03.12.17 00:48 Alter: 12 days

دریافتی: زمین لرزه كرمانشاه، درماندگی رژیم ، قدرت ھمبستگی مردم و لحظه ی گذرای نارضایتی رادیکال مردم

Kategorie: Nachricht

 


اگـر میلیاردھـا میلیارد دلار درآمـد نـفت صـرف سـرکوب مـردم، صـرف زنـدان ھـا و مـوسـسات مـذھـبی، صـرف دزدی ھـای مـقامـات ، صـرف جـریانـات تـروریست ، صـرف حـضور تـبلیغي و نـطامـي در مـنطقھ و حـمایـت بـلوك شـرقـي سـرمـایـه نشـده بـود و صرف رفاه مردم میشد، خانه ھای مردم بر سرشان فرو نمیریخت. البته سلاح نقد نمی تواند جای انتقاد با اسلحه را بگیرد. قدرت مادی را باید با نیروی مادی سرنگون کرد. اما نظریه نیز همین که توده ها را فراگیرد به نیروی مادی تبدیل می شود. نظریه زمانی توده ها را فراخواهد گرفت که به دل توده ها بنشیند و زمانی به دل توده ها خواهد نشست که رادیکال باشد. رادیکال بودن یعنی به ریشه قضایا پی بردن، اما برای انسان ریشه چیزی نیست جز خود انسان. مارکس، درآمدی بر نقد فلسفه حق هگل 


ذھـن مـا سـوسـیالیسـت ھـاي مـقیم ایـران ایـن روزھـا بسـیار انـباشـته از بـایـد ھـا و نـبایـد ھـاسـت و نـمي تـوانـد در بـي عـملي مـحض آرام گـیرد. مـانـند شـور رفـتن بـه كـرمـانـشاه بـه بـھانـه دیـدار دوسـتي یـا تـقدیـم كـمكي امـا در واقـع بـراي دریـافـت حس مشتركی از شرایط ھولناك انسان ونیز با حس مسئولیت در مقابل عزیزان دھه ٦۰ در جستجوی چھ باید كرد مشخص ! آنچه دیده شد وحشتناك بود : حـاكـمیت خـداي ارزش ، زلـزلـه را بـه قـتلگاه مـردم تـبدیـل كـرده بـود. حـتي پـس از مـرگ و ویـرانـي و دردبـدري انـسانـھا ، بـاز ھـم ایـن خـدا در كـمین خـون مـكیدن بـود. بـانـك ھـا بـا وعـده وام ، پـیمانـكاران را بـراي بـازسـازي فـرا مـي خـوانـدنـد، خـرده پـاھـاي بـازار ، لـممپن ھـا را سـر جـاده ھـا بـه غـارت كـمك ھـاي مـردمـي واداشـته بـودنـد ، سـپاه و ارتـش كـمك ھـاي مـردمـي را مـصادره مـیكرد تـا بـه نـام امـامـش بـذل كـند و فـروشـندكـان بـساط پـھن كـرده بـودنـد تـا در مـقابـل الـنگو طـلاي یـك مـادر نـگران از اب گـل آلـود مـاھـي درشـت بـگیرنـد!! 


