06.12.19 15:49 Alter: 3 yrs

گفتگو های گزارشگران با فعالین شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران – اینبار با محسن رضوانی فعال کارگری

Kategorie: Nachricht

 

در روزهای اخیر با خبر اعلام موجودیت شورای مستقل همبستگی با جنبشهای اجتماعی در ایران روبرو بوده ایم. تشکل و مجموعه ای دیگر به عرصه پشتیبانی از جنبش های اجتماعی در ایران, حضور خود را اعلام کرده است. چنانچه برآیند مباحثات در تشکل ها و سازمانها و احزاب اپوزیسیون سرنگونی طلب بیشتر بسوی تجزیه و اتمیزه شدن حرکت کرده است و پروسه در جهت پراکندگی را پیموده است اما اتفاقا این تجمع مسیری دگرگونه در پیش داشته است. تجمعی از منفردین سیاسی که شاید دهه ها با خصلت فردی شناخته شده و پراکنده بوده اند و امروز در جامه یک تشکل و تجمع تعریف شده ظاهر شده اند.این مجموعه همانطور که از متن بیانیه پیداست خود را با خواستها و مطالبات کارگران و بویژه کارگران هفت تپه و فولاد و هپکو و آذرآب, معلمان و دانشجویان و زنان و ...  تعریف کرده است. دفاع از خواست شوراهای مستقل و خودگردانی برجستگی ویژه ای در این بیانیه دارد. گزارشگران ضمن آرزوی موفقیت برای تجمع و برای روشنایی بخشیدن به زوایایی دیگر از این اعلام موجودیت با فعالین آن گفتگو میکند.

گزارشگران:

با درود به شما و سپاس از اینکه به دعوت ما پاسخ مثبت دادید

 محسن رضوانی

درود به خوانندگان گزارشگران  که مرا هم برای پاسخ گفتن به پرسش ها در نظر گرفته اند.

گزارشگران:

چگونه این ایده و ابتکار کلید خورد که میتوان این مجموعه که اغلب جداشدگان تشکلهای سیاسی هستند٬متشکل کرد و چه معادلاتی را بررسی کردید که فعالین منفرد سیاسی اجتماعی و هنری هم میتوانند تجمع خود را بوجود آورند.

 محسن رضوانی 

نظریه اتحاد و یکی شدن چیز تازه ای نیست، همیشه بوده حتی در کتاب های درسی ابتدایی . کارگران  سرودی در سراسر جهان دارند که در هنگامی که جمع می شوند می خوانند : "یکی شدن نیرو آور است" یا یکدست صدا ندارد در زبان فارسی. من از نو جوانی چاره  رنجبران وحدت وتشکیلات است را از شاعر همشهریم  ابوالقاسم لاهوتی فرا گرفتم وسال هاست  برای تحقق آن تلاش می کنم. اوضاع واحوال جامعه بویژه دوران اوج گیری مبارزات کارگری نقش مهمی در گسترش فعالیت های جمعی دارد. البته این امر در کشوری مثل ایران که دیکتاتوری مطلقه بر قرار است نمی تواند به آسانی صورت گیرد. در دوران شاه به درستی  یک سبک کار دوگانه ای را بکار گرفتیم. در داخل بخاطر سرکوب رو به سازماندهی مخفی در میان کارخانه ها و محلات داشتیم اما در خارج بخاطر نبود قدرت ساواک با استفاده از شرایط دمکراسی پارلمانی در کشور های غربی توانستیم یک سازمان وسیع توده ای سراسری را  در مبارزه علیه دیکتاتوری وامپریالیست های پشتیبان رژیم شاهنشاهی برای مدت طولانی بوجود آوریم وادامه دهیم. بنابراین ما درنقد اوضاع موجود در خارج کشور است که دست به چنین کاری زده ایم. اما چرا  امروز این جمع می تواند در امر یکی شدن گامی مهم بردارد ؟ این جمع طی چندین جلسات طولانی که در آن نمایندگان گرایش های سیاسی مختلفی جمعبندی ها و نظرات خود را بیان داشتند ،بدین نتیجه رسید که احزاب و سازمان های موجود چپ باتمام تلاش هایی که برای وحدت به اشکال مختلف کرده اند نتوانسته اند حتی تا سطح یک سازمان دمکراتیک توده ای مانند گذشته دوران کنفدراسیون جهانی پیش روند.کلیه این فعالیت ها نتیجه ای نداده است . با حرکت از همین واقعیت چند دهه جمع تاکید کرد تجربه ناکام گذشته را تکرار کردن خطاست.سه نکته را بررسی کرد و به نتیجه رسید:

 اول اوضاع  جنبش کارگری و بطور کلی توده های عظیم مردم خوب است و هر روز دامنه شان گستر ده می شود. ما شاهد خیزش دیماه در بیش از 140 شهر بودیم که چگونه از یک جرقه حریق برخاست و یک پارچگی روز بروز قوام یافت و شعار ها از  خواست های مطالباتی و محلی به شعار عمومی و سراسری تبدیل شد.

