یک جنبش همگانی تبدیل شده اند. دولت ترامپ برای مقابله با اعتراضات مردم  در تعدادی از شهرها در ساعاتی از شب مقررات منع رفت و آمد برقرار کرده است و در تعدادی دیگر گارد ملی را مستقر نموده است. درست است که رفتار خشونت آمیز علیه سیاهپوستان در آمریکا و حتی قتل انان سابقه ای طولانی دارد، اما این واقعهی هولناک بر آتش نهفتهی نارضایتی های فروخفتهای دامن زدهاست که طی سالها انباشته شده اند و طی چهار سال گذشته در دوران  ریاست جمهوری دونالد ترامپ حالت انفجاری به خود گرفتهاند.

 

صفوف معترضان مملو از تمامی مردم امریکا و رنگین کمانی از انسانهایی است که بر علیه تبعیض، نژادپرستی و خشونت و نفرت پراکنی برخاسته اند. افسر پلیس نژادپرستی که دقایقی طولانی بر گردن جورج فلوید فشار میداد، با فشار افکار عمومی دستگیر شده و در بازداشت بهسر میبرد. اعتراضات در نقاط مختلف این کشور با ابتکارات متنوعی همراه بوده است. با گسترش جنبش اعتراضی، خشونت علیه معترضان نیز توسط دولت دست راستی کنونی افزایش یافته و اعتراضات مسالمتآمیز مردم در برخی نقاط به درگیری با پلیس کشیده شده است. استفاده از گلولههای پلاستیکی، اسپری فلفل، گاز اشکآور از جمله اقداماتی است که نیروهای پلیس و گارد ملی ترامپ مرتکب میشوند.

 

دولت ترامپ هم چنین، در تلاش است تظاهرات توده ای و سراسری در آمریکا را به گروههای سیاسی ضد فاشیست و حتی دخالت های همتایان خود در جمهوری اسلامی که ید طولائی در اقدامات سرموبگرانه علیه مردم کشور خود دارند، نسبت دهند. اما علیرغم  این گونه تلاشهااین، جملهی «نمیتوانم نفس بکشم» به سرعت به شعاری عمومی و سراسری در میان معترضان و افکار عمومی در آمریکا مبدل شدهاست. اما این شعار سالهاست در ایران تحت سلطهی جمهوری اسلامی نیز مدتهاست که طنین انداز است. مردم ایران نیز در شرایط سرکوب گسترده و تحمیق مزمن حاکمیت مذهبی امکان تنفس آزاد ندارند.

 

گفتمان نژادپرستی در آمریکا سیستماتیک و روزمره است و پیشینه ای تاریخی دارد. اعتراضات اخیر و قیام گسنرده در واقع هشداری است به تمامی کسانی که به برتری نژادی اعتقاد دارند و درسی است که آموزه هایش می تواند تاثیراتی به مراتب فراتر از خود جامعهی آمریکا داشتهباشد.

 

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین خود را در کنار همهی کسانی میداند که برای دنیایی بهتر و عادلانه و با حقوق برابر برای همهی انسانها صرفنظر از رنگ پوست و جنسیت آنان مبارزه می کنند. ما بر این باور هستیم که بشریت امروز نیازمند دنیایی فارغ از برتری نژادی، عاری از استثمار و بیداد و ظلم است.

 

کانون پشتیبانی از مبارزات مردم ایران در وین

۱۴ خرداد ۱۳۹۹ - ۳ ژوين ۲۰۲۰

 

http://www.kanon-wien.at

 

contact@kanon-wien.at

 

منتشر شد:

میهن تی وی

آگاهی نیوز

اشتراک وورد پرس

کانون دمکراتیک پناهندگان

سایت سازمان راه کارگر

آزادی بیان

سایت لجور

بالاترین

گزارشگران
Gozareshgar
info@gozareshgar.com