11.01.18 22:07 Alter: 6 days

شبنامه, شعری از حسن حسام - از سری شعر های خیابانی

Kategorie: Nachricht

 

شبنامه

 (از سری شعر های خیابانی )

                        حسن حسام

تا خیابان ها ی شورشی

تهی شوداز فریاد ِ مردم ِ اعماق

کمین کرده ای

               با چکمه ها

                            و مسلسل ها !

ای آیت ِ خداوند !

یغماگری که سرخ گشته ترا رُخ

از خون ِ نو نهالان،

درهیچ جنگلی آیا

غوغای بی شماره ی مرغان

با تیر و دام و تبر

              خاموش می شود ؟!

 

بگریز !

ای دزد ِ با چراغ

بگریز

از مردمان خسته ی در بند

از مردمان ِ رقصان در میدان

بگریز !

خاموش می شوی

چو شب ِ تار،

              در سحر

بگریزاز قیامت ِ آتش!

آتشفشان خشم است این

گل داده در خیابان ها .

طغیان ِ بی قراری ها ،

وحاصل ِ شکفته ی بی داد است

کزانفجار ِ صاعقه وارش

                            می توفد

و پایکوبان ،

              می پیچد

                        رقصان

                               رقصان                              

درباغ ِ پُر طراوت ِ بیداری

و غنچه های هُشیاری

بر مدار ِ دلکش ِ آزادی

                          با شادی

برمدار ِ نان و آبادی

در کوچه و خیابان

در ایران

             یکشنبه هفده دی نود وشش

                           پاریس

                             

                                               
Gozareshgar
info@gozareshgar.com