08.01.18 22:52 Alter: 9 days

اعلاميۀ سازمان سوسياليست­های کارگری افغانستان در حمایت از حرکت­های اعتراضی مردم آزادي­خواه ایران

Kategorie: Nachricht

 

                         

بيش از يك هفته است كه کارگران، مردم آزادی خواه و زحمتکش که در اثر سی سال و اندی حاکمیت اسلامی سرمایه و فقر و فلاکت اقتصادی و ستم و ادبار سیاسی و اجتماعی جان شان به لب رسیده است به میدان آمده و این اعتراضات با مضمون سرنگونى كليتِ جمهورى اسلامى در سراسر ايران و در ابعاد مختلف همچنان ادامه دارد. رژیم فاشيستى اسلامى مانند گذشته برای بقا دست به ارعاب و سرکوب وحشیانه زده تا از گسترش و وسعت یافتن هرچه بیشتر "جنبش نان و آزادی" جلوگيرى نمايد. اما آنچه که روشن است بخش وسیعی از مردم زحمتکش و آزادی خواه دیگر حاضر نیستند به این وضعیت تمکین نموده و زنده گی شان را در فقر و نابرابری و اختناق و ستم سپری نمایند.  

اعتراضاتِ سراسرى کنونی كه برحق ريشه درنفرت وانزجار نهفته وانبارشدۀمردم طی سالیان متمادی دارداینبارکیفیتاً متفاوت و بیرون از سیطرۀ سیاسی جناح هایی از قدرت حاکمه و بورژوازی ایران وبرای خواست ها و مطالبات اقتصادی، رفاهی و آزادی است. اعتراضاتی که همۀ جناح های رژیم را نشانه گرفته است در كيفيت جديد و ابعاد وسيع پژواكي از ارادۀ مليون ها انسانِ برای خلاصى دايمى و نجات از هيولاى هار نظام اسلامی سرمايه در ایران است. 

اعتراضات برحق مردم ایران كه تا اكنون نيز باده­ها كشته وصدهازخمى ودستگيرى هزاران انسان آزاديخواه از جانب ديكتاتورى اسلامى سرمایه جواب گرفته است تبلور حقيقى حركت و جنبش انسانهایى است كه نان و آزادى ميخواهند، مردمی که از بدو به قدرت رسیدن رژیم دار و تعزیر اسلامی سرمایه برای رهایی و خلاصی تا همین امروز با رشادت و دلیری با آن جنگیده و بهای گزافی نیز پرداخته اند. در شرايط حساس كنونى واضح است كه رژيم جنايتکاراسلامى ايران ازهمۀ توان وگزینه های دراختیارداشته اشبراى سركوب اعتراضات مردم استفاده میبرد. رژیم اسلامی همین امروز برای تفرقه افگنی درمیان کارگران ومردم زحمتکش دست به فاشيستى ترين وسيلۀ اختلاف اندازى برده و مزدورانى را كه خود زیر پرچم "لشكر فاطميون" برای پیش برد سیاست های ارتجاعی اش در سوریه سازمان داده بود، و عمدتاً از پناهنده گان افغانستانی و شیعه مذهب هستند،  به عنوان ابزار سرکوب بسيج نموده و به جان مردم معترض انداخته است تا از يك جهت از ناآگاهى اين لشكر كثيف و مزدور در سركوب اعتراضات نفع برده و از جانب ديگر با تشهير چنين وسيلۀ سركوبی، در ضمن جلوگیری از سهم­گیری مهاجران افغان در جنبش های اعتراضی مردم، آتش مخاصمت مردم ايران را چه عليه كارگران مهاجر افغان در ايران وچه مردم افغانستان در مجموع شعله ور سازند. 

تاريخ و تجربۀ تمام خيزشهاى آزاديخواهانه نشان داده است كه هراستبداد طبقاتى ومذهبى باوجودتمام خونپاشي دنها بر قلمرو مردان وزنان آزاديخواه، نتوانسته است براى ابد داوم بياورد و بلاخره جاروب شده است. رژيم اسلامى سرمايه در ايران نيز نميتواند تا ابد با تکیه بر كشتار و سركوب هاى وحشيانۀ آزاديخواهان دوام آورد. با به میدان آمدن طبقۀ کارگر ایران و فراتر رفتن اعتراضات زحمتکشان از فرم و قالب جاری و ارائۀ الترناتیو کارگری به مبارزۀ طبقاتی در ایران شکل و محتوای دیگری می بخشد که سر انجام بساط ستم و فقر و ارتجاع سرمایه در وجود حاکمیت اسلامی را بر خواهد انداخت؛ رژیم جمهوری اسلامی با وجود در اختیار داشتن ابزار سرکوب و قدرت قهری، این بار در وضعیتی نیست که بتواند به وضعیت جاری و فلاکت اقتصادی پاسخ دهد. این وضعیت و همچنین اعتلای جنبش اعتراضی مردم در کل و مهمتر از آن حضور طبقۀ کارگر  فاکتور تعیین کننده یی است که فردای نویدبخش دیگری را نوید می دهد.

سازمان سوسياليستهاى كارگرى افغانستان در ضمن حمایت قاطع و بیدریغ از جنبش انقلابی کارگران و مردم آزادی خواه در ایران از کارگران متولد افغانستان و خانواده های شان که سالیان متمادی در کنار طبقۀ کارگر در ایران و مردم آزادی خواه بار ستم طبقاتی و تبعیض سیستماتیک را متحمل شده  اند می خواهد که با توجه به هم سرنوشتی طبقاتی و دردهاى مشابه و مشترك در این جنبش ها شرکت نموده و بازو به بازوی هم طبقه یی ها و همسنگران شان در مصاف با حاکمیت اسلامی و ایادی مزدورشان در وجود دار و دسته های مرتجع اسلامی چون "لشکر فاطمیون" برای نان و آزادی برزمند. ما اعتقاد داريم كه طبقۀ کارگر و مردم آزاديخواه ايران بلاخره دیر یا زود به سيطرۀ سرمايه وحاكميت جهل و جنايت اسلامى پايان ميدهند. مادرحاليكه توحش لجام گسیختۀ رژیم اسلامى در مقابل اعتراضات برحق كارگران وتمام آزاديخواهان راشديدا محكوم ميكنيم خودراوجايگاهِ خودرادرصف اين اعتراضات سراسرى مىيابيم.

 

سرنگون باد رژیم جمهورى اسلامى سرمایه!

زنده و پیروز باد جنبش اعتراضی جاری!

زنده باد سوسیالیسم!

شورای مرکزی سازمان سوسیالیست های کارگری افغانستان

جدی ١٣٩٦ /جنوری ٢٠١٨
Gozareshgar
info@gozareshgar.com