05.01.18 22:37 Alter: 12 days

فراخوان به تظاهرات در لندن - انگلستان - فعالین چریکهای فدایی خلق ایران سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان

Kategorie: Nachricht

 

 

ایرانیان مبارز!

در حمایت از خیزش انقلابی توده های به پا خاسته در بیش از 90 شهر ایران که با فریادهای "مرگ بر جمهوری اسلامی"،" مرگ بر خامنه ای" و "مرگ بر روحانی"، زمین را در زیر پای رژیم دار و شکنجۀ جمهوری اسلامی به لرزه درآورده اند، تظاهراتی در مقابل سفارت رژیم جمهوری اسلامی در لندن بر پا می شود! برای رساندن صدای انقلاب گرسنگان به گوش افکار عمومی و پشتیبانی از خواسته های مبارزاتی آنان با شعار "جمهوری اسلامی با هر جناح و دسته نابود باید گردد"، "زنده باد انقلاب!" و "زندانی سیاسی آزاد باید گردد" گرد هم آییم و 39 سال جنایات بی وقفه رژیم سرکوبگر و جنایتکار علیه کارگران و خلقهای ستمدیده را افشاء سازیم! بکوشیم با تمام توان حامی کارگران و زحمتکشان، زنان و جوانان به پاخاسته ای باشیم که خون خود را برای برافکندن بساط این رژیم ضد خلقی و دیکتاتوری و کسب آزادی و برابری وثیقه ساخته اند!

 

فعالین چریکهای فدایی خلق ایران در انگلستان

سازمان دمکراتیک ضد امپریالیستی ایرانیان در انگلستان

4 ژانویۀ 2018

 

 

زمان: ساعت 14 تا 16

روز شنبه 6 ژانویه 2018

 

مکان: مقابل سفارت

جمهوری اسلامی در لندن

 

16 Princes Gate, London SW7 1PT

نزدیکترین ایستگاه قطار: KNIGHTSBRIDGE

 
Gozareshgar
info@gozareshgar.com