08.01.18 21:26 Alter: 9 days

شاهدان عینی کهریزک چه میگویند؟

Kategorie: Nachricht

 

 

لباس شخصی ها مرا دستگیر کردند

بردند مرا جائی و خیلی میزدند

چشم بند داشتم و دستهایم را از پشت بسته بودند

مرا میزدند و میگفتند بگو دیکتاتور کیست؟ جلوی یکدیگر ما را عریان کردند.... فیلم را ببینید

 

مسعود علیزاده، یکی از زندانیان بازداشتگاه کهریزک‬

****************

دوست دارم شما چند نفر روزی این ویدئو مرا ببینید

شما میدونستید که کهریزک یک قتلگاه است

مامورین کهریزک را از پست ترین ادمها انتخاب کرده بودید

فیلم را ببینید

پیام به بازجو: رضا ذوقی
Gozareshgar
info@gozareshgar.com