08.02.20 23:03 Alter: 3 yrs

مراد عظیمی: تعبير ما و جمهوری اسلامی داعش

Kategorie: Nachricht

 

 

جمهوری اسلامی با دارزدن و تيرباران سلطه شوم اش را برجامعه ايران تحميل کرد. و درهراس از گسترش محتمل  خيزش قيامگونه آبان ماه 1398 نزيک به 2000 مبارز را کشت، حداقل به همان تعداد زخمی شدند و چندين هزار نفرديگردستگير. تک تيراندازهای رژيم داعش از پشت بام ها جوانان دلير در خيابان ها را هدف قرار دادند و در ماه شهرمبارزانیکه به داخل نيزارها عقب نشينی می کردند از پشت گلوله زدند. رژيم هراسان و وحشت زده شبکه تلفن دستی و اينترنت را قطع کرد.اعلام نکردن آمار کشته ها و بازداشتی ها از جانب رژيم، گواهی است بر ابعداد سرکوب خونبارخيزش آبان ماه. ولی سرکوب خونين خيزش آبان ماه پيروزی قاطع رژيم جمهوری اسلامی داعش و شکست نهائی مردم نبود. چرا که در خيزش آبان ماه جزئی از توان و قدرت عظيم مردم به خيابان ها آمدند، بويژه کارگران توليدی-خدماتی چرخ توليد را متوقف نکردند.بخون کشيدن خيزش آبان ماه نه پايان جنگ مردم سرنگون طلب با رژيم داعش، بلکه، آنچه رخ داد به مثابه برخورد ديده ورهای نيروئی با قوای خصم بود.

با فرورفتن رژيم ديکتاتوری شاه در باتلاق بحران سرمايه داری ، گرايش مذهبی تعبير جديدی از دولت را به عنوان بديل رژيم ديکتاتوری شاه تبليغ کرد. گرايش مذهبی وجودفساد،فقر،نابرابری، نبود آزادی، بی بندوباری، تنزل اخلاقی، زندان و شکنجه، ضديت با اسلام، وابستگی به امپرياليست ها، بويژه امپرياليسم آمريکا راعلل نارضايتی مردم از ديکتاتوری شاه تعريف کرد. تعبير گرايش مذهبی ادعا کرد برعکس رژيم ديکتاتوری شاه اسلام برای مردم ايران آزادی و رفاه می آورد. مردم تعبير گرايش مذهبی را باورکردند، تا اينکه بعداز نزديک به 40 سال تجربه دريافتند تعبير اسلام آزادی و رفاه می آورد، فريب و دروغ بوده است. مردم متوجه شدند بدجوری سرشان کلاه رفته؛ اختلاف دهان گشاده طبقاتی، فقر، بيکاری، زن ستيزی، عدم تامين شغلی، دستمزدهای زيرخط فقر، تن فروشی، حاشيه نشينی،مشکل مسکن، دوا و درمان، تخريب محيط زيست، کودکان خيابانی، بيکاری، مشکل بازنشستگی، اختناق، سرکوب، زندان و شکنجه، نمايش بی شرمانه اعترافات زير شکنجه تلويوزيونی، دزدی، ارتشاء، تلقين ارتجاعی ترين خرافات، پديده گورخوابی، آمار شصت درصد زير خط فقرمردم و غيره هديه تعبيراسلام به مردم ايران بوده است. رژيم ديکتاتوری شاه سرنگون شد و رژيم ديکتاتوری، يا خلافت، با علم مذهب شيعه به جايش نشست. در کاخ های رژيم ديکتاتوری شاه، حاکمان رژيم داعش سکونت کردند. مردم دريافتند تفاوتی بين حکومت از بالای ديکتاتوری شاه سابق، با حکومت از بالای  ديکتاتوری ولايت فقيه علی خامنه ای  وجود ندارد. مردم درخيزش ديماه 1396، با شعاراصلاح طلب اصول گرا ديگر تمام ماجرا، فرياد زدند ما کليت رژيم را نمی خواهيم، ولی، در همان حال نگفتند چه گزينشی را بجای جمهوری اسلامی داعش خواهانند. سپس، در خيرش قيام فام آبان ماه 1398 جوانان برای سرنگونی رژيم خيزبرداشتند. بازگزينشی عليه رژيم سرندادند. متاسفانه، معلوم شد موضوع بديل رژيم رابه فردای سرنگونی سپرده اند. خيزش ديماه 1396و با فاصله کوتاه دو سال خيزش يورشگر دلير و نترس آبان ماه 1398 به رژيم نشان داد که مردم فراتر از شعار نمی خواهيم به پای سرنگونی رفته اند. پشت رژيم بديوار خورده و رد صلاحيت 100  نفر از نامزدهای نمايندگان اصلاح طلب مجلس برای انتخابات اسفندماه گواه بريک دست کردن صفوف وبه گونه ای شرائط اضطراری در درون حاکميت برقرارشده است.

