10.12.19 21:25 Alter: 3 yrs

از سری گفتگوهای گزارشگران با فعالین شورای مستقل همبستگی با جنبش های اجتماعی در ایران– اینبار با شروین رها ـ فعال جنبش کارگری

Kategorie: Nachricht

 

  

در روزهای اخیر با خبر اعلام موجودیت شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران روبرو بوده ایم. تشکل و مجموعه ای دیگر به عرصه پشتیبانی از جنبش های اجتماعی در ایران, حضور خود را اعلام کرده است. چنانچه برآیند مباحثات در تشکل ها و سازمانها و احزاب اپوزیسیون سرنگونی طلب بیشتر بسوی تجزیه و اتمیزه شدن حرکت کرده است و پروسه در جهت پراکندگی را پیموده است اما اتفاقا این تجمع مسیری دگرگونه در پیش داشته است. تجمعی از منفردین سیاسی که شاید دهه ها با خصلت فردی شناخته شده و پراکنده بوده اند و امروز در جامه یک تشکل و تجمع تعریف شده ظاهر شده اند.این مجموعه همانطور که از متن بیانیه پیداست خود را با خواستها و مطالبات کارگران و بویژه کارگران هفت تپه و فولاد و هپکو و آذرآب, معلمان و دانشجویان و زنان و ...  تعریف کرده است. دفاع از خواست شوراهای مستقل و خودگردانی برجستگی ویژه ای در این بیانیه دارد. گزارشگران ضمن آرزوی موفقیت برای تجمع و برای روشنایی بخشیدن به زوایایی دیگر از این اعلام موجودیت با فعالین آن گفتگو میکند.

گزارشگران:

با درود به شما و سپاس از اینکه به دعوت ما پاسخ مثبت دادید

شروین رها:

با سپاس از شما وپی گیری تان که  این امکان را فراهم کردید .

گزارشگران:

چگونه این ایده و ابتکار کلید خورد که میتوان این مجموعه که اغلب جداشدگان تشکلهای سیاسی هستند٬متشکل کرد و چه معادلاتی را بررسی کردید که فعالین منفرد سیاسی اجتماعی و هنری هم میتوانند تجمع خود را بوجود آورند.

شروین رها :

زمینه های چنین ایده ای دروحله اول از شرایط عینی در ایران و ضرورت پاسخگویی به انعکاس و حمایت از آن ناشی شده است.  بدون شک در سطح روابط سیاسی جمع ها و افرادی  نیزبا هم شور و تبادل نظر کرده اند که می بایست به چنین ضرورتی درخارج از کشور پاسخ داد . این موارد دست بدست هم داد تا شرایط برای جلسه ای همگانی فراهم شود .

گزارشگران :

چه مدت تدارک دیدید؟ و آیا تردید هایی هم داشتید که دهها نظر و عقیده رنگارنگ را نمیتوان بسادگی حول اشتراکات شان شکل جمعی بخشید؟

 

شروین رها :

حدودا شش ماهی تحقق عملی چنین تشکلی طول کشید وطی آن چند جلسه تشکیل شد و نوشته های زیادی رد و بدل شد. من شخصن خبرتمایل عمومی یا جمعی  دست زدن به  چنین کار متشکلی را از طریق شما گرفتم و بسیار خشنود شدم . البته در رابطه با شکل بخشیدن به تشکلی فرا گرایشی که در آن آرا و نظرات مختلف بتوانند با هم کار مشترکی انجام دهند کار ساده ای نیست ولی شدنی است . من در کنار رفقایی دیگر که اکنون بیش از دوازده سال از تلاش مشترکمان در نهادهای همبستگی با جنبش کارگری می گذرد این تجربه را از سر گذراندیم و مفید واقع شد. یعنی اتحاد عملی پایدار با حضور افراد دارای سلیقه های متفاوت  و فراگرایشی ولی شکل گرفته بر بستر معینی از ضرورت عینی که می تواند در صورت سازماندهی دموکراتیک و شورایی نهادینه شود. البته تجربه ما ناشی از شرایط عینی جنبش کارگری و تلاش برای ایجاد تشکل های کارگری بود. تشکل حاضر در شرایط دیگری قرار است بر بستر همین ضرورت عینی ناشی از جنبش های اجتماعی وخیزش های اجتماعی آنچه را که سازمانهای سیاسی ناتوان از آن شدند عملی سازد. بر ما روشن است که شورای همبستگی نمی تواند جمع عددی تشکلی به تشکل های دیگر در خارج از کشور باشد بلکه فراتر از آن تاثیرگذاری بر نیروی عظیم ایرانیان در خارج از کشور برای تقویت جنبش اجتماعی مستقل درتحقق نظامی شورایی باشد.

