09.03.18 00:42 Alter: 4 yrs

از گفتگوهای گزارشگران بمناسبت 8 مارس روز جهانی زن - با مینو همتی روزنامه نگار و فعال جنبش زنان

Kategorie: Nachricht

 

مسلما تحت حاکمیت ارتجاع اسلامی صرف زن بودن شما را به شهروند درجه دو تبدیل میکند و بطور اتوماتیک از مزایای شهروند درجه یک بودن محروم میکند. از اینرو فارغ از موقعیت و جایگاه طبقاتی، شما ملزم بمبارزه با نابرابری خواهید شد. هرچند در طیف دانشجوئی و روشنفکری با شرکت وسیعترزنان در عرصه علم، دانش و اندیشه توازن قوا علیه مردسالاری و بنفع برابری طلبی تغییر کرده و ما شاهد حضور مردان آزادیخواه و برابری طلب در سنگرهای جنبش رهائی زن هستیم. لیکن زنان طبقات محروم کماکان با تبعیض در خانه و جامعه هردو دسته پنجه نرم میکنند

*****

گزارشگران:

1 - چه تعریف مشخصی از روز جهانی زن دارید؟

مینو همتی: مهمترین مشخصه روزجهانی زن از نقطه آغازش توسط تشکل زنان سوسیالیست این است که در تداوم جنبش زنان کارگر نساجی های نیویورک ارتقاء سطح معیشت و کار زنان زحمتکش و همچنین مبارزه برای حق رای و سایر حقوق اجتماعی  کلیه زنان و پایان دادن به موقعیت فرودست و شهروند درجه دو بودن در سر لوحه جنبشی جهانی قرار گرفت. از نظر من جا انداختن سنت ماکزیمالیست جنبش هشت مارس که بستراصلی جنبش رهائی زن در ایران اسلامزده و علیه حکومت زن ستیزش و فرهنگ مردسالاری بوده و هست، افق روشنی را برای نسلهای امروز و فردا ترسیم میکند.

 

گزارشگران:

2.شما جنبش زنان را چگونه تعریف می کنید و فکر می کنید چه اقشار و طیف هایی از جامعه کشور ما را شامل میشود؟

مینو همتی: مسلما تحت حاکمیت ارتجاع اسلامی صرف زن بودن شما را به شهروند درجه دو تبدیل میکند و بطور اتوماتیک از مزایای شهروند درجه یک بودن محروم میکند. از اینرو فارغ از موقعیت و جایگاه طبقاتی، شما ملزم بمبارزه با نابرابری خواهید شد. هرچند در طیف دانشجوئی و روشنفکری با شرکت وسیعترزنان در عرصه علم، دانش و اندیشه توازن قوا علیه مردسالاری و بنفع برابری طلبی تغییر کرده و ما شاهد حضور مردان آزادیخواه و برابری طلب در سنگرهای جنبش رهائی زن هستیم. لیکن زنان طبقات محروم کماکان با تبعیض در خانه و جامعه هردو دسته پنجه نرم میکنند. زنان کارگر و زحمتکش با اینکه در صف مقدم مبارزه برای زندگی بهتر، آزادی و برابری قرار دارند کماکان برای مشارکت در سوخت و ساز رهبری مبارزه طبقاتی خود با موانع فرهنگی مردسالارانه روبرو میشوند که امیدوارم با درهم آمیختن  و پشتیبانی بخش روشنفکری جنبش رهائی زن  بتوان بر این کمبود فائق آمد.

 

گزارشگران:

3. آیا زنان با رفع ستم جنسیتی خواهند توانست به برابری کامل دست یابند؟

مینو همتی: مسلما تا جامعه طبقاتی است و استثمار انسان از انسان پایه سوخت و ساز آن جامعه است، صحبت از برابری کامل هم نمیتواند مطرح باشد. لیکن رفع ستم جنسی وختم نابرابری جنسیتی گامیست در متحد کردن صفوف طبقات استثمار شده و نیروئی قابل اتکا برای پایان دادن به نظامهای استثمارگر که پاسدار بردگی مزدی و جنسی هستند. آنگاه برپائی جامعه ای انسانی فارغ از هرگونه نابرابری و تبعیض میسر است.