پيش از ارائه تعبير جانشين رژيم جمهوری اسلامی داعش ضروری است نيم نگاهی به دول سرمايه داری جهان بياندازيم. در سال 2016 دانلد ترامپ فاشيست« ضد زن، misogynist، ضد خارجی، نژاد پرست سفيد پوستان، ضد دگرباشان،طرفدار فرقه مذهبی راست افراطی مسيحی اونجليستس، Evangelists » و بيماردروغگوئی وارد کاخ سفيد آمريکا شد، عجيب نبود بعد از دهه ها «نژادپرستان سفيد،White supremacists » در  شهر«شارلوتويل، Charlottesville » از ايالت ويرجينيا برای اولين بار در سال 2017 ازلانه هايشان بيرون خزيده و اقدام به همايش کردند و يک نفر از تظاهرکنندگان ضد نژاد پرستی را کشتند. دانلد ترامپ از محکوم کردن نژادپرستان سفيد امتناع کرد. درآمريکا سه نفر کلان سرمايه دار معادل نصف جمعيت،يا 167 ميليون نفر ازقشر پائين کارگران آمريکا ثروت دارند. کارگر آمريکائی 450 دلار پول نقد برای هزينه  تامين نيازاوليه زندگی نظيرتعمير اتومبيل اش ندارد، به سخن ديگر بسياری از کارگران آمريکا برای دريافت دستمزد يا حقوق ماهانه روزشماری می کنند. ميليون ها کارگر آمريکائی با قرارداد «صفر ساعت ،Gig industry،کارمی کنند..هرسال نيم ميليون شهروند آمريکا بخاطر پرداخت هزينه بيمه بهداشت خصوصی ورشکست شده و هر سال سی پنج هزار نفربه دليل مشکل بيمه درمانی ازبيماری های علاج پذير  می ميرند. بيش نود هزارنفر شبها درخيابان ها می خوابند. دموکراسی غرب مدعی بود مطبوعات و رسانه های جمعی رکن چهارم اداره جامعه و ضامن وپاسدار قانون اساسی ودموکراسی است. در آمريکا چند ميلياردر تقريبا کل رسانه های جمعی را دراختياردارند و هرروزدروغ تحويل مردم داده و به ترور شخصيت، تحريف، سانسور، لجن پراکنی مخالفان سيستم مشغولند.رسانه های سرمايه داری جهان هم صدا از سيستم دفاع کرده، تو گوئی يک مرکزهدايت تمام رسانه های جمعی جهان را رهبری می کند. احزاب فاشيست و راست افراطی از کشورهای اسکانديناوی تا جنوب اروپا و از آسيا تا آمريکای لاتين با کارت فريبکارانه ضد خارجی احزاب سنتی راست ميانه ليبرالی را چالش می کنند و متقابلن همين احزاب راست ميانه به فاشيست  ها ميدان داده اند. در فرانسه مهد دموکراسی و بانی شعار «آزادی،برابری،برادری»   پليس ضد شورش مستقيمن به يک چشم تظاهرکنندگان جليقه زردها شليک کرده و يک چشم حدود 200 نفر از جليقه زرد را کورکردند.ويکتور اوربان نخست وزير فاشيست مجارستان کارگران را مجبور کرد هرسال 500 ساعت مجانن کارکنند.  در پهنه جهان سرمايه داری قرارداد های «کار صفرساعت يا gig industry» قارچ وار افزايش می يابند وتامين اشتغال منظم هرچه بيشتر رويای ديروز.   