گزارشگران:

چه تمایزی میان این پروژه و سایر تلاشهای پیشین در خارج از کشور می بینید؟و این جمع کدام طیفهای سیاسی و اجتماعی از ایرانیان را دربر میگیرد؟

شروین رها:

ویژه گی این تشکل جمع شدن افرادی است که قرار است تلاش ها و توانایی های فردی اشان در ظرف مشترکی باشد که به صورت شورایی و تبادل نظر و بر اساس رای برابر افراد درآن به پیش رود. در عین حال ضرورت چنین فعالیت مشترکی همچنان که در بالاتر اشاره شد پاسخ به شرایط عینی یعنی وجود جنبش های اجتماعی در ایران و حمایت ازآن در خارج از کشوراست. ترکیب این جمع از افرادی است که در سازمانهایی سیاسی عضویت ندارند و یا سازمانها نتوانسته اندبه ظرف فعالیت آنها تبدیل شوند.

گزارشگران:

اتحادهایی بویژه کارگری و چپ در خارج از کشور صورت گرفت اما مطابق انتظار افکار عمومی سیاسی پیرامون خود شکوفا و فراگیر نشدند.و در شکل بدبینانه اش میتوان گفت که جز تعداد انگشت شمار شکست خورده اند. چرا آنها نتوانستند و قرار است شما بتوانید؟

شروین رها:

این تشکل که تازه با بیانیه ای اعلام موجودیت کرده ، می بایست در سطح خارج از کشور بتواند به تشکلی فراگیراجتماعی تبدیل شود تا بتواند انعکاسی از جنبش های اجتماعی داخل ایران باشد . جنبش های داخل ایران که فعالین خودش را دارد مشخصن شامل چهاربخش هستند که که با توجه به روند شرایط عینی میتوانند حول نان کار آزادی و اداره شورایی متحد شوند. جنبش کارگری که شامل کارگران ، معلمان ، پرستاران و بازنشستگان است . جنبش زنان ، جنبش دانشجویی و جنبش رفع ستم ملی که همگی در تامین رفاه و معیشت همگانی و آزادی بی قید و شرط در جامعه ذی نفع هستند وسرمایه داری با هر شکلش چه توتالیتر اسلامی و چه سلطنتی و یا هرمدل دیگر که نظام سرمایه داری را محافظت می کند درتقابل کامل با منافع آنها هستند. این تشکل پایه اولش رابر تامین نیازهای جنبش های اجتماعی نامبرده قرار داده وروابط درونی اش را قرار است بر پایه رای برابر افراد وشور و مشورت قرار دهد که می بایست درجریان کار محک بخورد تا بتواند به اتحاد عمل پایداری مبدل شود ودر فعالیت خود سنت هایی شورایی را نهادینه کند. اما در رابطه با اتحاد های تاکنونی در خارج از کشور و فعالیت هایی که با وجود نزدیکی سازمانها و احزاب در قالب بیانیه و یا اطلاعیه مشترک ،نه تنها نتوانسته به ظرف فراگیری اجتماعی در خارج از کشور تبدیل شود بلکه بمرور با ریزش افراد از آنها همراه بوده است . بی شک اتحاد عمل سازمانها و احزاب امرمثبتی است ولی در جواب به این سوال که آیا اتحاد آنها  تا حد توانسته است نیازهای جنبش های اجتماعی ایران را در خارج از کشور تامین کنند منتفی است . اتحاد این چپ همچنان که تا کنون نشان داده است شکننده و ناپایدار است . مبنایش نه اتحاد عمل جنبشی  که در درون جامعه جاری است بلکه براتحاد عمل سازمانی و برنامه ای و ایده های مشترک گره خورده است . با دوامترین این اتحاد شش سازمانی است که با خیزش دیماه طی بیانیه ای کنفرانس آلترناتیو را اعلام کردند و از آن زمان تاکنون فعالیت شان از دادن اطلاعیه مشترک فراتر نرفته است وبه جز اعضای سازمانی خود نیرویی را سازمان نداده اند و در همین خیزش آبانماه 98 بوضوح دیدیم .این ها زیر پوست شیر رفته اند که گویا چون جنبش های اجتماعی در ایران آلترناتیو ندارند می توانند با دادن بیانیه ای آن را هدایت کنند . در ایران چپی شکل گرفته است که سوخت و ساز و ماتریالش و فعالینش در همانجاست و رابطه ورفت و برگشتش در خارج با جریانی اجتماعی از جنس خودش خواهد بود. سازمانها و احزاب سیاسی در خارج از کشور در عمل نشان داده اند که از این جنس نیستند.