 

گزارشگران:

4. منشاء ستم طبقاتی زنان را چگونه توضیح میدهید و چه تفاوتی بین ستم جنسی و طبقاتی است؟

مینوهمتی: در این فرصت کوتاه مجال پرداختن به تاریخچه ستم بر زن از بدو پیدایش جامعه طبقاتی نیست. لیکن در قرن معاصر و با چیره شدن نظام سرمایداری و استقرار بردگی مزدگی و چیره شدن نظام سرمایداری بر جوامع ماقبل خود. ستم طبقاتی برزن متضمن سودآوری بیشتری برای نظام سرمایه داری است. از کار بی دستمزد و مزایای خانگی که وظیفه آماده بکار کردن نیروی کار امروز و پرورش کودکان برای فرستادن به بازار کار بردگی مزدی فرداست بعهده زنان گذارده شده. و هرگاه چرخه تولیدشان نیازمند نیروی کار زن در کارخانه و مدارس است با حقوق بسیار کمتر از مردان آنان را بکار میگمارند.

از نظرمن ستم جنسی با اینکه قدمت تاریخی دارد، لیکن در نظام سرمایداری منفعت اقتصادی متمایز دارد و قابل ذکر است که علاوه بر اینها در نظامهای سرمایداری اسلامی مانند ایران زن تبدیل به برده جنسی رسمی و قانونی نیز شده است.

 

 

گزارشگران:

5. آیا جنبش زنان به عنوان یک جنبش اجتماعی خواهد توانست به نابرابری زنان در جامعه خاتمه بدهد؟

مینو همتی: جنبشهای اجتماعی در طول حیاتشان دو کار عمده انجام میدهند. اول اینکه هر روزه فعالین بیشتری را به صف مبارزه برای اهداف مشترک جذب میکنند و در کوره مبارزه آبدیده میکنند و باعث گسترش و استحکام و تداوم جنبش میشوند. دوم اینکه نظامهای حاکم را به عقب نشینی وادار میکنند و سنگرهای تازه ای را بدست میآورند. کسب حق رای زنان و سپس کسب حق رای و برابری حقوق شهروندی سیاهپوستان در آمریکا که ماحصل جنبش های اجتماعی بود نمونه های خوبی را نشان میدهد.

مسلما تا برچیدن نظامهای استثمارگر، جنبش زنان صرفا میتواند سنگرهای بیشتری بدست آورد و شرایط زندگی اجتماعی و اقتصادی زنان را بهبود بخشد و در مسیر دستیابی آزادی و برابری کامل با جنبشهای دیگر از قبیل کارگران و روشنفکران همگام باشد.

گزارشگران:

6. وضعیت زنان کارگر را تحت تاثیر بحرانهای اخیر چه در سطح جهانی و چه ایران دستخوش چه تغییراتی شده است؟

مینو همتی: زنان طبقات زحمتکش بار اصلی عواقب مصیبت بار عملکرد و سیاستهای نظامهای حاکم را ، از عواقب جنگ و ویرانی، رکود اقتصادی، تورم و فقر وفلاکت بر دوش خود میکشند و در مبارزه برای تغییر این شرایط مصصم هستند و در سراسر جهان نشانداده اند که اگر شرایط مناسب باشد از تشکل پذیرترین اقشار اجتماعی هستند و خوب میدانند که چاره رنجبران وحدت و تشکیلات است و این وحدت حتما مردان آزادیخواه و برابری طلب را هم شامل میشود.

 

 

گزارشگران:

8. شما نظرتان درباره متشکل شدن زنان بطور عام و زنان کارگر  بطور خاص چیست؟

مینو همتی: تاریخ پیشرفتهای بشری در هر عرصه ای و بخصوص اجتماعی تاکید برکار جمعی و متشکل دارد. بطوری که تشکیل کانون و انجمن و نهاد جزئی از ملزومات زندگی اجتماعی شده است. هرچند حاکمان تفرقه میاندازند تا حکومتشان دوام یابد، لیکن جنبشهای اجتماعی همچون آبهای زیرزمینی از هر روزنه ای سربرمیآورند در مسیر بهم میپیوندند. شروع کار تشکل از محافل آشنایان در محل کار، درس و زندگیست.  زنان کارگر هم از این قائده مستثنی نیستند.

