08.10.18 00:52 Alter: 4 yrs

بهروز سورن: آنچه در جریان است! - نیمه شب نوشته ها – 84

Kategorie: Meldungen Links

 

امروز شانزدهمین  روز اعتصاب سراسری رانندگان کامیون ها و ترانزیت است. این اعتصابات و اعتراضات در اکثر شهرها و بنادر ایران در جریان است و میرود تا ارتباطات و مکانیسم ارتباطی رژیم حاکم را فلج کند. سران جمهوری اسلامی همانند گذشته با شیوه تهدید و ارعاب و نشان دادن سرنیزه و چوبه دار با خواست ها و مطالبات این طیف گسترده زحمتکش روبرو میشوند. بسیاری بازداشت و به کنج سیاهچالهای مخوف رژیم گسیل شدند و انواع مجازات از جمله تعلیق موقت پروانه و مجوز فعالیت و حتی  مجازات اعدام نیز بعنوان راه مقابله با نیازهای کامیونداران در نظر گرفته شده است.
در همین زمینه و بموازات این اقدامات سرکوبگرانه مسئولان رژیم تلاش کردند که با فرستادن کامیون های سپاه و ارتش به عرصه حمل و نقل, بخشا اعتصاب شکنی کنند

حال آنکه بخش های وسیعی از مردم کشورمان همراه با تشکل های مستقل خود با این اعتراضات سراسری همدردی نموده و پشتیبانی خود را از کامیونداران زحمتکش کشورمان ابراز داشته اند.
با این وجود از امواج این اعتصاب پایدار سراسری نه تنها کاسته نشد که بر دامنه آن افزوده شد. بر طبق گزارشات این اعتصابات در سیصد شهر کشورمان هم اکنون در جریان است و تا کنون نزدیک به سیصد نفر بازداشت شده اند. اما پیگیری وتداوم این اعتراضات موج حمایت های بین المللی را نیز برانگیخت و اخبار آن در رسانه های بین المللی بشکل گسترده ای انعکاس یافت.
در داخل کشور نیز بسیاری از تشکل ها و نهادهای کارگری در پشتیبانی از این اعتصابات اطلاعیه هایی صادر کرده اند و روش های سرکوبگرانه با مطالبات بر حق رانندگان و کامیونداران را محکوم دانسته اند. رانندگان کامیون و ترانزیت که از فساد گسترده در حوزه کاری شان به ستوه آمده اند خواسته های خود را برخا در این زمینه ها مطرح کرده اند:
افزایش هفتاد درصدی نرخ کرایه
افزایش حقوق بازنشستگی و سختی کار
کاهش قیمت لاستیک و لوازم یدکی
حق پرداختی بیمه رانندگان
حذف دلالان و واسطه ها از پایانه ها و باربری ها
نظارت بر برخوردهای غلط و سلیقه ای ماموران راهنمای و رانندگی و مجازات ماموران و افسران رشوه گیر
 و...
بعبارت دیگر رانندگان و کامیونداران با طرح این مطالبات, خواستار برخورداری از حداقل امکانات زندگی انسانی و مقابله با فساد حکومتی هستند. فسادی که در تار و پود این نظام ریشه دوانده و مبارزه با آن تنها میتواند با حذف نهایی این دمل چرکین از آسمان سیاست کشورمان باشد. ناگفته پیداست که با تورم و گرانی جهشی اخیر سردمداران حکومت اسلامی عاجز از پاسخگویی به این خواستهای برحق در اندیشه سرکوبی وسیع و ایجاد فضایی پلیسی اطلاعاتی خواهند بود و هم از اینرو میبایستی با تمامی امکانات ضمن رسانه ای کردن اخبار و گزارشات این اعتصابات و جذب حمایت تشکل های مستقل کارگری, معلمان و دانشجویان, بازنشستگان و پرستاران و پشتیبانی های بین المللی, به حمایت از آن پرداخت.
امروزه مبارزه با فساد گسترده و گرانی بعنوان مطالبه ای عمومی مطرح و همبستگی سراسری با مبارزات رانندگان کامیون ها میتواند برای جنبش عمومی جاری در کشورمان گامی به پیش در بر داشته باشد.
بهروز سورن
08. 10. 2018
Gozareshgar
info@gozareshgar.com