گزارشگران:

تا جائی که مطلع هستیم این تجمع در بسیاری از کشورها بنوعی نماینده و سخنگو دارد و قطعا مایه مسرت است. آیا این پراکندگی فعالیت شما را با دشواری روبرو نخواهد کرد؟ یا انرا مولفه ای مثبت ارزیابی می کنید؟

شروین رها:

این مجموعه تازه شکل گرفته و چنانچه بتواند تنظیمات درونی و فعالیت هایش را با توجه به اصل توافق شده در بیانیه به پیش ببرد قطعن در جریان عمل می تواند ومی بایست موثرترین راهها را برای فراگیر شدن آن بکار برد.

گزارشگران:

بیانیه ای صادر کرده اید و در انتهای آن نیز فراخوانی دیده میشود تا افرادی که تمایل دارند به صفوف شما بپیوندند. مخاطب این بیانیه و آن فراخوان کیست؟

شروین رها :

مخاطب فعالینی هستند که با توجه به نیازهای جنبش اجتماعی ایران و الترناتیو جنبش کارگری یعنی نان کار آزادی ـ اداره شورایی بتوانند فعالیت هاو توانایی های فردی شان را در اتحاد عمل جنبشی و اجتماعی بخدمت گیرند.

گزارشگران :

درآینده نزدیک کدام برنامه ها را در پیش دارید؟ بعبارت دیگر گامهای بعدی شما چه خواهد بود؟

شروین رها :

این تشکل طی شش ماه گذشته توانسته ابتدابه بیانیه ای دست یابد که با تمام کاستی های آن درک حاکم بر آن بر مبنای کار مشترک در تقویت اتحاد عمل جنبشی است و این نقطه قوت آن است . در چنین مسیری می بایست گام های بعدی را درتنظیم روابط و فعالیت ها ی مشترک برداشت وقطعن به اجلاس های حضوری در آینده نزدیک نیاز دارد.

گزارشگران:

درباره ارتباطات درونی تان بیشتر توضیح دهید. تا جاییکه همه مطلعند منفردین سیاسی جدا شده از سازمانها و احزاب سانترالیزم باصطلاح دمکراتیک را نفی میکنندو آنرا عاملی بازدارنده برای رشد وشکوفایی آن نهاد میدانند. آیا این نکته مهم درمباحثات شما جایگاهی داشته است . آیا در عمل هم میتوانید از هرمی شدن ساختار درونی تان پیش گیرید؟ چگونه؟

شروین رها :

در بالاتر اشاره شد که این جمع تازه توانسته است در گام اول به بیانیه ای مشترک دراتکا به حمایت از جنبش های اجتماعی در ایران دست یابد وفعالیت و بحث و بررسی در هدف مشترک و نحوه تنظیمات درونی اش در گامهای بعدی می بایست دقیق شود.

گزارشگران:

آیا جنبش کارگری در داخل و با اینهمه صدماتی که از سوی حکومتیان چه با خصوصی سازی و چه با چماق و زندان و بیکارسازی علیه فعالین شان به آنها وارد شده است باز هم قد علم خواهد کرد؟ حداقل در کوتاه مدت؟

شروین رها :

جنبش مستقل کارگری از اویل دهه هشتاد در ایران در مقابل سیاست های نئولیبرالی رژیم اسلامی منجمله خصوصی سازی و بیکار سازی و ارزان سازی نیروی کار و ... به مبارزه علنی روی آورد و در حد توانش دست به ایجاد تشکل های مستقل خود زد. این جنبش مطالبات و فعالین خودش را دارد وهیج گونه زندانی و شکنجه وفشار رژیم نتوانسته آن را مرعوب کند. این جنبش فراز و نشیب داشته وتوانسته آلترناتیو خود را در جامعه مطرح کند. با خیزش های دیماه 96 و 98 که فرودستان جامعه به جنگ رژیم اسلامی رفت ،حتی بخش های مختلف بورژوازی را به اجتناب ناپذیری سقوط رژیم قانع کرد ودر چنین شرایطی ترس و واهمه آنها از وجود جنبش کارگری وقدرت متشکل طبقه کارگر خواهد بود.