گزارشگران:

9. ما شاهد بودیم که در چند ماه گذشته خیزش مردمی در جریان بود که هنوز کماکان ادامه دارد زنان بطور وسیعی در این اعتراضات شرکت نموده اند شما این حرکتها را چگونه ارزیابی میکنید؟ تعدادی از دختران جوان حجاب خود را به عنوان اعتراض از سر برگرفتند و این حرکت مبارزه زنان و دختران خیابان انقلاب نام گرفته است شما نظرتان درباره این حرکت چیست ؟

مینوهمتی: بطور قطع زنان در صف مقدم مبارزه برای پایان دادن به شرایط جهنمی موجود حضور مشهود دارند. و اما در مورد ستم مضاعف حکومتی در حیات اجتماعی و دخالت در حریم خصوصی زنان باید بگویم، هر عملی یک عکس العملی دارد. عملکرد رژیم متحجر اسلامی نسبت به زنان بمانند فشار ابلهانه برای بزمین چسباندن یک شاه فنر عظیم الجثه میماند که دیگر جائی برای پائین تر رفتن ندارد و فرامیرسد وقت باز شدن و پرتاب ارتجاع اسلامی حاکم به ناکجاآباد تاریخ معاصر. قریب به چهل ساز خشم انباشت شده زنان با اینکه هر از چند سالی در مجامع گوناگون ظهور میکرد، اینبار  جنبش رهائی زن با ورود نسل جوان زنان به صحنه مصاف با رژیم زن ستیز از ابتکاراتی برخوردار شده است که رژیم از پس آن برنخواهد آمد و این حرکت شجاعانه و در عین حال متین بر بستر شرایط مناسبی که توازن قوای جدید مردم با حاکمیت بوجود آورده امکان رشد دارد و باید تمام قد از آن حمایت کرد. ما شاهد پیوستن هرچه بیشتر مردان آزادیخواه برابری طلب به این جنبش هستیم.

 

گزارشگران:

10. حدود یک دهه پیش سال 88  جنبشی توده ایی هم شکل گرفت. مبارزه زنان در این جنبش بسیار چشمگیر بود و تعدادی از زنان هم کشته، دستگیر و زندانی شدند شما تفاوت مبارزات زنان در سال 88 با مبارزه و خیزش مردمی که دیماه گذشته اتفاق افتاده را چگونه ارزیابی میکنید؟

مینوهمتی: سرکوب وحشیانه اعتراضات سال 88 که از شکاف صفبندی ارتجاع حاکم عبور کرده و بخیابان ریخته بود نشان داد زنان در هر فرصتی به بروز علنی و میدانی اعتراض خود به زن ستیزی مبادرت میورزند. با اینکه جنبش سبز سیدی نه میخواست و نه میتوانست مبارزه برابری طلبانه زنان را نمایندگی کند، درس مهمی را به بدنه جنبش زنان و بسیاری از فعالین داد تا به دست از امیدهای واهی خود به خوش صحبتیهای شرکای دیروز و امروز ارتجاع حاکم دست بردارند و به نیروی اجتماعی واقعی خود که همانا میلیونها زن تحت ستم و جان به لب رسیده است اتکا کنند. خیزش مردمی دیماه و شرکت گسترده زنان بیانگر دور تازه ای از مبارزه برای کسب آزادی و برابری است و جنبش رهائی زن نقش خود را در به پیروزی رساندن این امر مهم بخوبی میشناسد.

 

گزارشگران: چنانچه ناگفته ای باقی است بگوئید

 

 

مینو همتی: در پایان از خوانندگان شما دعوت میکنم به جنبش رهائی زن بپیوندند و در کنار دیگر مردان و زنان آزادیخواه و برابری طلب بر توان این جنبش بیافزایند. سپاس از فرصتی که بمن دادید تا نظراتم را با مخاطبین شما سهیم شوم.

 

ممنون از شما

گزارشگران

08.03.2018

www.gozareshgar.com

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com