 دومین عامل درایت وشعورو یا آگاهی جمع است که  خودش را با درد همگانی توده های دیماه 96 و اکثریت عظیم مردم هم هویت می داند و برای رسیدن به اهداف و خواست های آنها ، قادر شده است گرایش نوینی را  بر اساس خطمشی عمومی سیاسی یا بدیل  مردمی برای تغییر بنیادی جامعه ارائه دهد . این مشی آشکارا اعلام می کند  به خدمت  اکثریت عظیم توده  مردم کمر بسته  برای سرنگونی رژیم سرمایه داری حاکم  بدور از دخالت هر گونه امپریالیستی و برای رسیدن آنها به اهدافشان تلاش می کند.این وحدت تنها وحدت عمل تاکتیکی نیست مثل وحدت های تاکنونی میان احزاب سیاسی شرکت کنندگان برای هژمونی خط خود در جمع کار نمی کنند بلکه برای نظرات جمعی و برنامه های یکی شده جمع صادقانه کار می کنند. به معنی مشخصی خود جمع تدریجن با یک گرایش سیاسی مستقلی در عمل تبدیل می شود.

 با حرکت ازجنبش های عملی کارخانه،خیابان، ودانشگاه از یکسو و  باور به نقش تاریخ ساز توده ها ست که جمع ما  در بیانیه اولیه خود تاکید دارد گرایشی مستقل،دمکراتیک است که رهایی مردمی را با اتکا به نیروی خود وبدوراز هرگونه توهم نسبت به اقشاری از حکومت و امپریالیستها  خواهان است. این دوعامل پیوند خورده یعنی شرایط عینی جنبش کارگری و فرودستان از یکسو و آگاهی جمعی مبتکرانه فرموله شده در بیانیه منبع قدرت وتوانای آن است. این دو پایی است که جمع را استوار کرده و با تاکیدش روی اداره شورایی زمینه را برای یک دمکراسی از پائین و شکوفائی ابتکارات هر فرد فراهم می سازد.

سومین نکته  رو به  جمعیت بزرگ خارج کشور دارد که ذخیره وپشت جبهه برای جنبش داخل است. کار اساسی این جمع گسترش همبستگی و تعاون،رفاقت ودوستی بین بیش از هشت میلیون مهاجر است که از امکانات زیادی در خارج برخوردارند.

گزارشگران:

چه مدت تدارک دیدید؟ و آیا تردید هایی هم داشتید که دهها نظر و عقیده رنگارنگ را نمیتوان بسادگی حول اشتراکات شان شکل جمعی بخشید؟

 محسن رضوانی

شک وتردید در جامعه سرما یه داری ناشی از تسلط ائد یو لوژی طبقه حاکم درانسان ها نهادینه شده است. در نیجه درهرگامی که حتی انسان آگاه  برای تغییرمی خواهد بردارد  با اما واگرها روبرو می شود .  ماهم در این جمع موج به موج وسنگر به سنگر جلو رفتیم و بر مشکلات و تفاوت ها طی مشورت وتبادل نظر و جستجوی نکات مشترک ، فایق آمدیم.

جمعی که امروز باهم هستیم  از نقد اندیشه های کهنه واشتباهات گذشته ،  به روند جدال همیشگی ایده ها در میان خود باور دارد. مهمتر اینکه  خود را بر پایه ی مشی توده ای شورایی سازمان داده است. در خدمت اکثریت عظیم مردم و برای رسیدن به هدف های آنها همراهشان در حرکت است. نباید با فرمول های قدیمی آنرا محک زد. طرحی است رو به آینده. در عمل شرکت دارد ،دائمن به آموزش خود در پرتو تجارب جدید می افزاید و قدم به قدم  به جمعبندی کار خود می پردازد .