گزارشگران:

آیا پیامی به خوانندگان این سطور دارید؟

شروین رها:

بله با اجازه هر چند ممکن است این فسمت کمی طولانی شود ولی در عین حال به فعالیت ما در تشکل جدید" شورای همبستگی با جنبش های اجتماعی در ایران" نیز مرتبط خواهد بود. خیزش فرودستان  در دیماه 96 با شعارکلیدی " اصلاح طلب اصول گرا دیگه تمومی ماجرا" گفتمان انقلاب را جایگزین گفتمان اصلاحات کردو در آبان ماه 98 با ابعادی عظیم تر در خیابانها به جنگ رژیم اسلامی رفت . جنگی نابرابر که در آن رژیم اسلامی از تمام امکاناتش بهره گرفت ، شبکه اینترنت را قطع کرد وبا انواع دستجات نظامی اش به مقابله با فرودستان رفت . صدهها نفر جان باختند و بالای هزار نفر مجروح و بالای ده هزار نفر دستگیر شدند . این خیزش حتی به بخش های مختلف سرمایه داری و دولت های کاپیتالیستی قبولاند که اکثریت جامعه ، عزم را جزم کرده که رژیم اسلامی را سرنگون کند و درعراق و لبنان هم می بینیم که یک پای اعتراضات و ایستاده گی در مقابل رژیم اسلامی ایران است. در شرایطی که رژیم اسلامی طی بیش ازچهل سال جنایت و کشتاروفقر و فلاکت بر اکثریت جامعه کماکان نتوانست به رژیم سیاسی بخش های مختلف بورژوازی در ایران تبدیل شود ،اکنون بیش از همیشه ناتوان و شکننده است . کروبی و اعتماد ملی و اشک تمساح سایت کلمه و موسوی برای جانباختگان خیزش آبان 98 وحتی رفراندم مخملباف و شرکا برای نجات رژیم هیچ کاربردی ندارد . رضا پهلوی و آلترناتیوهای امپریالیستی ،مشابه ساختن خمینی و جهموری اسلامی در سال پنجاه و هفت ،که از امکانات عظیمی برخوردارند، با بیانیه و افراشتن پرچم ایران و لیدر وملت ساختن درمقابل آلترناتیو اکثریت جامعه  خطر ساز خواهند بود. وجه مشترک تمام آنها ترساندن و بازداشتن جامعه از انقلاب تحت عنوان خشونت است . تمام بخش های مختلف و رژیم دراین امر متحدانه در مقابل جنبش انقلابی و اداره نظام شورایی خواهند ایستاد. در هماهنگی با تشکل های مستقل کارگران و معلمان و بازنشستگان و زنان و دانشجویان، ما در خارج از کشورمی بایست مطالبات نان کار و آزادی و اداره شورایی را به صورت پرچمی واحد و ابعاد توده ای تبدیل کنیم . سوسیالیست ها با هر درک و نظری که برای جامعه آینده خواهند داشت می بایست دراین حرکت اجتماعی متحدا شرکت کنند و در عمل بهترین راه حل تامین نیازهای اساسی جامعه را در پیش بگیرند و آنگاه نظراتشان می تواند در خدمت به آن قرار گیرد. امیدوارم شورای مستقل همبستگی با جنبش های اجتماعی در ایران در چنین روندی قرار گیرد.

گزارشگران :

با آرزوی موفقیت و سپاس از شما که در این گفتگوی نوشتاری شرکت کردید

گزارشگران

www.gozareshgar.com

10.12.2019

 

منتشر شد

 

اشتراک وورد پرس

عصر آنارشیسم

گزارشگران

بالاترین

توئیتر گزارشگران
Gozareshgar
info@gozareshgar.com