برای فرارازماليات و عدم تمايل به سرمايه گذاری بيش از 26 تريليون دلار در مکان های امن،Safe haven، نگهداری شده اند، چرا که امکان توليد ارزش اضافی يا سود برای اين کوه سرمايه ها وجود ندارد وغيره.

 

برگرديم به سراغ ايران

پيشتر گفتيم که تعبيراسلام رفاه  وآزادی می آورد دروغ از آب درآمد، و همه جا دولت های سرمايه داری چه به اصطلاح سکولار و يا مذهبی در خدمت فربه کردن يک اقليت نازل وتحميل شرائط ناامن اجتماعی برای طبقات کارگر،اکثريت غالب جوامع سرمايه داری. خيزش های  ديماه 1396 و آبان 1398تعبيری عليه رژيم ديکتاتوری داعش اعلام نکردند، ولی اين چنين نيست که اپوزيسيون رنگارنگ سرمايه داری تعبير عليه رژيم ديکتاتوری اسلامی ندارند. نه تنها اکنون، بلکه خيلی پيشتر اوپوزيسيون های رنگارنگ سرمايه داری گفته و می گويند ما با آوردن دموکراسی برای مردم ايران آزادی و رفاه می آوريم؛ اين ها به همان اندازه خمينی که با آمدن از تبعيد در سخنرانی اش به دروغ گفت ما آب و برق را مجانی می کنيم، اپوريسيون رنگارنگ سرمايه داری سالوسانه دروغ می گويند.امروز، در کاخ های شاه   ديکتاتور حاکمان عمامه دار و نعلين زندگی می کنند و در لیموزين های چندين ميلياردی همين گنده آخوند ها و بورژاوزی برخاسته در رژيم با ته ريش و پيراهن برند آخوندی سوار می شوند. اپوزيسيون های سرمايه داری رژيم ديکتاتوری جمهوی اسلامی داعش قصد دارند با کارت قلابی دموکراسی مردم ايران را گول زده وبجای آخوند ها و بورژاوازی با ته ريش و پيراهن مدل آخوندی، بورژوازی شسته رفته با کراوات، پاپيون، پوشت و بدون ريش و يا ريش شيک مدل روزهاليودی در همان کاخ ها قدم رنجه کنند و سوارليموزين های چندين ميلياردی شوند. و سهم کارگران فقر، بيکاری، اشتغال نيمه وقت، قرار دادهای صفرساعت يا سفيد امضا، ساعات طولانی کار، مشکل دوا و درمان،  مسکن وبازنشستگی، حاشيه نشينی، استمرارپدرسالاری، ستم به زنان و استثمار دوگانه فکری- يدی و بدن زنان وغيره گردد. وقتی در قلب سرمايه داری دموکراسی قيچی شده، اپوزيسيون های سرمايه داری شارلاتان دروغ می گويند برای مردم ايران دموکراسی ونان می آورند.

 

تعبيرمردم و کارگران

برای رهائی از رژيم ددمنش جمهوری اسلامی داعش و کسب رفاه و آزادی، تعبير مردم و کارگران ايران درمقابل تعابير تشکيل اين دولت و آن دولت بالای سرمردم همان است که اسماعيل بخشی و کارگران هفت تپه در شعار «نان کار آزادی اداره شورائی» را فرياد زدند. توجه کنيم  بين مفهوم اداره شورائی جامعه، به سخن ديگر«اداره جامعه با شرکت مستقيم مردم يا سامان يافتن خطی اداره جامعه » با شعار دولت شورائی تفاوت ماهوی وجود دارد. دولت شورائی نيزدستگاهی بالای سرمردم و سلسله مراتبی است و  شکست تجربه گذشته برای مردم و کارگران ايران عبرت انگيز است . نگذاريم تا برآمد محتمل فرايند سرنگونی جمهوری اسلامی داعش تعبير «نان کار آزادی اداره شورائی»، يا «اداره جامعه با شرکت مستقيم مردم»اسماعيل بخشی و کارگران هفت تپه فراموش گردد.

 

مراد عظيمی

 

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com