گزارشگران:

چه تمایزی میان این پروژه و سایر تلاشهای پیشین در خارج از کشور می بینید؟و این جمع کدام طیفهای سیاسی و اجتماعی از ایرانیان را دربر میگیرد؟

 محسن رضوانی

تفاوت اساسی در این است که افرادی که به داخل آن آمدند  بعنوان گرایشی با شناسنامه و سابقه آن نیامدند  بلکه آمادند تا مشترکن به یک گرایش مشترک از طریق تبادل نظر با احترام به واقعیات وبدون پیش قضاوت های  سکتاریستی برسند. چنانچه به بیانیه اولیه آن نگاه کنیم بسیار خود ساخته است واز الگو برداری ها ی متادول مبراست. خیلی آب کشیده واتو کشیده نیست. در وحدت های قبلی رهبران احزاب و سازمانه گرد هم جمع می شدند وهر کدام به مرکزیت نظرات خود باور داشتند .درست بدین علت هیچگاه با موفقیت روبرو نمی شدند. هر تشکیلاتی گلیم خود را از آب بیرون می کشید.

گزارشگران:

اتحادهایی بویژه کارگری و چپ در خارج از کشور صورت گرفت اما مطابق انتظار افکار عمومی سیاسی پیرامون خود شکوفا و فراگیر نشدند.و در شکل بدبینانه اش میتوان گفت که جز تعداد انگشت شمار شکست خورده اند. چرا آنها نتوانستند و قرار است شما بتوانید؟

 محسن رضوانی

 در پاسخ 1 سه نکته قوت جمع را اشاره کردم اینجا باید اضافه کنم ،  جمع درست برای این موفق می شود که با  نفی دیالکتیکی گرایش های سکتی خود برای ایجاد تشکیلات یکی شده ای کار می کنند . پیروزی وموفقیت جمع در گرو بکار برد سبک کار درست در اداره خویش دارد.

 در اینجا هم سه سبک کار را که منبع قدرت آنست در پیش گرفته است:

 اول =  پیشبرد کارها از طریق اداره شورایی

دوم  = نوسازی دائمی خود با بکاربرد شیوه انتقاد وانتقاد از خود

سوم = توجه به خواست جنبش کارگران وزحتکشان و خواست های آنها

گزارشگران:

تا جائی که مطلع هستیم این تجمع در بسیاری از کشورها بنوعی نماینده و سخنگو دارد و قطعا مایه مسرت است. آیا این پراکندگی فعالیت شما را با دشواری روبرو نخواهد کرد؟ یا انرا مولفه ای مثبت ارزیابی می کنید؟

 محسن رضوانی

ایران ما کشوریست پهناور از ملیت های مختلف با سنن وفرهنگ های کهن وماندگار و امروز با هشت میلیون ایرانی برون مرزی به شکرانه ی فروماندگی رژیم جمهوری اسلامی دامنه این پهناوری جهانی شده است. هر تشکیلاتی باید این واقعیت تاریخی وجامعه شناسانه را در نظر بگیرد  و هرچه بیشتر به این خصوصیات توجه کند شانس موفقیتش بیشتر است.جمع ما به این امر تا اندازهای آگاه است و بنظر من این وضع منبع نیروست چون می تواند در سراسر دنیا اقدام به جلب افکار عمومی مردم مترقی را کند.رژیم جمهوری اسلامی شریان زندگی اش به سرمایه داری جهانی وابسته است در اینمورد ضربه پذیر است.

گزارشگران:

بیانیه ای صادر کرده اید و در انتهای آن نیز فراخوانی دیده میشود تا افرادی که

تمایل دارند به صفوف شما بپیوندند. مخاطب این بیانیه و آن فراخوان کیست؟

 محسن رضوانی

جمع ما برای دنیای بهتری تلاش می کند وافرادش زیبایی زندگی را  در خدمت به همنوع و نجات بشریت از این  سیر بردگی وبر بریت قرار داده اند. سرمایه داری و امپریالیسم را که مرحله گندیدگی آنست در تقابل با این هدف بشریت مترقی می داند.

آنهایی که  به چنان مقامی از آگاهی رسیده اند مخاطبان خوب ودلسوز جمع ما هستند .

 

منتشر شد

سایت لجور

اتحاد کارگری

ایران تریبون

عصر آنارشیسم

سایت گزارشگران
Gozareshgar
info@gozareshgar.com