در زیـر خـاكسـتر زلـزلـه امـا بـي اعـتمادي ،خـشم و نفرت از حكومت آماده شعله ور شدن بود و نوكران حاكمیت سردرگم و ناتوان! زلـزلـه یک حـادثـه طبیعی اسـت امـا تـلفات زلـزلـه و خـسارات آن طبیعی نیست. مسـتقیما بـه نـظام حـاکم، بـه مـناسـبات اقـتصادی و بـه حکومـت مـربـوط اسـت. مـربـوط بـه میزان رفـاه و فـقر مـردم و ھـزینه ای اسـت که صـرف زیر سـازی مـناطـق مسکونی و پیشگیریھا و خـانـھ ھـای مـردم و تـاسیساتی مـثل بیمارسـتان ھـا و مـدارس و غیره شـده اسـت.! اگـر میلیاردھـا میلیارد دلار درآمـد نـفت صـرف سـرکوب مـردم، صـرف زنـدان ھـا و مـوسـسات مـذھـبی، صـرف دزدی ھـای مـقامـات ، صـرف جـریانـات تـروریست ، صـرف حـضور تـبلیغي و نـطامـي در مـنطقه و حـمایـت بـلوك شـرقـي سـرمـایـھ نشده بود و صرف رفاه مردم میشد، خانه ھای مردم بر سرشان فرو نمیریخت. امـا مـردم، آنـان كـھ از شھـرھـاي دیـگر آمـده بـودنـد آنـان كـه در بـي اعـتمادي مـطلق بـھ حـاكـمیت خـود دسـت بـالازده و علیرغـم ھـمھ مـوانعی که حکومـت بـر سـر کمک رسـانی آنـھا ایجاد کرده بیشترین کمک را بـه زلـزلـه زدگـان و نـجات جـان مـصدومین مـیرسـانـند و بـه مـدد رسـانـه ھـا، اشـكال نـویـني از جـنبش ھـاي خـودانـكیخته بـه نـمایـش گـذارده انـد . كـاروان ھـا پشـت سـر ھـم ،کامـیونـھا و وانـت ھـایـي كـه بـا پـلاكـت ، جـایـگاه غـیر حـكومـتي خـود را مـعرفـي مـیكردنـد شـكوھـي از قـدرت انـسانـھا و دھـن كـجي بـھ بـالایـي ھـا در جـاده ھـا ایـجاد شـده بـود كـه فـرامـوش شـدنـي نیسـت. آسـیب دیـدگـان زلـزلـھ چـشم انـتظار ایـن كـاروانـھا بـودنـد. مـوج مـخالـفت و خـشم بـه فـعالـیت ھـاي بـرون كـشوري رژیـم در ایـن مـناطـق و نـیز كـل كـشور یـا بـیان مـیشود یـا آنـجا كـھ سـكوت بـا درد و مـاتـم اسـت در نـگاه مـردم حـس مـیشود.ھـمیاري و ھـمكاري مـردم در پـایـیز ١٣٥٧ بـار دیـگر بـه شـدت تـداعـي میشـد. 


در ایـن شـرایـط كـه مـردم حـكومـت را نـمي خـواھـند و حـكومـت نـیز نـاتـوان از اداره كـشور اسـت، در ایـن شـرایـط كـه در صـدر اعـتراضـات خـشم مـردمـي ، خـشم كـردھـا نشسـته اسـت در ایـن شـرایـط كـه كـشور و مـنطقه غـرب آبسـتن انـفجار كـوه نـفرت و خـشم و درد اسـت مـتاسـفانـه و مـتاسـفانـه چـپ شـدیـدا غـایـب اسـت و بحـران رھـبري و عـدم حـضور آنـھا بـیداد مـي كـند. چـپ مـنفرد ھـم ! منتھـي عـملش ، دلـسوزي بـراي زلـزلـه زدگـان و فـقر و افـشاگـري اسـت! افـشاگـریـھایـي كـه رسـانـھ ھـاي مـردمـي و مـلي گـراھـا بسـیار قـویـتر از آنـھا انـجام مـیدھـند نـه رھـنمودي! نـه حـركـت جـمعي و نـه حـتي تـشكیل كـمپین مشـتركـي بـراي كـمك عملي و بودن واقعي در كنار مردم ! حـال آنـكھ زلـزلـھ كـرمـانـشاه حـضور واقـعي در بـزنـگاھـھاي حـركـت ھـاي مـردمـي را میسـر سـاخـتھ اسـت ایـن زلـزلـه بـر بسـترقـطع امـید مـردم از رژیـم، یـكي از لحـظات خـاص اسـتفاده اگـاھـانـه بـراي وحـدت و اشـاعـه خـواسـته ھـاي كـارگـري اسـت . زلـزلـه كـرمـانـشاه ھـمان لحـظه ی گـذرای نـارضـایتی رادیکال مـردم اسـت كـه ھـنر رھـبري، تـسخیر بـه مـوقـع آن اسـت . 

