14.01.18 10:12 Alter: 3 days

ویدئو - گزارش تلویزیون آلمان از فرار شاهرودی

Kategorie: Nachricht

 

هاشمی شاهرودی که طی یک دهه ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی را بر عهده داشت و مسئولین قتل چند هزار نفر را در پرونده خود داشت. پس از آکسیون های متعدد و شکایاتی چند ادامه مداوای خود از طریق دکتر نفیسی که از کارگزاران سران جمهوری اسلامی است,فرار را بر قرار ترجیح داد و بطور مخفیانه و در محافظت پلیس المان و محافظان خود از طریق فرودگاه هامبورگ به ایران بازگشت. حضور این فرد در شهر هانور المان بسرعت در میان محافل خبری پیچید و واکنش هایی چند در خود داشت.تعدادی از نشریات رسمی کشور آلمان او را قاتل بچه ها لقب دادند و برخی نیز قاضی مرگ. این واقعه نشان داد که سران جمهوری اسلامی علیرغم اینکه در داخل کشور بر سرنیزه تکیه داده اند اما عملکرد آنها از برابر چشمان ازادیخواهان در خارج از کشور پنهان نمانده است و فردای پیروزی مردم کشورمان سرشار از عدالتخواهی و محاکمه اینگونه افراد خواهد بود.

برای مشاهده فیلم ویدئویی فرار هاشمی شاهرودی اینجا را کلیک کنید

 

 

 

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com