07.10.17 23:05 Alter: 10 days

سیروس بینا: دیوارهای شهر - رفیقی زنده

Kategorie: Nachricht

 

بدانید تنها آنگاه می‌میرم
که شما مبارزه را رها کنید
زیرا آنکه در نبرد بمیرد
در وجود هر رفیقی زنده است.
Gozareshgar
info@gozareshgar.com