تسخیر فـرصـت در یک وضعیت بـغایت بحـرانی مـیتوانـد چـپ را از انـزوا خـارج و اعـتماد مـردم بـه آنـھارا بازسازي كند! پـیشنھاد مـا تـشكیل كـمپین صـلح و عـدالـت احـتماعـي بـراي حـمایـت از آسـیب دیـدگـان زلـزلـه ازمحـل بـودجـه ھـاي جـنگي و تـبلیغي ایـران درمـنطقه اسـت. ایـن كـمپین بـا حـضور ھـمه گـروه ھـا و مـنفردیـن سـوسـیالیسـت ومـبارزیـن اصـلاح طـلب منفرد مردمي قابلیت اجرایي خواھد یافت. ایـن كـمپین خـواسـتھ ھـایـي بـه مـیان مـردم خـواھـد بـرد كـھ مـردم را مـتوقـع و رژیم را در خـروج از مـنطقھ و تـخصیص بـودجـھ ھـاي حـضور مـنطقھ اي بـه آسـیب دیـدگـان بـه چـالـش جـدي خـواھـد كـشانـد. و نـیز بـا اسـتفاده از تـمام امـكانـات رسـانـه اي ، تـظاھـرات و سـمینارھـا ، بـایـد دولـت ھـا را از فـرسـتادن كـمك و بـدھـي گـذشـته بـه رژیـم بـازداشـت و كـمك ھـا را مسـتقیما بـراي مـردم درخـواسـت و الـزام نـمود ، بـه طـور مـثال پـرداخـت بـدھـي انگسـتان بـه ایـران مـیتوانـد مشـروط بـه ھـزیـنه شـدن آن در مـناطـق زلـزلـھ زده تـحت نـظر نـمایـندكـان نـھاد ھـاي شـناخـتھ شـده جـھانـي بـاشـد. شـكي نیسـت كـھ بسـیاري از ایـن خـواسـتھ ھـا در بـند و بسـت ھـاي سـیاسـي دول حـافـظ سـرمـایـھ بـلاجـواب خـواھـد مـانـد و بـراي ادامـھ نـظامـیگري آشـوب زاي مـنطقھ اي رژیـم از مـردم دریـغ خـواھـد شـد. امـا مـردم مـتوقـع خـواھـند شـد و پـاشـنه آشـیل رژیم ، كنش بالفعل و ھمگاني نمودن ھمین توقع میباشد. 


شـركـت كـنندگـان كـمپین و امـضا كـنندگـان بـیانـیه آن بـایـد مـلزم شـونـد خـواسـتھ ھـا و اقـدامـات مـطروحـه در بـیانـیھ را در ھـر جـا که ھسـتند در بـیانـیھ ھـاي حـزبـي ، در پسـت ھـاي فـیس بـوكـي ،در محـله ،در محـل كـار و در گـروھـھاي فـیس بـوكـي و تـلگرامـي و ھـر مـدیـاي مـمكن جـاري سـازنـد. فـقط در ایـن صـورت اسـت كـه از ھـرز رفـتن تـبلیغات پـراكـنده ،خـود بـھ خـودي و انـفرادي نـیروھـاي چـپ جـلوگـیري و ھـمه در كـانـال مـشخصي ، قـادر خـواھـند بـود طـوفـان رسانه اي روي خواسته ھاي مشخص ایجاد نمایند. در فـراخـوان نـبایـد صـرفـا سـوسـیالیسـت ھـا را مـد نـطر داشـت. دعـوت از افـراد شـاخـص و مـبارز زنـان ، صـنف ھـا، اقـلیت ھـاي مـذھـبي و اقـوام یـكي از اقـدامـات مـحوریسـت/ بـلاخـره بـایـد دیـوار روشـنفكر چـپ و اصـلاح طـلب فـرو ریـزد بـلاخـص اكـنون كـه مـاھـیت واقـعي روحـانـي بـراي آنـھا آشـكار شـده اسـت . افـرادي چـون خـانـم نسـرین سـتوده ، نـرگـس محـمدي ، اسـماعـیل عـبدي ، محـمود بھشـتي نـمادھـاي مـبارزه مـردم ھسـتند! در یـك كـلام: در عـمل مـشحص ، در خـطاب قـراردادن اكـثریـت مـردم و در اسـتتار حـمایـت مـردمـي اسـت كـه وحـدت جـان مـي گـیرد و صـدا ھـا شـنیده میشوند و رھبري پرولتاریا امكان خواھد یافت در تداوم حركت و با گسترش اعتصابات حنبش را رادیكالیزه كند. امـید كـه ایـن فـرصـت گـرانـبھا از دسـت نـرود و امـید آنـكھ شـور وخـشم مـوقـت روشـنفكران بـاز ھـم خـامـوش نـشود و مـردم تنھا نمانند با سالھا بي خانماني و خشت روي خشت گذاردني كه فقط نانش را بسج و آخوند مي خورد. 


به پیش براي خروج از جنگ ،براي صلح ،براي انقلاب و براي عدالت اجتماعي

Gozareshgar
info@gozareshgar.com